Historia I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Kursplan för studenter vår 2014, höst 2013

Kurskod:
IS175F version 1
Engelsk benämning:
History I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Historia
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
18 mars 2013
Fastställandedatum:
18 mars 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
02 september 2013

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig kunskap om grundläggande historiska förändringsprocesser och deras konsekvenser för människors liv. Studenterna ska också tillägna sig en grundläggande kompetens i historiska metodfrågor

Kursen består av följande delkurser:

Delkurs 1: Antikens och medeltidens civilisationer, 6 högskolepoäng
The Civilizations of the Ancient and the Medieval World
Delkurs 2: Från reformation till industrialisering, 7,5 högskolepoäng
From Reformation to Industrialization
Delkurs 3: Historiografi och muntlig historia, 3 högskolepoäng
Historiography and Oral History
Delkurs 4: Projektarbete: muntlig historia, 6 högskolepoäng
Project: Oral History
Delkurs 5: Det korta 1900-talet och samtidshistorien, 7,5 högskolepoäng
The Short 20th Century and Contemporary History

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet Historia.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Delkurs 1: Antikens och medeltidens civilisationer, 6 högskolepoäng
The Civilizations of the Ancient and the Medieval World
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

 • beskriva och diskutera olika samband mellan politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser i en global, europeisk och svensk kontext från äldsta tid till senmedeltiden
 • beskriva, jämföra och diskutera barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor i ett underifrånperspektiv från äldsta tid till senmedeltiden
 • redogöra för olika vetenskapliga perspektiv och aktuell forskning inom delkursens huvudområde

Delkurs 2: Från reformation till industrialisering, 7,5 högskolepoäng
From Reformation to Industrialization
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
 • beskriva och diskutera olika samband mellan politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser i en global, europeisk och svensk kontext från senmedeltidens slut till 1900-talets början
 • beskriva, jämföra och diskutera barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor i ett underifrånperspektiv från senmedeltidens slut till 1900-talets början
 • redogöra för olika vetenskapliga perspektiv och aktuell forskning inom delkursens huvudområde

Delkurs 3: Historiografi och muntlig historia, 3 högskolepoäng
Historiography and Oral History
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
 • diskutera frågor om historia som vetenskap och dess relation till andra discipliner
 • reflektera kring den historiska kunskapens roll i samhället och om människors etiska ansvar för hur den används
 • diskutera och problematisera bruket av muntligt källmaterial i historiska undersökningar

Delkurs 4: Projektarbete: muntlig historia, 6 högskolepoäng
Project: Oral History
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
 • självständigt skapa och använda ett muntligt källmaterial i en egen historisk undersökning
 • självständigt formulera historiska frågeställningar utifrån grundläggande historisk teori och metod
 • i sin undersökning göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Delkurs 5: Det korta 1900-talet och samtidshistorien, 7,5 högskolepoäng
The Short 20th Century and Contemporary History
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
 • beskriva och diskutera olika samband mellan politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser i en global, europeisk och svensk kontext från1900-talets början till idag
 • beskriva, jämföra och diskutera barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor i ett underifrånperspektiv från 1900-talets början till idag
 • redogöra för olika vetenskapliga perspektiv och aktuell forskning inom delkursens huvudområde

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Delkurs 1: Antikens och medeltidens civilisationer, 6 högskolepoäng
The Civilizations of the Ancient and the Medieval World
Examinationen utgörs av en individuell skriftlig tentamen.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Delkurs 2: Från reformation till industrialisering, 7,5 högskolepoäng
From Reformation to Industrialization
Examinationen utgörs av en individuell skriftlig tentamen.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Delkurs 3: Historiografi och muntlig historia, 3 högskolepoäng
Historiography and Oral History
Examinationen utgörs av en individuell skriftlig examinationsuppgift.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Delkurs 4: Projektarbete: muntlig historia, 6 högskolepoäng
Project: Oral History
Examinationen utgörs av ett mindre historievetenskapligt uppsatsarbete där genomförda intervjuer används som källmaterial.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Delkurs 5: Det korta 1900-talet och samtidshistorien, 7,5 högskolepoäng
The Short 20th Century and Contemporary History
Examinationen utgörs av en individuell skriftlig tentamen.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Innehåll eller kursinnehåll

Som vetenskaplig, humanistisk disciplin fokuserar ämnet Historia på människan och hennes skiftande levnadsvillkor, där kontinuitet och förändring i tid och rum studeras i en social, politisk, ekonomisk och kulturell kontext.

Vid Malmö högskola finns en uttalat kulturanalytisk ansats i historieundervisningen, där aktör och struktur knyts samman i ett övergripande studium av sociala relationer, samhälleliga strukturer, migration, kulturmöten, politik och kulturella uttryck. Olika historiska synsätt kontrasteras mot varandra, med fokus på maktrelationer och beroendeförhållanden på global såväl som lokal nivå. Ambitionen är att utgå från ett underifrånperspektiv, vilket tydliggörs genom ett återkommande bruk av begrepp som klass, genus, etnicitet och generation.

Delkurs 1: Antikens och medeltidens civilisationer, 6 högskolepoäng
The Civilizations of the Ancient and the Medieval World
Kursen är en översikt över internationell, europeisk och svensk historia fram till senmedeltiden. Tonvikten ligger på maktrelationer och ekonomiska, sociala och kulturella villkor samt på historisk kontinuitet och förändring över tid.

Delkurs 2: Från reformation till industrialisering, 7,5 högskolepoäng
From Reformation to Industrialization
Kursen är en översikt över internationell, europeisk och svensk historia fram till 1900-talets början. Tonvikten ligger på maktrelationer och ekonomiska, sociala och kulturella villkor samt på historisk kontinuitet och förändring över tid.

Delkurs 3: Historiografi och muntlig historia, 3 högskolepoäng
Historiography and Oral History
Kursen är en översikt över historia som akademisk disciplin, med tonvikt på kulturanalys och muntlig historia. Bruket av intervjuer inom historievetenskaplig forskning och framställning diskuteras och problematiseras.

Delkurs 4: Projektarbete: muntlig historia, 6 högskolepoäng
Project: Oral History
Kursen utgörs av ett projektarbete i form av en uppsats där studenterna utvecklar sina färdigheter i att genomföra och använda intervjuer inom ramen för historievetenskapliga undersökningar.

Delkurs 5: Det korta 1900-talet och samtidshistorien, 7,5 högskolepoäng
The Short 20th Century and Contemporary History
Kursen är en översikt över internationell, europeisk och svensk historia. Tonvikten ligger på maktrelationer och ekonomiska, sociala och kulturella villkor, samt på historisk kontinuitet och förändring över tid.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, diskussionsseminarier, övningar och kortare muntliga och skriftliga presentationer, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1: Antikens och medeltidens civilisationer, 6 högskolepoäng
The Civilizations of the Ancient and the Medieval World
Berggren, Lars & Greiff, Mats, En svensk historia från vikingatid till nutid. Studentlitteratur, Lund 2009, s. 7-123 (116 s.)
Hermanson, Lars, Bärande band: vänskap, kärlek och brödraskap i det medeltida Nordeuropa, ca 1000-1200. Nordic Academic Press, Lund 2009 (319 s.)
Janson, Tore, Romarinnor och romare: livet i antiken. Wahlström & Widstrand, Stockholm 2007, s. 7-232 (225 s.)
Tignor, Robert L. et al., Worlds Together, Worlds Apart: a History of the World from the Beginnings of Humankind to the Present, 3rd ed., W.W. Norton & Co., New York, 2011 (ca. 200 s.)
Summa: ca 860 s.

Delkurs 2: Från reformation till industrialisering, 7,5 högskolepoäng
From Reformation to Industrialization
Berggren, Lars & Greiff, Mats, En svensk historia från vikingatid till nutid. Studentlitteratur, Lund 2009, s. 131-269, (138 s.)
Håkansson, Håkan, ”Profeten Tycho Brahe. Astrologi och apokalyps i 1500-talets naturvetenskap” Historisk tidskrift (HT) 2005:4 (27 s.)
Marks, Robert B., Den moderna världens ursprung. Arkiv förlag, Lund 2004, s. 7-201 (194 s.)
Rydström, Jens & Tjeder, David, Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria. Studentlitteratur, Lund, s. 9-89 (80 s.)
Stadin, Kekke, Stånd och genus i stormaktstidens Sverige. [Ny utg.], Nordic Academic Press, Lund, 2009 s. 9-303 (294 s.)
Tignor et al. (red.), Worlds Together, Worlds Apart: a History of the World from the Beginnings of Humankind to the Present, 3rd ed.. W.W. Norton & Co., New York, 2011, s. 411-667 (256 s.)
Wikander, Ulla, Kvinnoarbete i Europa 1789-1950: genus, makt och arbetsdelning. [Ny utg.], Atlas, Stockholm 2006, s.11-135 (124 s.)
Summa: 1113 s.

Delkurs 3: Historiografi och muntlig historia, 3 högskolepoäng
Historiography and Oral History
Evans, Richard, J., Till historiens försvar. SNS förlag, Stockholm 2008 (i urval, ca 250 s.)
Hansson, Lars & Thor, Malin (red), Muntlig historia. Studentlitteratur, Lund 2006, s. 7-17, 127–146 (29 s.)
Thompson, Paul, The voice of the past, Oral history. Oxford University Press, Oxford 2000 (tredje upplagan), s. 1-117 (116 s.)
Summa: 396 s.

Delkurs 4: Projektarbete: muntlig historia, 6 högskolepoäng
Project: Oral History
Hansson, Lars & Thor, Malin (red), Muntlig historia. Studentlitteratur, Lund, 2006 (i urval ca 150 s.)
Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund, 2009 (i urval, ca 150 s.)
Ritchie, Donald A., The Oxford handbook of oral history, New York 2011 (i urval ca 300 s.)
Thompson, Paul, The voice of the past, Oral history. Oxford University Press, Oxford 2000 (tredje upplagan), s. 118-308 (190 s.)
Summa: 790 s.

Delkurs 5: Det korta 1900-talet och samtidshistorien, 7,5 högskolepoäng
The Short 20th Century and Contemporary History
Berggren, Lars & Greiff, Mats, En svensk historia från vikingatid till nutid. Studentlitteratur, Lund 2009, s. 271-386 (115 s.)
Englund, Peter, Brev från nollpunkten: historiska essäer, 3:e uppl., Albert Bonniers förlag, Stockholm 2012 (292 s.)
Rydström, Jens & Tjeder, David, Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria. Studentlitteratur, Lund, s. 91-238 (147 s.)
Tignor et al (red.), Worlds Together Worlds Apart: A History of the World from the Beginnings of Humankind to the Present. W.W. Norton & Co., New York, 2011, s. 669-843 (174 s.)
Wikander, Ulla, Kvinnoarbete i Europa 1789-1950: genus, makt och arbetsdelning. [Ny utg.], Atlas, Stockholm 2006, s. 136-195 (59 s.)

Därtill kommer aktuella historievetenskapliga artiklar ca 150 sidor
Summa: ca 1000 s.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter