Idrott för grundlärare I

Sammanfattning

I ämnet Idrott och lärande utvecklar du förståelse för mångsidigheten i idrott och fysisk aktivitet samtidigt som du utvecklar din egen kommunikativa färdighet i lek, rörelse och dans. Du tillägnar dig kunskap om rörelseapparatens funktion och om människans olika förutsättningar för rörelse. Du lär dig att planera, genomföra och analysera lärandesituationer i bl a friluftsliv, dans, simning och orientering med särskilt beaktande av säkerhetsaspekter inom dessa områden samt elevernas rättigheter, bakgrund och uppväxtmiljö. Hälsobegreppet och förmågan att skapa hälsofrämjande strategier för ämnet idrott och hälsa är i fokus.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet
och
Förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare utan behörighetsgivande examen i någon av grundskolans årskurser 1-6, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden
och
Idrott och hälsa 1 + Naturkunskap 1b / 1a1+1a2

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020

Kurskod:
IF181F version 2
Engelsk benämning:
Sport Science for Teachers in Primary Education
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
03 juni 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
22 januari 2020

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
och
Förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare utan behörighetsgivande examen i någon av grundskolans årskurser 1-6, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden
och
Idrott och hälsa 1 + Naturkunskap 1b / 1a1+1a2

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla sin förståelse för mångsidigheten i idrott och fysisk aktivitet utifrån ett samhällsperspektiv samt ur ett lek- och lärandeperspektiv. Vidare syftar kursen till att studenterna ska tillägna sig erfarenheter och upplevelser av denna mångsidighet i olika miljöer ur ett didaktiskt perspektiv. Studenterna ska också diskutera lärarprofessionens centrala kompetenser med fokus på skolämnet idrott och hälsa. Ytterligare ett syfte med kursen är att studenterna ska skaffa sig insikter om rörelseapparatens funktion och människans olika förutsättningar för rörelse samt förmåga till uttryck och kommunikation.

Innehåll

I kursen diskuteras relationer mellan idrott, fysisk aktivitet och kroppsövningskultur och dess betydelse för barn och unga i mötet med idrotten och skolämnet idrott och hälsa. Skolämnet idrott och hälsa studeras ur ett didaktiskt perspektiv, och lärarprofessionens centrala kompetenser med fokus på skolämnet idrott och hälsa diskuteras. Idrott och rörelseformer av olika karaktär belyses didaktiskt ur ett lek- och lärandeperspektiv. Kursen belyser rörelse, idrott och lek i ett brett perspektiv utifrån olika former i olika idrottsliga rum. I kursen praktiseras och diskuteras olika sätt att uppleva och tolka idrotts- rörelseformer, dels utifrån bakomliggande idéer, normer och värderingar, dels utifrån specifik metodik, teknik och säkerhet samt de krav och regler som finns i olika miljöer. I kursen arbetar studenterna med rörelse som en bas för arbetet med gestaltande former och som en möjlighet för att utveckla kreativitet, fantasi och skapande förmåga. Barns och ungas motoriska lärande uppmärksammas och diskuteras i relation till grundläggande lek-och rörelseaktiviteter. Teorier i motivation och kroppens funktion och uppbyggnad och dess relation till lek och rörelse uppmärksammas.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • på ett grundläggande sätt redogöra för olika förklaringsmodeller till idrott, rörelse och fysisk aktivitet
  • beskriva och gestalta former som utvecklar elevers kreativitet, fantasi och kommunikativa förmågor samt visa exempel på sin egen kommunikativa färdighet med fokus på lek, rörelse och dans
  • på grundläggande nivå, utifrån didaktikens centrala frågor, utföra och förstå skilda former inom idrottsläran utifrån ett lek- och upplevelseperspektiv
  • beskriva och diskutera hur undervisning/pedagogisk verksamhet i en heterogen undervisningsgrupp i idrott och hälsa kan organiseras så att varje barns/elevs lärande och utveckling främjas
  • grundläggande redogöra för motorisk utveckling, kroppens uppbyggnad och funktion, och redogöra för olika motivationsteorier samt se sambanden mellan dessa och fysisk aktivitet

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, gruppdiskussioner, praktisk gestaltning, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Obligatoriska moment ingår i kursen och dessa delges av kursledaren vid kursstart. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Examinationen består av tre prov.

Prov 1: Skriftlig salstentamen (Written Examination), 5 hp
I provet examineras lärandemål 1, 4 och 5.
Prov 2: Gestaltning (Aesthetic Production), 3 hp
I provet examineras lärandemål 2.
Prov 3: Skriftligt arbete och muntlig presentation (Paper, Oral Presentation and Laboration), 7 hp. I provet examineras lärandemål 3.
Prov 2 och 3 görs inom ramen för grupparbete.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.
För att erhålla betyget Väl godkänd krävs minst betyget Väl godkänd på prov 1 och 3.
För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Annerstedt, Claes (1997). Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa. Göteborg: Multicare. (207 s)
Bergin, Anders (2011). Grundträning i friidrott, 10-14 år. Stockholm: SISU Idrottsböcker. (144 s)
Ekberg, Jan-Eric (2009). Mellan fysisk bildning och aktivering: en studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9. Diss. Lund : Lunds universitet (valda delar, ca 30 s). Tillgänglig på Malmö högskolas hemsida.
Engström, Lars-Magnus (2010). Smak för motion : fysisk aktivitet som livsstil och social markör. Stockholm: Stockholms universitets förlag. (152 s)
Eiberg, S & Siggaard, P. (2001). Boldbasis – en praktisk håndbog. Gjern: Forlaget Hoveland
Ericsson, Ingegerd (2005). Rör dig – lär dig. Stockholm: SISU Idrottsböcker. (190 s)
Ericsson, Ingegerd (2008). MUGI motoriklek med observationsschema för förskola och skola. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB. (48 s)
Hammar, Lena & Johansson, Inger (2008). Visst kan alla vara med – i idrott lek och spel. Örebro: Varsam AB. (178 s)
Langlo Jagtøien, G, Annerstedt, C., Hansen, K. (2002). Motorik, lek och lärande. Göteborg: Multicare. (244 s)
Larsson, Håkan & Meckbach, Jane (Red.) (2007). Idrottsdidaktiska utmaningar. Stockholm: Liber. (valda delar, ca 150 s)
Nordlund, Anders; Rolander, Ingemar & Hansson, Leif (2000). Lek, idrott och hälsa inne. Stockholm: Liber AB. (216 s)
Nordlund, Anders; Rolander, Ingemar & Hansson, Leif (2000). Lek, idrott och hälsa ute. Stockholm: Liber AB. (220 s)
Ravald, Christina (2008). Skridskoskolan skoj på is. Stockholm: SISU Idrottsböcker. (56 s)
Skolinspektionen (2012). Idrott och hälsa i grundskolan Med lärandet i rörelse. Tillgänglig på internet: www.skolinspektionen.se (39 s)
Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Tillgänglig på internet: www.skolverket.se (valda delar, ca 15 s)
Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen I idrott och hälsa. Tillgänglig på internet: www.skolverket.se (27 s)
Weinberg, Robert & Gould, Daniel (2007).Foundations of Sport and Exercise Psychology. (4th Ed). Champaign, Ill: Human Kinetics Publishers. (valda delar, ca 150 s)
Whitehead, Margaret (2005). Physical Literacy A Developing Concept. British Philosophy of Sport Association. (20 s)
Artiklar tillkommer.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Annika Henrikson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657687
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225

Anmälan

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.