SO för lärare, åk 1-6, I

Sammanfattning

Kursens tema är det lokala samhället. Relevanta ämneskunskaper i de fyra SO-ämnena samt centrala begrepp inom SO-undervisningen behandlas. Samspelet mellan det lokala, regionala och globala fokuseras, likaså samspelet mellan natur, människor, verksamheter, normer, attityder och värderingar samt hur dessa förändras över tid.
Kursen innehåller varierande arbetsformer, såsom föreläsningar, seminarier, självstudier och exkursioner. Under vissa kursmoment kan problembaserat lärande komma att tillämpas. Kursens arbetsformer utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och kursledare.
Du som har en lärarexamen och avser att använda kursen för utökad behörighet i din lärarlegitimation läs här:
Kursen vänder sig till lärare i en eller flera av årskurserna 1-6. Observera att behörighet att undervisa i ett ämne efter en kompletterande utbildning, utöver utbildningens omfattning, även beror på vilka årskurser en lärares examen är avsedd för. Läs mer nedan under respektive rubrik där det också hänvisas till information om bestämmelser för lärarlegitimation för respektive årskurser i grundskolan.
Lärare i årskurs 1-3
För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 3§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 1-3 och har genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 1-3.
Observera att kursen inte ingår i en examen avsedd för grundskolans årskurser 1-3 och att en sådan examen som anges i 2 kap. 3 § i behörighetsförordningen därför är en förutsättning för att kursen ska kunna ingå i beslut om utökad ämnesbehörighet för undervisning i dessa årskurser!
Lärare i årskurs 4-6
För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 6§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 4-6 och genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 4-6. Observera dock att utökad ämnesbehörighet för åk 4-6 är starkt reglerat i behörighetsförordningen (2 kap. §§ 7, 7a och 7b) varför det kan behövas kompletterande utbildning i ytterligare ämnen.
Beslut om utökad behörighet fattas av Skolverket. Läs gärna mer om poängomfattning för utökad behörighet på www.skolverket.se

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Kursen kräver även förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare utan behörighetsgivande examen i någon av grundskolans årskurser 1-6, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020

Kurskod:
IS173F version 4
Engelsk benämning:
Social Studies for Teachers, Schoolyear 1-6, I
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
03 juni 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
22 januari 2020

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Kursen kräver även förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare utan behörighetsgivande examen i någon av grundskolans årskurser 1-6, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska inhämta teoretiska och didaktiska kunskaper i de ämnen, geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, som utgör basen för den samhällsorienterande undervisningen i grundskolans tidigare år.

Innehåll

I kursen anläggs genomgående samhälls-, historie-, geografi- och religionsperspektiv. Jordens historia och landformer samt hur dess processer påverkar människornas levnadsvillkor behandlas. Samhällsstruktur, styrelseskick och olika aktörers perspektiv på aktuella samhällsfrågor studeras. Samhällskunskapen fokuserar frågor om demokrati ur olika perspektiv. Centrala skeenden och processer i den svenska historien i ett internationellt sammanhang behandlas. Världsreligionerna studeras med särskilt fokus på de abrahamitiska religionerna. Under kursen anläggs didaktiska perspektiv på de olika samhällsorienterande ämnena

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • Kunna redogöra för och analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer
  • Kunna redogöra för betydelsen av demokrati i skola och samhället och vidare hur detta uttrycks i normer och regelverk samt ha förmåga att samt kritiskt granska aktuell samhällsdebatt såsom den speglas i tryckta publikationer och digitala medier
  • Kunna redogöra för huvuddragen i hur människans frågor inför livet tagit sig uttryck i olika religiösa traditioner och livsåskådningar
  • Kunna redogöra för centrala skeenden och människors förändrade levnadsvillkor under olika perioder med fokus på svensk historia
  • Utifrån didaktiska överväganden kunna diskutera, motivera och visa hur goda lärandesituationer skapas och bedöms

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, självstudier, olika former för arbete i grupp, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och lärandemål i samverkan mellan studerande och kursledare.

Bedömningsformer

Prov 1. Muntlig presentation (Oral Presentation), 9 hp. Lärandemål 1, 2 och 5.
Prov 2. Skriftligt prov (Written Examination), 6 hp. Lärandemål 3 och 4.


För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 9hp av kursens 15hp.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Berggren Lars & Greiff Mats (2:a rev. uppl.2009). En svensk historia från vikingatid till nutid. Lund: Studentlitteratur (404 s.)
Blank, Sara m.fl. (2019). SO för lärare 1–3. Malmö: Gleerups (152s.)
Bogren, Jörgen, Gustavsson, Torbjörn & Loman, Göran (2008). Klimat och väder. Lund: Studentlitteratur (296s.)
Båth, Sten, Sanderoth, Ingrid & Werner, Margit (2009). Plats - identitet - lärande: närområdesstudier i skolan. Lund: Studentlitteratur (256s.)
Dahlstedt, Magnus & Olson, Maria (2013). Utbildning, demokrati, medborgarskap. Malmö: Gleerups (141 s)
Franck, Olof, Hermansson Adler, Magnus & Björneloo, Inger (2013). Samhällsämnenas didaktik: F - åk 3. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (139s.)
Franck, Olof (red.) (2013). Samhällsämnenas didaktik: årskurs 4-6. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (152s.)
Hedin, Christer. (2011). Abrahams barn: Vad skiljer och förenar judendom, kristendom och islam? Stockholm: Dialogos Förlag (275s.)
Lindström, Dag (2004). Forntid i Sverige - en introduktion. Stockholm: Natur & Kultur (132 s.)
Lundqvist, Jan. (2006). Geologi. Processer, utveckling, tillämpning. Lund: Studentlitteratur (273 s.)
Odenstad, Christina (red.) (2018). Samhällskunskap för lärare 4-9. Malmö: Gleerups (294 s.)
Svensson Jonas & Arvidsson Stefan (2010). Människor och makter. En introduktion till religionsvetenskap. Halmstad: Högskolan i Halmstad. Tillgänglig via Internet (187 s.)

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Frank Roxenby, Kursansvarig
Telefon: 040-6658340
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Kvällstid 50% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Kvällstid 50% Malmö Schema

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Kvällstid 50% Malmö