Idrott och lärande: Fysisk aktivitet ur ett livslångt perspektiv

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022, höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015

Kurskod:
IL723C version 1
Engelsk benämning:
Sport Science and Education: Physical Activity from a Lifelong Perspective
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
23 juni 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IL702C-Idrott och lärande: Rum och lärmiljöer. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla fördjupade kunskaper om fysiologiska och näringsfysiologiska processer Kursen syftar även till att studenterna ska vidareutveckla och fördjupa sina förmågor att arbeta med träningslära och idrottslära i skolan ur ett livslångt lärandeperspektiv med fokus gymnasieskola och vuxenlivet.

Innehåll

I kursen ges studenterna möjlighet att fördjupa och utveckla sina kunskaper om fysiologiska och näringsfysiologiska processer. Särskilt fokus riktas mot kroppens anpassningsförmåga i samband med idrottsaktiviteter. I detta ingår hur den fysiska prestationsförmågan påverkas och kan tillämpas i idrottslig verksamhet över tid och genom hela livet. I kursen behandlas områden som nerv- och muskelfysiologi, energiomsättning, cirkulation, respiration, hormonell reglering, kroppskomposition och fysiologisk anpassning i relation till hög höjd, kyla och ålder samt energi- och näringsbehov vid idrottsaktiviteter. I kursen fördjupar sig studenten didaktiskt i idrottslära och träningslära. Utgångspunkt är betydelsen för välbefinnande och kroppsligt lärande ur ett livslångt fysiskt aktivt perspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • självständigt förklara fysiologiska och näringsfysiologiska processer i detalj, samt värdera hur dessa påverkar den fysiska förmågan i olika rörelseaktiviteter
  • granska och värdera vetenskapliga artiklar kritiskt med relevans för kunskapsfält som behandlats inom ramen för kursen
  • beskriva och jämföra kravprofiler för utvalda idrotter
  • reflektera och omsätta kunskaper från kravprofiler till lärandesituationer i skolämnet idrott och hälsa
  • självständigt organisera, genomföra och didaktiskt problematisera undervisning i träningslära och idrottslära med fokus på kroppsligt lärande och fysiska aktiviteter ur ett livslångt perspektiv.

Arbetsformer

ursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, litteraturseminarier, nätarbete, laborationer, tillämpningar, grupparbete, individuella muntliga och skriftliga arbeten. Kursens genomförande bygger på att studenterna aktivt deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Detta inkluderar att delta i tillämpade aktiviteter och att utnyttja digitala medier för samarbete och lärande. Studenterna förutsätts ta egna initiativ i undervisningen, till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Prov 1: individuell skriftlig uppsats. 7,5 hp. (Essay)
I detta prov bedöms lärandemål 1 och 2.
Prov 2. Individuell laboration med skriftlig rapport. 7,5 hp. (Laboration and Written Report). I detta prov bedöms lärandemål 3, 4 och 5.
För att erhålla betyget Väl Godkänd på kursen krävs betyget Väl Godkänd på båda proven.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Björkdahl Ordell, Susanne & Dimenäs, Jörgen (2007). Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 1. uppl. Stockholm: Liber (85 s.)
Engström, Lars-Magnus (2010). Smak för motion: fysisk aktivitet som livsstil och social markör. Stockholm: Stockholms universitets förl. (120 s.)
Gratton, Chris & Jones, Ian (2004). Research methods for sport studies. London: Routledge (75 s.)
Kirk, David; Macdonald, Doune & O´Sullivan, Mary (red.). The Handbook of Physical education. London: Sage Publication. Elektronisk resurs (60 s.)
Lännergren, Jan; Ulfendahl, Mats; Lundeberg, Thomas & Westerblad, Håkan (2007) Fysiologi. Lund: Studentlitteratur (90 s.)
McGinnis, Peter Merton (2005). Physical education and training. Champaign, IL : Human Kinetics (411 s.)
Wilmore, Jack H Costill, David L. Kenney, W.L. (2008). Physiology of sport and exercise. Fourth edition. Human Kinetics Publishers (572 s.)
Valfri litteratur samt kompendier tillkommer motsvarande 400 sidor

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Jenny Vikman, Kursansvarig
Telefon: 040-6658077
Monica Roth Mirenhart, studieadministratör
Telefon: 040-6658394

Anmälan

11 november 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

08 november 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 mars 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program