Montessoripedagogik I + II

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Kursplan för studenter vår 2010, vår 2009

Kurskod:
IS128F version 1
Engelsk benämning:
Montessori Education I + II
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
06 mars 2009
Fastställandedatum:
06 mars 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
19 januari 2009

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig grundläggande och fördjupade kunskaper om montessoripedagogikens teoretiska och ideologiska grunder, lärarens uppdrag samt grundläggande kunskaper om metodiska tillämpningar av montessoripedagogik och montessorimaterial med inriktning mot åldrarna 3 - 9 år

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Lärarexamen eller pågående studier till lärarexamen av vilka studier omfattande minst två terminer har fullgjorts.

Lärandemål

Delkurs 1
Montessoripedagogik I, 15 hp
Montessori Education I, 15 credits

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
• redogöra för montessoripedagogikens teoretiska och ideologiska grunder
• metodiskt tillämpa några olika montessorimaterial med inriktning mot åldrarna 3 - 9 år
• omsätta montessoripedagogikens grundtankar i en pedagogisk verksamhet

Kriterier för betyget Väl godkänd anges av kursledaren vid kursstarten

Delkurs 2
Montessoripedagogik II, 15 hp
Montessori Education II, 15 credits

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
• redogöra för lärarens uppdrag enligt montessoripedagogiken
• genomföra en elevobservation
• metodiskt tillämpa montessoripedagogik med hjälp av de sensoriska-,
matematik-, språk- och kulturmaterialen/OÄ med inriktning mot åldrarna 3-9 år
• omsätta montessoripedagogikens grundtankar i ett bredare perspektiv i en
pedagogisk verksamhet
• tillverka och framställa pedagogiskt material med inriktning mot åldrarna 3 - 9 år

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Delkurs 1
Montessoripedagogik I, 15 hp
Montessori Education I, 15 hp

Examinationen består av en skriftlig hemtentamen rörande montessoripedagogikens teoretiska och ideologiska grunder samt av en skriftlig rapport i form av analys och slutsatser av ett studiebesök i en montessoriverksamhet. I analysen uppmärksammas specifikt didaktiska/metodiska tillämpningar av montessoripedagogik, och i slutsatserna redovisas hur montessoripedagogikens grundtankar kan omsättas i den pedagogiska verksamheten.

Delkurs 2
Montessoripedagogik II, 15 hp
Montessori Education II, 15 hp

Examinationen består av en skriftlig hemtentamen rörande lärarrollen enligt montessoripedagogiken samt en skriftlig analys av en elevobservation och en lärarobservation med utbildad montessorilärare.
Praktiskmetodiska examinationer genomförs i matematik -, språk – och kulturmaterialen/OÄ samt i det sensoriska materialet.

Studenten äger rätt till fyra omtentamenstillfällen.

Innehåll eller kursinnehåll

Delkurs 1
Montessoripedagogik I, 15 hp
Montessori Education I, 15 hp

Delkursen behandlar montessoripedagogikens teoretiska och ideologiska grunder, dess syn på lärandet och relationen mellan lärare och elev. Vikt läggs vid diskussioner och reflektioner rörande köns - och etnicitetsaspekter samt ett ekologiskt medvetande.

Delkursen omfattar montessoripedagogikens teoretiska och ideologiska grunder för barns utveckling i åldrarna 0 - 18 år, med betoning på åldrarna 3 - 9 år. Övrigt innehåll är montessoripedagogikens historiska bakgrund samt centrala och grundläggande begrepp, barnets utvecklingsstadier, observationsmetoder och lärarrollen.

Delkursen behandlar metodiska tillämpningar av montessoripedagogiken i förskola och i grundskolans tidiga årskurser. Genom presentationer och praktiska övningar bearbetas det sensoriska materialet, metoder för språkträning, matematikens konkreta grunder, orienteringsämnen/kulturämnen samt skapande verksamheter. Observationsmetoder och tillverkning av eget material tillämpas.

Delkurs 2
Montessoripedagogik II, 15 hp
Montessori Education II, 15 hp

Delkursen fördjupar montessoripedagogikens grundtankar med inriktning på lärarens uppdrag enligt montessoripedagogiken. Vikt läggs vid diskussioner och reflektioner rörande köns - och etnicitetsaspekter samt ett ekologiskt medvetande.

Delkursen omfattar fördjupade studier om lärarens uppdrag enligt Montessori och hennes perspektiv på barns utveckling under åldrarna 0-12 år, med betoning på åldrarna 3-9 år. Barns utveckling, i åldrarna 0-12 år, studeras ur ett helhetsperspektiv inriktat på montessoripedagogikens filosofi och teorier. Fyra grundläggande praktiskmetodiska tillämpningar genomförs av montessorimaterialet (sensoriska -, matematik -, språk – och kulturmaterialet/OÄ). Observationsmetoder och tillverkning av eget material tillämpas.

Arbetsformer

Delkurs 1
Montessoripedagogik I, 15 hp
Montessori Education I, 15 hp

Delkursen genomförs som nätbaserad distansundervisning via Internets lärplattform It´s learning (kräver inloggning) samt 3 - 4 campusförlagda dagar på Lärarutbildningen, Orkanen.

Delkursen innehåller varierande arbetsformer, vilka utgörs av föreläsningar, demonstrationer, materialhantering, auskultationer, litteraturstudier, handledning och utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare inom högskola.

Delkurs 2
Montessoripedagogik I, 15 hp
Montessori Education II, 15 hp

Delkursen genomförs som nätbaserad distansundervisning via Internets lärplattform It´s learning, samt 3 - 4 campusförlagda dagar på Lärarutbildningen, Orkanen.

Delkursen innehåller varierande arbetsformer, vilka utgörs av föreläsningar, demonstrationer, materialhantering, auskultationer, litteraturstudier, handledning och utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare inom högskola.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1
Montessoripedagogik I, 15 hp
Montessori Education I, 15 hp

Obligatorisk litteratur
Cronquist, Bodil. (2008). Montessori Matematikmaterialet. Lund: KFS. (50 s)
Cronquist, Bodil. (2009). Språket 1 Handledning i montessorimaterial kring skrivning och läsning. Malmö: Gleerups Förlag. (126 s)
Hainstock, Elisabeth G. (1999). Montessori från grunden. Finland: WSOY. (177 s)
Hansson, Lena. (1994). Montessori och barns arbete. Liber Utbildning AB. (90 s)
Hedlund, Nina. (1996). Följ barnet. Stockholm: Förlagshuset Gothia. (92 s)
Juul, Jesper. (1997). Ditt kompetenta barn. Köping: Wahlström och Widstrand. (257 s)
Montessori, Maria. (1998). Upptäck barnet. Jönköping: Seminarium förlag AB. (310 s)
Montessori, Maria. (2008). Dr. Montessori's Own Handbook. www.Bnpublishing.com (144 s)
Rubinstein Reich, L & Wesén, B. (1986). Observera mera. Lund: Studentlitteratur. (80 s)
Signert, Kerstin. (2000). Maria Montessori Anteckningar ur ett liv. Lund: Studentlitteratur. (122 s)
Skjöld Wennerström, K & Bröderman Smeds, M. (2008). Montessoripedagogik i Förskola och skola. Borås: Natur och Kultur. (214 s)
Stoll Lillard, Angeline. (2005). The Science behind the Genius. Oxford: University Press. (346 s)
Utbildningsdepartementet. (1998). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Lp 94. www.skolverket.se
Utbildningsdepartementet. (1998). Läroplan för förskolan, Lpfö98. www.skolverket.se
Materialmanualer om det sensoriska – och kulturella materialet finns att hämta på kursens webbaserade plattform: It’s learning

Valbar litteratur
500 s
Sökord: Montessori, montessoripedagogik m.fl.

Förslag
Andersson, Bengt-Erik. (2000). Spräng skolan! Jönköping: Brain Books AB. (103 s)
Björk, M & Liberg, C. (2002). Vägar in i skriftspråket tillsammans och på egen hand. Stockholm: Natur och kultur. (159 s)
Gardner, Howard. (1998). Så tänker barn - och så borde skolan undervisa. Falun: Brain Books AB. (300 s)
Malm, L & Erlandsson, M. (2007). Montessoriidéer 1. Malmö: Gleerups Utbildning AB. (188 s)
Rystedt, H och Säljö, R. (2008). Kunskap och människans redskap: teknik och lärande. Ungern: Studentlitteratur. (283 s)
Siroiney, Lill. (2001). Musiken i montessoripedagogiken. Lund: Förlaget för Språkligmedvetenhet. (140 s)
Strömquist, Siv. (2001). Konsten att tala och skriva. Kristianstad: Gleerups Utbildning AB. (248 s)
Strömquist, Siv. (2005). Skrivboken. Malmö: Gleerups Utbildning AB. (240 s)

Delkurs 2
Montessoripedagogik II, 15 hp
Montessori Education II, 15 hp

Obligatorisk litteratur
Andersson, Inga. (2002). Barn som behöver. Jönköping: HLS Förlag. (141 s)
Björk, Maj och Liberg, Caroline. (2002). Vägar in i skriftspråket tillsammans och på egen hand. Stockholm: Natur och kultur. (159 s)
Britton, Lesley. (1994). Montessori Lära genom lek. Borås: Wahlströms Centraltryckeri AB. (149 s)
Cronquist, Bodil. (2008). Matematikmanual. Lund: KFS. (50 s)
Cronquist, Bodil. (2009). Språket 1 Handledning i montessorimaterial
kring skrivning och läsning. Malmö: Gleerups Förlag. (126 s)

Malm, Birgitte. (2006). Reflektioner kring lärares liv och verksamhet Montessorilärares yrkesberättelser. Lund: Studentlitteratur. (194 s)
Montessori Jr, Mario. (1992). Från barn till vuxen. Mac Book. (170 s)
Montessori, Maria. (1987). Barnasinnet. Mac Book. (256 s)
Montessori, Maria. (1998). Barndomens gåta. Seminarium utbildning och förlag AB. (200 s)
Rubinstein Reich, L och Wesén, B. (1994). Observera mera. Lund: Studentlitteratur.
(80 s)
Skjöld Wennerström, K & Bröderman Smeds, M. (2008). Montessoripedagogik i Förskola och skola. Borås: Natur och Kultur. (214 s)
Stoll Lillard, Angeline. (2005). The Science behind the Genius. Oxford: University Press. (346 s)
Utbildningsdepartementet. (1998). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Lpo94. www.skolverket.se
Utbildningsdepartementet. (1998). Läroplan för förskolan, Lpfö98. www.skolverket.se
Wentworth, R. & Wentworth, F. (1999). Montessori for the New Millennium. Lawrence Erlbaum Associates. (136 s)

Valbar litteratur
500 s
Sökord: Montessori, montessoripedagogik m.fl.

Förslag
Björkvold, J-R. (2005). Den musiska människan. Stockholm: Runa förlag.(325 s)
Godani, Ghun. (2004). Till en pedagog från en psykolog. Rädda barnen. (112 s)
Holle, B. (1995). Normala och utvecklingshämmade barns motoriska utveckling.
Stockholm: Natur och kultur. (100 s)
Malmer, Gudrun. (1999). Bra matematik för alla. Lund: Studentlitteratur. (240 s)
Montessori, M. (1994). From Childhood to Adolescence. Oxford England: Clio Press. (115 s)
Quarfood, Christine. (2005). Positivism med mänskligt ansikte Montessoripedagogikens idéhistoriska grunder Eslöv: Östlings bokförlag Symposion. (280 s)
Siroiney, Lill. (2001). Musiken i montessoripedagogiken. Lund: Förlaget för Språkligmedvetenhet. (140 s)
Standing, E.M. (1984) Maria Montessori. Her Life and work New American Libery.
(310 s)
Söderberg, Ragnhild. (2007 ). Från joller till läsning och skrivning. Kristianstad: Gleerups Förlag AB. (308 s)
Vygotsky. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg : Daiadalos. (108 s)

Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet

I kursen Montessoripedagogik 16 – 30 hp vid Malmö högskolas lärarutbildning utgörs en medvetenhet kring etnicitet, genus och miljö ett väsentligt inslag. I synnerhet sammanfaller dessa aspekter med den grundsyn utifrån vilken montessoripedagogiken har sin bas.

Maria Montessori formulerade sin pedagogik med utgångspunkt i ett holistiskt synsätt. Grunden för detta är att alla aspekter av våra liv och vår miljö är integrerade med varandra och att allt och alla människor oavsett klass, etnicitet och genus har samma värde. Härigenom förmedlas insikter kring att barn och ungdomar bibringas möjlighet att utveckla såväl en ekologisk som fördomsfri hållning gentemot samtliga människor oavsett ras.

Med utgångspunkt i den grundsyn vilken utgör ett centralt inslag i samtliga montessorikurser framträder sålunda en reflektionsgrund kring miljöfrågor såväl som köns - och etnicitetsaspekter vilket i sin tur avser att frammana ett ekologiskt medvetande med fokus på ett hållbart samhälle.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.