Teoretiska begrepp och konkret forskning

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Kursen kräver även förkunskaper motsvarande 120 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, vår 2020

Kurskod:
IS160F version 1
Engelsk benämning:
Theoretical Concepts and Factual Research
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
22 januari 2020

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Kursen kräver även förkunskaper motsvarande 120 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning.

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall utveckla vetenskapsteoretiska kunskaper och insikter samt metodologiska färdigheter.

Innehåll

I kursen behandlas olika forskningsmetoder, vetenskapsteoretiska förhållningssätt samt relationen mellan teori och konkret forskningsarbete. I kursen ingår en orientering om det utbildningsvetenskapliga området och undersökningar utförda inom utbildningsvetenskap. Forskningslitteratur, vetenskapsteoretiska och metodologiska texter diskuteras och analyseras. Kursen ska ses som en förberedelse för att skriva ett examensarbete.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • planera ett självständigt vetenskapligt arbete
  • analysera olika teoretiska och metodologiska angreppssätt relaterat till olika forskningsfrågor
  • kritiskt söka och sammanställa information inom ett forskningsfält

Arbetsformer

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, grupparbeten och är helt nätbaserad.

Bedömningsformer

Samtliga kursmål examineras genom skriftlig tentamen (Written exam).
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.
För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Larsen, Ann Kristin, Metod helt enkelt (Malmö; Gleerups) 2009, 128 sidor
Nilholm, Claes, Teori i examensarbete (Lund; Studentlitteratur), 2016, 163 sidor
Rienecke, Lotte, Problemformulering (Stockholm; Liber), 2. uppl. 2016, 64 sidor
Ytterligare litteratur, bland annat en valbar doktorsavhandling, tillkommer i samråd med läraren.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Nils Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657131
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

22 november 2021 - 16 januari 2022 50% Distans (Malmö) Öppnar för anmälan 15 mars 2021.