Montessoripedagogik I + II

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Kursplan för studenter vår 2015, vår 2014

Kurskod:
IS128F version 2,2
Engelsk benämning:
Montessori Education I + II
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
15 november 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
04 oktober 2012

Förkunskapskrav

Yrkesexamen för undervisningssektorn eller pågående studier till lärarexamen av vilka studier omfattande minst två terminer har fullgjorts.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig grundläggande och fördjupade kunskaper om montessoripedagogikens teoretiska och ideologiska grunder, lärarens uppdrag samt grundläggande kunskaper om metodiska tillämpningar av montessoripedagogik och montessorimaterial med inriktning mot åldrarna 3 - 9 år

Innehåll

Delkurs 1
Montessoripedagogik I, 15 hp
Montessori Education I, 15 hp

Delkursen behandlar montessoripedagogikens teoretiska och ideologiska grunder, dess syn på lärandet och relationen mellan lärare och elev. Vikt läggs vid diskussioner och reflektioner rörande köns - och etnicitetsaspekter samt ett ekologiskt medvetande.

Delkursen omfattar montessoripedagogikens teoretiska och ideologiska grunder för barns utveckling i åldrarna 0 - 18 år, med betoning på åldrarna 3 - 9 år. Övrigt innehåll är montessoripedagogikens historiska bakgrund samt centrala och grundläggande begrepp, barnets utvecklingsstadier, observationsmetoder och lärarrollen.

Delkursen behandlar metodiska tillämpningar av montessoripedagogiken i förskola och i grundskolans tidiga årskurser. Genom presentationer och praktiska övningar bearbetas det sensoriska materialet, metoder för språkträning, matematikens konkreta grunder, orienteringsämnen/kulturämnen samt skapande verksamheter. Observationsmetoder och tillverkning av eget material tillämpas.

Delkurs 2
Montessoripedagogik II, 15 hp
Montessori Education II, 15 hp

Delkursen fördjupar montessoripedagogikens grundtankar med inriktning på lärarens uppdrag enligt montessoripedagogiken. Vikt läggs vid diskussioner och reflektioner rörande köns - och etnicitetsaspekter samt ett ekologiskt medvetande.

Delkursen omfattar fördjupade studier om lärarens uppdrag enligt Montessori och hennes perspektiv på barns utveckling under åldrarna 0-12 år, med betoning på åldrarna 3-9 år. Barns utveckling, i åldrarna 0-12 år, studeras ur ett helhetsperspektiv inriktat på montessoripedagogikens filosofi och teorier. Fyra grundläggande praktiskmetodiska tillämpningar genomförs av montessorimaterialet (sensoriska -, matematik -, språk – och kulturmaterialet/OÄ). Observationsmetoder och tillverkning av eget material tillämpas.

Lärandemål

Delkurs 1
Montessoripedagogik I, 15 hp
Montessori Education I, 15 credits

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
• redogöra för montessoripedagogikens teoretiska och ideologiska grunder
• metodiskt tillämpa några olika montessorimaterial med inriktning mot åldrarna 3 - 9 år
• omsätta montessoripedagogikens grundtankar i en pedagogisk verksamhet

Kriterier för betyget Väl godkänd anges av kursledaren vid kursstarten

Delkurs 2
Montessoripedagogik II, 15 hp
Montessori Education II, 15 credits

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
• redogöra för lärarens uppdrag enligt montessoripedagogiken
• genomföra en elevobservation
• metodiskt tillämpa montessoripedagogik med hjälp av de sensoriska-,
matematik-, språk- och kulturmaterialen/OÄ med inriktning mot åldrarna 3-9 år
• omsätta montessoripedagogikens grundtankar i ett bredare perspektiv i en
pedagogisk verksamhet
• tillverka och framställa pedagogiskt material med inriktning mot åldrarna 3 - 9 år

Arbetsformer

Delkurs 1
Montessoripedagogik I, 15 hp
Montessori Education I, 15 hp

Delkursen genomförs som nätbaserad distansundervisning via Internets lärplattform It´s learning (kräver inloggning) samt 3 - 4 campusförlagda dagar på Lärarutbildningen, Orkanen.

Delkursen innehåller varierande arbetsformer, vilka utgörs av föreläsningar, demonstrationer, materialhantering, auskultationer, litteraturstudier, handledning och utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare inom högskola.

Delkurs 2
Montessoripedagogik I, 15 hp
Montessori Education II, 15 hp

Delkursen genomförs som nätbaserad distansundervisning via Internets lärplattform It´s learning, samt 3 - 4 campusförlagda dagar på Lärarutbildningen, Orkanen.

Delkursen innehåller varierande arbetsformer, vilka utgörs av föreläsningar, demonstrationer, materialhantering, auskultationer, litteraturstudier, handledning och utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare inom högskola.

Bedömningsformer

Delkurs 1
Montessoripedagogik I, 15 hp
Montessori Education I, 15 hp

Examinationen består av en skriftlig hemtentamen rörande montessoripedagogikens teoretiska och ideologiska grunder samt av en skriftlig rapport i form av analys och slutsatser av ett studiebesök i en montessoriverksamhet. I analysen uppmärksammas specifikt didaktiska/metodiska tillämpningar av montessoripedagogik, och i slutsatserna redovisas hur montessoripedagogikens grundtankar kan omsättas i den pedagogiska verksamheten.

Delkurs 2
Montessoripedagogik II, 15 hp
Montessori Education II, 15 hp

Examinationen består av en skriftlig hemtentamen rörande lärarrollen enligt montessoripedagogiken samt en skriftlig analys av en elevobservation och en lärarobservation med utbildad montessorilärare.
Praktiskmetodiska examinationer genomförs i matematik -, språk – och kulturmaterialen/OÄ samt i det sensoriska materialet.

Studenten äger rätt till fyra omtentamenstillfällen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1
Litteratur och övriga läromedel
Välj själv vilka avsnitt ur nedanstående böcker.
Läs ca 1500 sidor
Sökord: Montessori, montessoripedagogik m.fl.

Björndal, Cato R., (2007). Det värderande ögat- Observation, utvärdering och utveckling i
undervisning och handledning, Stockholm: Liber.

Cronquist, Bodil. (2013). Matematik I + II - Montessoripedagogik. Lund: Media Tryck.

Cronquist, Bodil. (2009). Språket 1 Handledning i montessorimaterial kring skrivning och läsning. Malmö: Gleerups Förlag

Juul, Jesper. (1997). Ditt kompetenta barn. Köping: Wahlström och Widstrand.

M.E.R. om Montessori: tidsskrift för utbildning och forskning om montessoripedagogik.
(2008). Stockholm: Nätverket MER.

Montessori, Maria. (1987). Barnasinnet. Mac Book.

Montessori, Maria. (1998). Barndomens gåta. Seminarium utbildning och förlag AB.

Montessori, Maria. (1998). Upptäck barnet. Jönköping: Seminarium förlag AB.

Montessori, Maria. (2008). Dr. Montessori's Own Handbook. www.Bnpublishing.com

Rubinstein Reich, L & Wesén, B. (1986). Observera mera. Lund: Studentlitteratur.

Signert, Kerstin. (2000). Maria Montessori Anteckningar ur ett liv. Lund: Studentlitteratur.

Signert, Kerstin. (2012). Variation och invarians i Maria Montessoris sinnestränande materiel. Göteborg: Kompendiet. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/30158/2/gupea_2077_30158_2.pdf

Skjöld Wennerström, K & Bröderman Smeds, M. (2008). Montessoripedagogik i Förskola och skola. Borås: Natur och Kultur.

Stoll Lillard, Angeline. (2005). The Science behind the Genius. Oxford: University Press.

Skolverket. (1998, reviderad 2010). Läroplan för förskolan, Lpfö98. www.skolverket.se

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. www.skolverket.se

Materialmanualer om det sensoriska – och kulturella materialen samt rapporter och artiklar publiceras på kursens hemsida.


Delkurs 2
Litteratur och övriga läromedel
Välj själv vilka avsnitt ur nedanstående böcker.
Läs ca 1500 sidor
Sökord: Montessori, montessoripedagogik m.fl.

Björndal, Cato R., (2007). Det värderande ögat- Observation, utvärdering och utveckling i
undervisning och handledning, Stockholm: Liber.

Cronquist, Bodil. (2013). Matematik I + II. Lund: Media Tryck.

Cronquist, Bodil. (2009). Språket 1 - Handledning i montessorimaterial kring skrivning och läsning. Malmö: Gleerups Förlag.

Malm, Birgitte. (2006). Reflektioner kring lärares liv och verksamhet - Montessorilärares yrkesberättelser. Lund: Studentlitteratur.

Montessori Jr, Mario. (1992). Från barn till vuxen. Mac Book.

Montessori, Maria. (1987). Barnasinnet. Mac Book.

Montessori, Maria. (1998). Barndomens gåta. Seminarium utbildning och förlag AB.

Rubinstein Reich, L och Wesén, B. (1994). Observera mera. Lund: Studentlitteratur.

Skolverket. (1998, reviderad 2010). Läroplan för förskolan, Lpfö98. www.skolverket.se

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. www.skolverket.se

Smidt, Sandra. (2010). Vygotskij och de små och yngre barnens lärande. Lund: Studentlitteratur.

Söderberg, Ragnhild. (2007 ). Från joller till läsning och skrivning. Kristianstad: Gleerups Förlag AB.

Stoll Lillard, Angeline. (2005). The Science behind the Genius. Oxford: University Press.

Wentworth, R. & Wentworth, F. (1999). Montessori for the New Millennium. Lawrence Erlbaum Associates

Materialmanualer om det sensoriska – och kulturella materialen samt rapporter och artiklar publiceras på kursens hemsida.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.