Idrottstränare II

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016

Kurskod:
IF172F version 1,4
Engelsk benämning:
Sport Coach II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
29 juni 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
07 januari 2013

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IF171F-Idrottstränare I. Verksam som tränare i någon av idrotterna friidrott, innebandy, simning eller tennis i en omfattning av minst 8 timmar per vecka under utbildningstiden.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna, utifrån metodlogisk kunskap, utvecklar sin förmåga att kunna synliggöra det klimat som existerar i den egna verksamheten och relatera detta till fysiska och psyko-sociala faktorer. Vidare syftar kursen till att studenterna, med utgångspunkt från kunskap om anatomi, rörelselära och biomekanik, ska kunna identifiera, värdera och utveckla färdigheter i de aktivas rörelsemönster.

Innehåll

Delkurs 1, Didaktik och träning, 15 hp
Didatics and training, 15 hp
Under delkursen ges studenten möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper inom fälten didaktik, humanbiologi, och vetenskapliga metoder med inriktning på idrott samt grundläggande kunskaper om teorier om kroppsligt lärande, prestationspsykologi och den specifika idrottens tekniker.
Delkurs 2, Säkerhet, organisation och kommunikation, 15hp
Satefy, organisation and communication, 15 credits
Under delkursen ges studenten möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper inom fälten säkerthet och kommunikation, samt grundläggande kunskaper om den egna idrotten och organisering av densamma.

Lärandemål

Delkurs 1, Didaktik och träning, 15 hp
Didatics and training, 15 credits
Efter avslutad delkurs ska studenten

  • i den egna verksamheten visa förmåga att kunna variera sitt sätt att utveckla den aktives idrottsliga kvaliteter, baserat på teorier om kroppsligt lärande
  • i den egna verksamheten observera, analysera och utvärdera förändringar i den aktives idrottsliga kvaliteter
  • i den egna verksamheten reflektera över hur man från ett didiaktsik perspektiv arbetar med att utveckla den aktives idrottsliga kvaliteter långsiktigt
Delkurs 2 Säkerhet, organisation och kommunikation, 15hp
Satefy, organisation and communication, 15 credits
Efter avslutad delkurs ska studenten
  • beskriva vilka fysiska och psykosociala faktorer som kan påverka lärandeklimatet i den egna verksamheten
  • implementera tävlingsliknande moment i den egna verksamheten för att utveckla individens idrottsliga kvaliteter
  • organisera och genomföra aktiviteter som bidrar till att förbättra den fysiska och psyko-social miljön i den egna verksamheten
  • förmedla och kommunicera idrottens värdegrund både enskiltoch i grupp i olika sammanhang i den egna verksamheten

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar och seminarier som grundar sig på ett aktivt tränarskap i den egna verksamheten i den specifika idrotten. Kursen genomförs på halvfart och distans och är webbaserad. Campusförlagda träffar är förlagda både till Växjö och Malmö med sammanlagt sexton dagar. Hälften av dessa dagar är förlagda till Växjö och hälften är förlagda till Malmö. Mellan träffarna genomför studenten litteraturstudier, specifika uppgifter, observationer och tillämpar ett aktivt tränarskap.

Bedömningsformer

Delkurs 1, Didaktik och träning, 15 hp
Didatics and training, 15 hp
Bedömningen av studentens prestationer sker i slutet av delkursen i en individuell sammanfattande portfolio där studenten genom dokumentation visar att lärandemålen uppnåtts. Dokumentationen kan bestå av videoklipp, reflektioner och analyser baserade på litteraturen, kursens läraktiviteter och studentens tillämpningar från den egna verksamheten.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.
Delkurs 2 Säkerhet, organisation och kommunikation, 15hp
Satefy, organisation and communication, 15 credits
Bedömningen av studentens prestationer sker i slutet av delkursen i en individuell sammanfattande portfolio där studenten genom dokumentation visar att lärandemålen uppnåtts. Dokumentationen kan bestå av videoklipp, reflektioner och analyser baserade på litteraturen, kursens läraktiviteter och studentens tillämpningar från den egna verksamheten.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bahr, Roald & Engebretsen, Lars (2010). Undvik idrottsskador: preventionsinsatser vid träning och tävling. 1. uppl. Farsta: SISU idrottsböcker (valda delar, 190 s) ISBN: 9789186323653
Behnke, Robert & Glad, Anette (2008) Anatomi för Idrotten. SISU Idrottsböcker (256 s) ISBN: 978-91-85433-52-0
Hassmén, Peter & Hassmén, Nathalie (2008) Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. SISU Idrottsböcker (valda delar 200 s)
Högberg, Jan-Ola (2008) Effektiv idrottsträning. SISU Idrottsböcker (128 s) ISBN: 978-91-85433-46-9
Høigard, R & Jørgensen, A (2002) Coachingsamtal inom idrotten, SISU idrottsböcker 120 s. ISBN: 91-88941-49-3
Malina, Robert; Bouchard, Claude & Bar-Or Oded (2004) Growth, Maturation and Physical Activity. Human Kinetics, Champaign, IL, U.S.A. (valda delar 400 s) ISBN-13: 9780880118828
McMorris, Tim (2004) Aquisition and performance of sport skills. John Wiley and Sons Ltd. eISBN-13: 9780470020821, finns tillgänglig som eBok via biblioteket
Nilsson, B & Waldemarson, A-K, (2007)Kommunikation – sampel mellan människor, Erlanders Beijing Printing Co. Ltd, China 2010. Studentlitteratur, 169 s ISBN978-91-44-04128-5
Schmidt, Richard & Wrisberg, Craig A. (2001) Idrottens rörelselära. SISU Idrottsböcker (253 s) ISBN: 91-88941-04-3
Weinberg, Robert S. & Gould, Daniel (2010) Foundations of Sport and Exercise Psychology, fifth ed. Human Kinetics (valda delar) 625 s. ISBN 10: 0736064672 ISBN 13: 9780736064675
Wirhed, Rolf (2008) Anatomi med rörelselära och styrketräning. Harpoon Publications AB, Bjursås, Sverige (198s) ISBN: 9789197078115
Valbar litteratur avseende den specifika idrotten 400 s
Videoklipp
Vetenskapliga artiklar
Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet
Begreppet genus problematiseras från ett idrottsligt,fyisologiskt och socio-kulturellt perspektiv. Dessa påverkas av både migrationsfaktorer och etnicitet.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).