Introduktionsutbildningen block 1

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2012

Kurskod:
IN001S version 8
Engelsk benämning:
Introduction programme part 1
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
02 mars 2007
Fastställandedatum:
24 november 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2012
Ersätter kursplan fastställd:
09 maj 2011

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att studerande med utländsk gymnasieutbildning – och eventuell akademisk utbildning – ska tillägna sig fördjupade kunskaper och färdigheter i svenska, engelska och samhällskunskap. Vidare syftar kursen till att förbereda studenterna för fortsatta högskole- och universitetsstudier.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i programmet "Introduktionsutbildning i svenska med engelska och samhällskunskap" (XZINT). Förberedande för högskolestudier, kan ej ingå i examen.

Förkunskapskrav

Avslutad fullständig utländsk gymnasieutbildning samt godkänt resultat på de obligatoriska inträdesproven i svenska och engelska.

Lärandemål

Kunskaper och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • ha förmåga att förstå och kunna använda ett avancerat ordförråd i dess rätta kontext
 • kunna tillgodogöra sig, diskutera och värdera texter inom olika ämnesområden som förekommer på högskolenivå
 • förstå strukturen och kunna tillämpa reglerna i svenska språkets uppbyggnad
 • ha tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna tillgodogöra sig undervisning och inläsning av litteratur på högskolenivå
 • ha ett historiskt perspektiv på det svenska samhällets utveckling och uppbyggnad
 • ha kunskap om och förståelse för de värderingar som kan påverka samspelet mellan länder och individer när det gäller frågor om miljö och internationella relationer

Färdigheter och förmågor
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • ha en god kommunikativ förmåga i svenska både muntligt och skriftligt
 • ha ett gott ordförråd och kommunikativ förmåga i engelska
 • ha förmåga att ur ett demokratiskt perspektiv kritiskt granska företeelser och tendenser i samhället
 • ha tillägnat sig en god studieteknik

Värderingsförmågor och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna tolka, analysera och värdera olika texter och stilarter
 • kunna värdera sin roll i samhället och sitt ansvar i miljöfrågor
 • förstå vikten av det personliga ansvaret för ett aktivt inlärande

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examinationen sker fortlöpande under kursen genom hemtentamina, inlämningsuppgifter och muntlig framställning.
Skriftlig sluttentamen ges inom ämnet svenska i: läsförståelse, grammatik, ordkunskap och uppsatsskrivning. Skriftlig sluttentamen ges även i engelska.

Omtentamen
Det ges minst två omtentamenstillfällen för studenter som inte slutfört tentamen med godkänt resultat vid ordinarie tentamensperiod. Omtentamen ges i samma examinationsform som vid det ordinarie examinationstillfället. Omtentamen av grupparbete för enskild student ges som skriftlig och muntlig inlämningsuppgift.

Innehåll eller kursinnehåll

Utbildningen är en intensivutbildning på två terminer för dem som snabbt behöver uppnå den språkliga nivå som krävs för högskolestudier. Avslutad utbildning ger behörighet i SvB, EnA, och ShA. De ingående delkurserna i termin 1 är:

 • läsa (7,5 hp)
 • skriva (7,5 hp)
 • tala och höra (3 hp)
 • uttal (1,5 hp)
 • samhällskunskap (4,5 hp)
 • engelska (6 hp)

Arbetsformer

Studentens sätt att förhålla sig till studier på högskolenivå tränas genom att både enskilt och i grupp bearbeta och reflektera över kursens material och innehåll. Undervisningen bedrivs genom lektioner, föreläsningar, seminarier, individuell undervisning och litteraturstudier.
Genom

 • övningsuppgifter i grammatiska moment samt diskussion och analys av dessa lär sig studenten tillämpa regler för det svenska respektive det engelska språkets struktur
 • en progressiv skrivprocess lär sig studenten skriva olika typer av texter
 • individuell undervisning får studenten insikt i hur uttalet kan förbättras
 • muntlig framställning tränas studenten i att tala inför åhörare och att i diskussioner föra fram sin åsikt och att lyssna till andras
 • övningar får studenten färdighet i studieteknik

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

För samtliga böcker är det den senaste upplagan som gäller. Det tillkommer även, för samtliga delkurser, kopierade övningar och material som delas ut av läraren.

Svenska- obligatorisk kurslitteratur
Björk, L & Blomstrand, I, Tanke-, tal- och skrivprocesser, Studentlitteratur

Fasth, C & Kannermark, A, Form i fokus. Del B/C med facit, Folkuniversitetets förlag

Mathlein, M, Avancerad grammatik, Stockholm: Liber

Svensk-svensk ordbok

Åström, Monika, Språkporten – för svenska som andraspråk A och B, Studentlitteratur

Skönlitteratur ca 400 sidor

Tidnings- och tidskriftsartiklar, ca 150 sidor

English - Required Texts
Grammar in Use, with answers 3rd ed., by Raymond Murphy

Making Peace, by Elaine Brooks and Len Fox

Supplementary Texts:
It is also important that you have a good English language dictionary and a translation dictionary; you will also need these for the English A test in Block 2.

Samhällskunskap – obligatorisk kurslitteratur
Andersson, J-O, Andersson,A, Samhällskunskap Kurs A, Aktiv, Andra Upplagan, Liber.

Sverige i Fokus, Svenska Institutet, kompendium

Kursvärdering

Två skriftliga och muntliga kursvärderingar görs per termin; första gången i smågrupper och andra gången individuellt. Sammanställningen samt eventuella åtgärder återförs till studenterna och diskuteras på schemalagd tid.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Språkstudier.

Mer information om utbildningen

Anita Marttila, studieadministratör
Telefon: 040-6657345