Montessoripedagogik III

Sammanfattning

Kursens syfte är att ge fördjupade insikter, kunskaper och färdigheter i montessoripedagogik samt att ge kursdeltagarna kompetens att tillämpa montessoripedagogik i den egna undervisningen.
Efter avslutad kurs ska studenten
 • kunna analysera sin egen lärarroll i den egna verksamheten utifrån en vald observationsteknik
 • kunna redogöra för montessoripedagogikens mål, filosofi och metodik
 • kunna metodiskt tillämpa montessoripedagogik
 • kunna analysera och reflektera kring lärarens uppdrag enligt montessoripedagogiken i förhållande till aktuell forskning
 • kunna omsätta montessoripedagogiken i en pedagogisk verksamhet samt använda montessoripedagogikens material i undervisningen
kunna genomföra en kritisk granskning på vetenskaplig grund av montessoripedagogik i praktiken.

Kursen innehåller varierande arbetsformer, vilka utgörs av föreläsningar, demonstrationer, materialhantering, litteraturstudier, självstudier och handledning.
Användning av lärplattformen canvas tillämpas. De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.
Kurser går på halvfart/distans med 3 obligatoriska träffar per termin.

Behörighetskrav

Montessoripedagogik I och II.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020

Kurskod:
IS127F version 1,9
Engelsk benämning:
Montessori Education III
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
17 juni 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
09 juni 2015

Förkunskapskrav

Montessoripedagogik I och II.

Syfte

Kursens syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper, insikter och färdigheter i montessoripedagogik samt fördjupad kompetens att tillämpa montessoripedagogik i undervisningen. Vidare syftar kursen till att studenten ska utveckla en fördjupad förmåga att analysera den egna lärarrollen.

Innehåll

Kursen behandlar montessoripedagogikens mål, filosofi och metodik. Läroplanen analyseras som utgångspunkt för tillämpning av montessoripedagogik i undervisningen. Kursen fördjupar och analyserar lärarens uppdrag i montessoripedagogiken i ett nutida perspektiv genom aktuell forskning. Fördjupade praktiskmetodiska tillämpningar genomförs av montessorimaterialet i språk, matematik samt i kulturämnen enligt montessoripedagogiken.
Observationsmetoder samt tillverkning och utveckling av eget material tillämpas.
Vidare behandlar kursen forskningsmetodikens grunder. En skriftlig kritisk granskning av montessoripedagogik i praktiken genomförs i form av ett utvecklingsarbete.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • analysera sin egen lärarroll i den egna verksamheten utifrån en vald observationsteknik
 • redogöra för montessoripedagogikens mål, filosofi och metodik
 • analysera och reflektera kring lärarens uppdrag enligt montessoripedagogiken i förhållande till aktuell forskning
 • omsätta montessoripedagogiken i en pedagogisk verksamhet samt använda montessoripedagogikens material i undervisningen
 • genomföra en kritisk granskning på vetenskaplig grund av montessoripedagogik i praktiken.

Arbetsformer

Kursen genomförs som nätbaserad distansundervisning och sex campusförlagda dagar. Kursen innehåller varierande arbetsformer, vilka utgörs av föreläsningar, demonstrationer, materialhantering, auskultationer, litteraturstudier, handledning och utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare inom universitet. Användning av lärplattformen Canvas tillämpas.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Bedömningsformer

Kursen examineras på fem sätt:

 • Skriftlig analys. Lärandemål 1.
 • Praktiskt material och skriftlig presentation, språk. Lärandemål 4.
 • Praktiskt material och skriftlig presentation, matematik. Lärandemål 4.
 • Praktiskt material och skriftlig presentation, kulturämnen. Lärandemål 4.
 • Skriftligt arbete. Lärandemål 2, 3, 5.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur och övriga läromedel
Bjørndal, Cato R.P. (2018). Det värderande ögat- Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. Stockholm: Liber. (s.192)
Cronquist, Bodil (2020). Språket 2 Ordklasser & satsanalys Handledning i montessorimaterial. Lund: Bloms tryckeri. (s.160)
Cronquist, Bodil (2020). Matematik III. Lund: Bloms tryckeri. (s.96)
Gynther, Per (2016). Möjligheter och begränsningar: Om lärares arbete med montessoripedagogiken i praktiken. Diss. Stockholm: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. (s.215) Tillgänglig via internet.
Malm, Birgitte (2006). Reflektioner kring lärares liv och verksamhet. Montessorilärares yrkesberättelser. Diss. Lund: Studentlitteratur. (s.194)
Montessori, Maria (1994). From Childhood to Adolescence. The Clio Montessori series. Oxford England: Clio Press. (s.108)
Montessori, Maria (2012[1917]). Spontaneous activity in education. Memphis: General books (s. 310). Tillgänglig via internet.
Montessori, Maria (1989). To Educate the Human Potential. Oxford England: Clio Press. (s.125)
Montessori, Maria (1989). The Child, Society and the World. Oxford England: Clio Press. (s.126)
Montessori, Maria (1998). Utbildning och fred. Jönköping: Seminarium Förlag AB. (s.120)
Montessori, Mario (1998). Att bli en människa Utbildning för en ny värld. Jönköping: Seminarium Förlag AB. (s.160)
Patel, Runa (2019). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. (s.184)
Stoll Lillard, Angeline (2017). The Science behind the Genius. Oxford: University Press. (s.496)
Skolverket (2018). Läroplan för förskolan, Lpfö 18. (s.20). Tillgänglig via internet.
Skolverket (2011, reviderad 2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (s.299)
Trost, Jan (2013). Att vara opponent. Lund: Studentlitteratur. (s.66)

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande.
Varje kurs avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Bodil Cronquist, Kursansvarig
Telefon: 040-6658254
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

30 augusti 2021 - 05 juni 2022 Veckoslut 50% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 6 Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 - 06 juni 2021 Veckoslut 50% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 6 Schema