Montessoripedagogik I + II

Sammanfattning

Kursen syftar till grundläggande och fördjupade kunskaper om montessoripedagogikens teoretiska och ideologiska grunder, lärarens uppdrag samt grundläggande kunskaper om metodiska tillämpningar av montessoripedagogik och montessorimaterial.
Användning av lärplattformen canvas tillämpas. De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.
Kurser går på halvfart/distans med 3 obligatoriska träffar per termin.

Behörighetskrav

Kursen kräver förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020

Kurskod:
IS128F version 3,3
Engelsk benämning:
Montessori Education I + II
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
16 december 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
16 december 2019
Ersätter kursplan fastställd:
12 december 2019

Förkunskapskrav

Kursen kräver förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig grundläggande kunskaper om montessoripedagogikens teoretiska och ideologiska grunder, lärarens uppdrag samt grundläggande kunskaper om metodiska tillämpningar av montessoripedagogik och montessorimaterial

Innehåll

Delkurs 1
Montessoripedagogik I, 15 hp
Montessori Education I, 15 hp

Delkursen behandlar montessoripedagogikens teoretiska och ideologiska grunder, dess syn på lärandet och relationen mellan lärare och elev. Vikt läggs vid diskussioner och reflektioner rörande köns - och etnicitetsaspekter samt ett ekologiskt medvetande.

Delkursen omfattar montessoripedagogikens teoretiska och ideologiska grunder för barns utveckling i åldrarna 0 - 18 år. Övrigt innehåll är montessoripedagogikens historiska bakgrund samt centrala och grundläggande begrepp, barnets utvecklingsstadier, observationsmetoder och lärarrollen.

Delkursen behandlar metodiska tillämpningar av montessoripedagogiken i förskola och i grundskola. Genom presentationer och praktiska övningar bearbetas det sensoriska materialet, metoder för språkträning, matematikens konkreta grunder, orienteringsämnen/kulturämnen samt skapande verksamheter. Observationsmetoder och tillverkning av eget material tillämpas.

Delkurs 2
Montessoripedagogik II, 15 hp
Montessori Education II, 15 hp

Delkursen fördjupar montessoripedagogikens grundtankar med inriktning på lärarens uppdrag enligt montessoripedagogiken. Vikt läggs vid diskussioner och reflektioner rörande köns - och etnicitetsaspekter samt ett ekologiskt medvetande.

Delkursen omfattar fördjupade studier om lärarens uppdrag enligt Montessori och hennes perspektiv på barns utveckling under åldrarna. Barns utveckling, studeras ur ett helhetsperspektiv inriktat på montessoripedagogikens filosofi och teorier. Fyra grundläggande praktiskmetodiska tillämpningar genomförs av montessorimaterialet (sensoriska -, matematik -, språk – och kulturmaterialet/OÄ). Observationsmetoder och tillverkning av eget material tillämpas.

Lärandemål

Delkurs 1
Montessoripedagogik I, 15 hp
Montessori Education I, 15 credits

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
• redogöra för montessoripedagogikens teoretiska och ideologiska grunder
• metodiskt tillämpa några olika montessorimaterial
• omsätta montessoripedagogikens grundtankar i en pedagogisk verksamhet

För betyget VG krävs att studenten visar en klart analytiskt inställning till montessoripedagogiken och metodiken samt uppvisar en utomordentlig förmåga i den praktiska materialhanteringen i det sensoriska materialet, språk-, matematik -, och kulturmaterialen och därtill även utmärkt goda resultat i de skriftliga examinationerna.
Presentationer, såväl skriftliga som muntliga, karaktäriseras av utmärkt språkbehandling och tillförlitlighet.

Delkurs 2
Montessoripedagogik II, 15 hp
Montessori Education II, 15 credits

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
• redogöra för lärarens uppdrag enligt montessoripedagogiken
• genomföra en elevobservation
• metodiskt tillämpa montessoripedagogik med hjälp av de sensoriska-,
matematik-, språk- och kulturmaterialen/OÄ
• omsätta montessoripedagogikens grundtankar i ett bredare perspektiv i en
pedagogisk verksamhet
• tillverka och framställa pedagogiskt material.

För betyget VG krävs att studenten visar en klart analytiskt inställning till montessoripedagogiken och metodiken samt uppvisar en utomordentlig förmåga i den praktiska materialhanteringen i det sensoriska materialet, språk-, matematik -, och kulturmaterialen och därtill även utmärkt goda resultat i de skriftliga examinationerna.
Presentationer, såväl skriftliga som muntliga, karaktäriseras av utmärkt språkbehandling och tillförlitlighet.

Arbetsformer

Delkurs 1
Montessoripedagogik I, 15 hp
Montessori Education I, 15 hp

Delkursen genomförs som nätbaserad distansundervisning via Internets lärplattform It´s learning (kräver inloggning) samt 3 - 4 campusförlagda dagar på Lärarutbildningen, Orkanen.

Delkursen innehåller varierande arbetsformer, vilka utgörs av föreläsningar, demonstrationer, materialhantering, auskultationer, litteraturstudier, handledning och utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare inom högskola.

Delkurs 2
Montessoripedagogik I, 15 hp
Montessori Education II, 15 hp

Delkursen genomförs som nätbaserad distansundervisning via Internets lärplattform It´s learning, samt 3 - 4 campusförlagda dagar.

Delkursen innehåller varierande arbetsformer, vilka utgörs av föreläsningar, demonstrationer, materialhantering, auskultationer, litteraturstudier, handledning och utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare inom högskola.

Bedömningsformer

Delkurs 1
Montessoripedagogik I, 15 hp
Montessori Education I, 15 hp

Examinationen består av en skriftlig hemtentamen rörande montessoripedagogikens teoretiska och ideologiska grunder samt av en skriftlig rapport i form av analys och slutsatser av ett studiebesök i en montessoriverksamhet. I analysen uppmärksammas specifikt didaktiska/metodiska tillämpningar av montessoripedagogik, och i slutsatserna redovisas hur montessoripedagogikens grundtankar kan omsättas i den pedagogiska verksamheten.

Delkurs 2
Montessoripedagogik II, 15 hp
Montessori Education II, 15 hp

Examinationen består av en skriftlig hemtentamen rörande lärarrollen enligt montessoripedagogiken samt en skriftlig analys av en elevobservation och en lärarobservation med utbildad montessorilärare.
Praktiskmetodiska examinationer genomförs i matematik -, språk – och kulturmaterialen/OÄ samt i det sensoriska materialet.

Studenten äger rätt till fyra omtentamenstillfällen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1
Litteratur och övriga läromedel
Valda delar och avsnitt ur nedanstående böcker
Läs ca 2000 sidor
Sökord: Montessori, montessoripedagogik m.fl.
Bjørndal, Cato R.P. (2018). Det värderande ögat- Observation, utvärdering och utveckling i
undervisning och handledning. Stockholm: Liber. (s.192)
Bröderman Smeds, Mari & Skjöld Wennerström, Kristina (2008). Montessoripedagogik i förskola och skola. Borås: Natur och Kultur. (s. 205)
Cronquist, Bodil (2019). Matematik I + II - Montessoripedagogik. Lund: Bloms tryckeri.
(s.55)
Cronquist, Bodil (2009). Språket 1 Handledning i montessorimaterial kring skrivning och läsning. Malmö: Gleerups Förlag. (s.126)
Montessori, Maria (1987). Barnasinnet. Mac Book. (s.261)
Montessori, Maria (1998). Barndomens gåta. Seminarium utbildning och förlag AB. (s.158)
Montessori, Maria (1998). Upptäck barnet. Jönköping: Seminarium förlag AB. (s.310)
Montessori, Maria (2008). Dr. Montessori's Own Handbook. (s.110)
http://www.gutenberg.org/ebooks/29635
Signert, Kerstin (2000). Maria Montessori Anteckningar ur ett liv. Lund: Studentlitteratur.
(s.131)
Stoll Lillard, Angeline (2017). The Science behind the Genius. Oxford: University Press. (s.496)
Skolverket (2018). Läroplan för förskolan, Lpfö 18. (s.20)
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf
Skolverket (2011, reviderad 2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (s.299)
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d48d/1553968042333/pdf3975.pdf

Manualer om de sensoriska materialen och kulturmaterialen samt rapporter och artiklar publiceras på kursens hemsida.

Delkurs 2
Litteratur och övriga läromedel
Valda delar och avsnitt ur nedanstående böcker
Läs ca 2000 sidor

Sökord: Montessori, montessoripedagogik m.fl.
Bjørndal, Cato R.P. (2018). Det värderande ögat- Observation, utvärdering och utveckling i
undervisning och handledning. Stockholm: Liber. (s.192)
Bröderman Smeds, Mari & Skjöld Wennerström, Kristina (2008). Montessoripedagogik i förskola och skola. Borås: Natur och Kultur. (s. 205)
Cronquist, Bodil (2019). Matematik I + II - Montessoripedagogik. Lund: Bloms tryckeri.
(s.55)
Cronquist, Bodil (2009). Språket 1 Handledning i montessorimaterial kring skrivning och läsning. Malmö: Gleerups Förlag. (s.126)
Montessori, Maria (1987). Barnasinnet. Mac Book. (s.261)
Montessori, Maria (1998). Barndomens gåta. Seminarium utbildning och förlag AB. (s.158)
Montessori, Maria (1998). Upptäck barnet. Jönköping: Seminarium förlag AB. (s.310)
Montessori, Maria (2008). Dr. Montessori's Own Handbook. (s.110)
http://www.gutenberg.org/ebooks/29635
Signert, Kerstin (2000). Maria Montessori Anteckningar ur ett liv. Lund: Studentlitteratur.
(s.131)
Stoll Lillard, Angeline (2017). The Science behind the Genius. Oxford: University Press. (s.496)
Skolverket (2018). Läroplan för förskolan, Lpfö 18. (s.20)
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf
Skolverket (2011, reviderad 2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (s.299)
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d48d/1553968042333/pdf3975.pdf

Manualer om de sensoriska materialen och kulturmaterialen samt rapporter och artiklar publiceras på kursens hemsida.

Stoll Lillard, Angeline (2017). The Science behind the Genius. Oxford: University Press.
(s.496)
Tebano Ahlquist, Eva-Maria (2012). Skolans levda rum och lärandets villkor: Meningsskapande i montessoriskolans fysiska miljö. Diss. Stockholm: Department of Education, Stockholm University. (s.277)
Materialmanualer om det sensoriska – och kulturmaterialen samt rapporter och artiklar publiceras på kursens hemsida.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Bodil Cronquist, Kursansvarig
Telefon: 040-6658254
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

18 januari 2021 - 16 januari 2022 Veckoslut 50% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 6 Anmälningskod: mau-16075

Öppen för sen anmälan

Ansök

20 januari 2020 - 17 januari 2021 Veckoslut 50% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 6 Schema