SO för lärare, åk 1-6, II

Sammanfattning

Inom kursen fördjupar studenten sina kunskaper inom de samhällsorienterande ämnena samt utvecklar en förmåga att organisera ämnesövergripande kunskapsområden. Kursens huvudtema är att spegla hur ett internationellt perspektiv avspeglas i en nationell kontext.

Under kursen kommer kursdeltagarna att studera hur till exempel politiska, religiösa, ekonomiska förändringar i det internationella samhället påverkar migrationsmönster. Fokus ligger på hur dessa händelser får konsekvenser för såväl samhälle som individ.
Kurserna syftar också till att utveckla och konkretisera bedömningspraktik av ämnesövergripande kunskapsområden.

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, gruppdiskussioner, responsarbete, praktiskt kreativt arbete, självstudier samt fältarbete.

Kursens ges som halvfart, kvällstid med sexton campusförlagda utbildningsträffar.


Du som har en lärarexamen och avser att använda kursen för utökad behörighet i din lärarlegitimation läs här:

Kursen vänder sig till lärare i en eller flera av årskurserna 1-6. Observera att behörighet att undervisa i ett ämne efter en kompletterande utbildning, utöver utbildningens omfattning, även beror på vilka årskurser en lärares examen är avsedd för. Läs mer nedan under respektive rubrik där det också hänvisas till information om bestämmelser för lärarlegitimation för respektive årskurser i grundskolan.

Lärare i årskurs 1-3

För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 3§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 1-3 och har genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 1-3.

Observera att kursen inte ingår i en examen avsedd för grundskolans årskurser 1-3 och att en sådan examen som anges i 2 kap. 3 § i behörighetsförordningen därför är en förutsättning för att kursen ska kunna ingå i beslut om utökad ämnesbehörighet för undervisning i dessa årskurser!

Lärare i årskurs 4-6

För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 6§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 4-6 och genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 4-6. Observera dock att utökad ämnesbehörighet för åk 4-6 är starkt reglerat i behörighetsförordningen (2 kap. §§ 7, 7a och 7b) varför det kan behövas kompletterande utbildning i ytterligare ämnen.

Beslut om utökad behörighet fattas av Skolverket. Läs gärna mer om poängomfattning för utökad behörighet på www.skolverket.se

Behörighetskrav

Godkänt på minst 9 hp från kurserna IS153F-Samhällsorienterande ämnen eller IS173F-SO för lärare, åk 1–6, I. Eller motsvarande.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021

Kurskod:
IS174F version 2
Engelsk benämning:
Social Studies for Teachers, Schoolyear 1-6, II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
03 juni 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
18 januari 2021
Ersätter kursplan fastställd:
03 juni 2020

Förkunskapskrav

Godkänt på minst 9 hp från kurserna IS153F-Samhällsorienterande ämnen eller IS173F-SO för lärare, åk 1–6, I. Eller motsvarande.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sina kunskaper inom de samhällsorienterande ämnena samt utveckla sin förmåga att organisera ämnesövergripande kunskapsområden utifrån ett internationellt perspektiv. Studenten ska även utveckla kunskaper om hur händelser i olika delar av världen speglas i en nationell kontext. Kurserna syftar också till att studenten ska utveckla och konkretisera sin bedömningspraktik.

Innehåll

I kursen behandlas händelser i det internationella samhället utifrån centrala begrepp som postkolonialism, internationell politik, migration, tros- och livsåskådning. Frågorna belyses ur såväl historiskt perspektiv som nutidsperspektiv. Frågor som rör etnicitet och kulturell identitet behandlas i ett internationellt såväl som nationellt perspektiv. Begreppet kulturmöten problematiseras och sambandet mellan integrationspolitik och dess praktiska konsekvenser studeras. Vidare behandlas formativ och summativ bedömning inom ramen för en pedagogisk planering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • beskriva och problematisera hur händelser i det internationella samhället påverkar migrationsmönster och förändrar människors livsvillkor
  • identifiera och analysera konsekvenser av migration och integration för såväl individer som för det svenska samhället
  • planera och bedöma ämnesövergripande undervisning i de samhällsorienterande ämnena

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, gruppdiskussioner, responsarbete, praktiskt kreativt arbete, självstudier samt fältarbete. Kursens genomförande förutsätter ett gemensamt kunskapsbyggande genom att deltagarna aktivt bidrar med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Deltagarna förutsätts ta egna initiativ till responsarbeten och digitala arbetsmöten.

Bedömningsformer

Deltagaren examineras enligt följande:

Delexamination 1. Muntligt, i grupp, presenterar deltagaren ett ämnesövergripande arbete. Denna examination svarar mot de två första kursmålen.?

Delexamination 2. Utifrån kursens innehåll formulerar deltagaren individuellt och skriftligt en pedagogisk planering med stöd i Lgr11 och där särskild vikt läggs på bedömningsfrågor. Denna examination svarar mot det tredje kursmålet.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bolling, Anders & Esbjörnsson, Erik (2018). Miljardlyftet. Så förändras världen av ett växande Afrika. Ordfront förlag. (220 s.)?

Darvishpour, Mehrdad & Westin, Charles (2015). Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige. Lund: Studentlitteratur. (446 s).

Jönsson, Anders & Odenstad, Christina (2014). Bedömning i SO: För grundskolan. Malmö: Gleerup (184 s.)

Laid, Bouakaz (2012).?Att behålla mitt och lära mig något nytt. Föräldraengagemang i mångkulturella miljöer. Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö. [Elektronisk resurs] (32 s.)?

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.) (2014). Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare. Stockholm: Natur & kultur. (Valda delar i samråd med kursansvarig, ca 30 s.).

Löfstedt, Malin (red.) (2011). Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan. Lund: Studentlitteratur. (206 s.)?

Marks, Robert B. (2004). Den moderna världens ursprung. Arkiv förlag/A-Z förlag. (206 s.)?

Olson, Maria & Irisdotter Aldenmyr, Sara (red.) (2017). SO-undervisning på mellanstadiet. Forskning och praktik. Malmö: Gleerups. (161 s.)

Skolverket: Att förstå sin omvärld och sig själv: Samhällskunskap, historia, religion och geografi. (2013). Stockholm: Skolverket [Elektronisk resurs]?(175s.)

Svanberg, Ingvar (2005). Tusen år av invandring: En svensk kulturhistoria. Dialogos Förlag. (466 s.)?

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Frank Roxenby, Kursansvarig
Telefon: 040-6658340
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Kvällstid 50% Malmö Anmälningskod: mau-16079

Öppen för sen anmälan

Ansök