Bilder av medeltiden

Sammanfattning

Kursen syftar till att kritiskt granska och problematisera olika ”bilder” av medeltiden. Därvidlag studeras bl a framställningar inom såväl historisk forskning som populärkultur, t ex skönlitteratur och film. Vidare diskuteras myter kring medeltiden, hur dessa brukas och vilken identitetsskapande betydelse de har. Såväl klass som genus, etnictet och generation utgör analysredskap.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt muntliga och skriftliga presentationer av studenter.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021

Kurskod:
IS104F version 1,4
Engelsk benämning:
Images of the Middle Ages
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
30 maj 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
11 juni 2018
Ersätter kursplan fastställd:
30 maj 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna skall utveckla fördjupad kunskap om de olika bilder av medeltiden som har funnits under modern tid. Studenten skall även få insikt i de samhällsmekanismer som har bidragit till att skapa dessa bilder. Genom en analys av moderna samhällsfenomen bidrar kursen till att öka förståelsen av hur bilder och myter konstrueras för vissa specifika syften av olika aktörer. Kursen syftar också till att skapa ett medvetande hos studenterna för mediernas och populärkulturens genomslagskraft hos den stora massan. Genom detta ökas insikten om hur identiteter och ideal konstrueras och formas.

Innehåll

Kursen behandlar synen på medeltiden under tiden 1500-2000, med fokus på modern tid. Kursen behandlar främst de kulturella, men även de politiska, ekonomiska och sociala grunddragen. Olika historiska berättelser ingår i kursen. Inom kursen diskuteras användningen av historia i olika samhälleliga kontexter kring begrepp som historiekultur, historiebruk och historiesyn.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• sammanfatta synen på medeltiden i en historisk kontext från 1500-tal till modern tid.
• analysera myters och bilders genomslagskraft för att skapa identiteter och ideal, samt kunna diskutera historiska förändringar i synen och kunna förklara mekanismerna bakom dessa.
• exemplifiera kulturella processer och kulturskapande under olika tider och samhälleliga villkor.
• argumentera hur klass, etnicitet och genus har format bilderna av medeltiden i olika historiska skeenden.
• exemplifiera kunskaper om inom- och utomvetenskapliga debatter om konstruktionen medeltid i såväl svensk som internationell kontext.
• reflektera kring populärkulturens och medias roller i konstruerandet av bilder och identiteter.
• producera självständiga, argumenterande och reflekterande texter och/eller IKT-produkter.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, seminarier samt muntliga presentationer av studenter, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare. Skriftliga uppgifter är ett inslag.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Bedömningsformer

I examinationen ingår att analysera och diskutera utvecklingen av synen på bilder av medeltiden genom att presentera, enskilt eller i par, en IKT-produkt.

Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstarten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Cantor, Norman F, Inventing the Middle Ages: the Lives, Works, and Ideas of the Great Medievalists of the Twentieth Century, New York 1991. valda delar ca 50 s.
D’Arcens, Louise (ed), The Cambridge Companion to Medievalism, 2016, valda delar ca 150 s
Dinshaw Carolyn, How soon is now?: medieval texts, amateur readers, and the queerness of time, 2012, 40 s
De Groot, Jerome, Consuming history: historians and heritage in contemporary popular culture, Second edition., London, 2016, 316 s
Matthews, Medievalism: a Critical History, Boydell and Brewer Limited, 2015, cs 250 s
Sturtevant, Paul B., The Middle Ages in popular imagination: memory, film and medievalism, London, 2018, 299 s
Utz Richard, Medievalism a Manifesto, 2017, 107 s
Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet
Genusperspektivet är integrerat i kursen. Litteraturen är vald bland annat för att ge en fördelning av böcker skrivna av män och kvinnor. Perspektiven i flera av böckerna, bland annat Bodil Peterssons bok om föreställningar i det förflutna, är också genusinriktade. Föreläsningarna är även strukturerade på ett sådant sätt att genusperspektivet kommer att behandlas. Detta gäller även diskussionsdelmomenten. Kursen kommer att fokusera på hur 1800-talets historieskrivningar och vår moderna tids skildringar av medeltiden diskuterar genusrelationer under medeltid. Kursen kommer också att fokusera på mottagarna av denna syn, det vill säga hur allmänheten. Detta innebär således ett dubbelt genusperspektiv.
Migrations- och etnicitetsperspektivet arbetas in i kursen i betydelsen av synen på den andre i historieskrivningen. Hur den medeltida människan har sett på den andre blir central, men i förlängningen blir det minst lika viktigt att undersöka hur historieskrivarna har valt att ta upp detta ämne. Miljöperspektivet får inte en stor plats i denna kurs.

Kursvärdering

De studerande får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Varje delkurs avslutas med en individuell skriftlig eller muntlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Per Eliasson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658001
Monica Roth Mirenhart, studieadministratör
Telefon: 040-6658394

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Kvällstid 50% Malmö Anmälningskod: mau-16073

Öppen för sen anmälan

Ansök