Internationella relationer III

Sammanfattning

Syftet med kursen, som utgör en påbyggnad i ämnet Internationella relationer, är att studenterna ska vidareutveckla sin analytiska kompetens för att självständigt kunna granska, analysera och reflektera över komplexa världspolitiska skeenden.

Behörighetskrav

Internationella relationer, 31-60 hp.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018, vår 2017, vår 2016

Kurskod:
IR103S version 11,1
Engelsk benämning:
International Relations III
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Internationella relationer
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
18 november 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
19 januari 2016
Ersätter kursplan fastställd:
18 november 2015

Förkunskapskrav

Internationella relationer, 31-60 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet internationella relationer på nivå 61-90 hp och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i internationella relationer.

Innehåll

Kursen består av två delkurser:
Kritisk forskningsöversikt och forskningsprocess, 15 hp
Delkursen bygger delvis vidare på delkursen i metod på IR II, men även på förvärvade ämneskunskaper om IR-frågor. Lärandeaktiviteterna fokuseras på tre huvudområden:

  • Vetenskapsteori i relation till konkret forskning inom internationella relationer.
  • Det ömsesidiga beroendet mellan de olika elementen i forskningsprocessen.
  • Kritisk självreflektion och forskning inom internationella relationer.
Delkursen fordrar självstudier av litteratur, studentmedverkan på seminarier och föreläsningar. Delkursen examineras genom en skriftlig uppgift.

Kandidatuppsats, 15 hp
Delkursen består av individuellt uppsatsarbete (15 hp). Studenten väljer sitt ämne med bistånd av en handledare. Lärandeaktiviteterna inkluderar att formulera en forskningsplan, textseminarier, handledning och ett examinationsseminarium.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten ytterligare skall utveckla sin analytiska förmåga för att genomföra självständig analys och reflektion kring komplexa frågor inom internationella relationer.

Kursen består av två delkurser som har följande lärandemål:

Kritisk forskningsöversikt och forskningsprocess, 15 hp
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
1. Identifiera och kritiskt analysera relevant litteratur och den vetenskapliga diskussionen i en vald IR-fråga
2. Definiera, analysera och jämföra de olika grundläggande epistemologiska, ontologiska och metodologiska utgångspunkterna inom IR.
3. Självständigt formulera och kritiskt värdera forskningsfrågor genom att beskriva hur metodologi och teori relaterar till varandra.
4. Identifiera och sammanfatta elementen i forskningsprocessen – frågeställning, teori, metod, material, analys och resultat – samt diskutera och klargöra hur de relaterar till varandra.

Kandidatuppsats, 15 hp
Efter avslutad delkurs, förväntas studenten kunna:
5. Identifiera och motivera ämnesrelevanta vetenskapliga problem, och självständigt formulera syfte och frågeställningar.
6. Identifiera, korrekt beskriva, kritiskt diskutera samt motivera och använda för uppgiften relevant teori och metod i relation till tidigare forskning om det identifierade problemet.
7. Kritiskt bearbeta ett material i en självständig och strukturerad vetenskaplig analys och klargöra det egna bidragets relation till den vetenskapliga debatten.
8. Framställa en vetenskaplig uppsats med god språkbehandling och ett korrekt och konsekvent referenssystem.
9. Muntligt presentera, försvara och diskutera sin egen uppsats samt ge konstruktiv kritik på andras uppsatser.

Efter att ha genomgått kursen Internationella relationer 61-90, förväntas studenten också kunna: (10) Använda etablerad akademisk praxis i skrift och i muntlig presentation.

Arbetsformer

Litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, arbete i studiegrupper, gruppresentationer, individuellt uppsatsarbete och handledning.
Studenter som inte har presenterat en godkänd uppsats vid kursens slut kan inte garanteras ytterligare handledning.
Föreläsningsspråk är svenska och/eller engelska. Seminarier och examination sker på svenska.

Bedömningsformer

Studenternas prestationer på delkurs 1 (Kritisk forskningsöversikt och forskningsprocess) bedöms på följande sätt:
Lärandemål 1-4 bedöms genom en individuell skriftlig uppgift.
Studenternas prestationer på delkurs 2 (Kandidatuppsats) bedöms på följande sätt:
Lärandemål 5-9 bedöms genom ett muntligt oppositionsseminarium, där studenten försvarar sin uppsats och opponerar på annan students uppsats.
Lärandemål 10 bedöms genom samtliga skriftliga och muntliga uppgifter under hela kursen.
Det ges minst två omtentamenstillfällen för studenter som inte slutfört tentamen med godkänt resultat vid ordinarie tentamensperiod.
Omtentamen ges i samma examinationsform som vid det ordinarie examinationstillfället. Omtentamen av grupparbete för enskild student ges enligt examinators anvisningar.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur
  • Ekengren, Ann-Marie och Jonas Hinnfors. (2012). Uppsatshandbok: Hur du lyckas med din uppsats. Lund: Studentlitteratur.
  • Lamont, Christopher. 2015. Research Methods in International Relations. London: SAGE.
Ytterligare kurslitteratur i samband med forskningsöversikt i delkurs 1 väljs i samråd med lärare, ca. 800-1200 s.
Ytterligare kurslitteratur kopplat till vetenskapsteori tillkommer i form av artiklar, ca. 100-150 s.
Ytterligare kurslitteratur kopplat till metod tillkommer i form av artiklar och vald metodlitteratur, ca. 150-300 s.
Rekommenderad litteratur
  • Halperin, Sandra & Oliver Heath. 2012. Political Research. Methods and Practical Skills, Oxford: Oxford University Press.
  • Roselle, Laura, and Sharon Spray. 2012. Research and Writing in International Relations. Second edition. London: Pearson Longman

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Globala politiska studier.

Mer information om utbildningen

Erika Svedberg, Kursansvarig
Telefon: 040-6657341
Ingrid Alexandersson, studieadministratör
Telefon: 040-6657331