Samhällsekonomi

Sammanfattning

Kursen syftar till att ge grundläggande ämnesteoretiska och didaktiska kunskaper i samhällsekonomisk teori samt att stimulera till självständig och kritisk analys av ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser.
Kursen som omfattar studier i såväl mikro som makro ekonomi, är riktad mot blivande lärare på grundskolans senare år och gymnasieskolan.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 16/A14

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
IS155F version 1,7
Engelsk benämning:
Public Finances
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
31 oktober 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017
Ersätter kursplan fastställd:
31 oktober 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs samt sidoämne inom lärarutbildningen.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna skall förvärva teoretiska och didaktiska kunskaper om arbetslivets och ekonomins villkor. Studenterna skall också förvärva kunskaper kring olika ekonomiska system och lära sig reflektera kring samhällsekonomiska begrepp i ett brett perspektiv. Vidare skall studenterna studera relationerna mellan olika lärandeaspekter och olika arbetsformer.

Innehåll

Kursen behandlar samhällsekonomin ur mikro- och makroperspektiv. Det förra perspektivet belyser hur enskilda hushåll och producenter gör ekonomiska val och hur effektivt olika slags delmarknader fungerar. Grundläggande synsätt och begrepp i neoklassisk teori och alternativa ekonomiska teorier kring knapphet, effektivitet, alternativkostnad och olika marknadsformer behandlas. I det senare perspektivet behandlas ekonomin i sin helhet och då särskilt möjligheterna att stabilisera ekonomin med hjälp av finans-, penning- och valutapolitik. I kursen bearbetas didaktiska frågor om hur, vad, varför och för vem samhällsekonomiska perspektiv och teorier kan presenteras.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för hur ekonomiska modeller på samhälls-, företags- och individnivå ser ut och fungerar
  • göra jämförande studier mellan olika ekonomiska system
  • reflektera över hur värderingar och preferenser påverkar och styr individens syn på och val av tillexempel utbildning och arbete
  • anlägga ett beteendevetenskapligt perspektiv på arbetslivets och ekonomins föränderlighet
  • kunna planera för presentation av samhällsekonomiska perspektiv för relevant målgrupp
För betyget VG krävs att studenten visar en fördjupad förståelse genom en fördjupad förmåga till reflektion och analys kopplad till målens innehåll. Detta innebär att studenten ska kunna tydliggöra samband och sammanhang samt kunna föra generella resonemang utifrån målen. Vidare skall studenten självständigt och kritiskt kunna diskutera och reflektera över frågor kopplade till undervisning samt visa att den nya kunskapen kan användas i för studenten nya situationer.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar och arbetsseminarier med inlämningsuppgifter.

Bedömningsformer

Kursen examineras i två delmoment av varierade former individuellt och i grupp. Lärandemål ett till fem (1-5) examineras med individuell skriftlig tentamen. Lärandemål fem (5), examineras genom muntlig och skriftlig presentation, enligt separata instruktioner. Omtentamen sker företrädesvis genom samma examinationsform, eller genom kompletteringsuppgift enligt examinators instruktion.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Eklund, Klas (2013). Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin. 13., [rev. och utvidgade] uppl. Lund: Studentlitteratur (350s)
Pålsson Syll, Lars (2011). Ekonomisk doktrinhistoria. Lund: Studentlitteratur (198 s)
Pålsson Syll, Lars (1997). Den stukturanalytiska traditionen. Lund: Studentlitteratur (112s)
Roine, Jesper (2014). Thomas Pikettys Kapitalet i det tjugoförsta århundradet: sammanfattning, svenskt perspektiv. 1. uppl. Stockholm: Volante (110 s.)
I samband med presentationsuppgift väljs cirka 200 sidor i samråd med examinator.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Lars Pålsson Syll, Kursansvarig
Telefon: 040-6658032
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Anmälningskod: mau-16077

Öppen för sen anmälan

Ansök