Historia I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Kursplan för studenter vår 2015

Kurskod:
IS175F version 1,3
Engelsk benämning:
History I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Historia
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
19 januari 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015
Ersätter kursplan fastställd:
19 november 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet Historia.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig kunskap om grundläggande historiska förändringsprocesser och deras konsekvenser för människors liv. Studenterna ska också tillägna sig en grundläggande kompetens i historiska metodfrågor

Innehåll

Som vetenskaplig, humanistisk disciplin fokuserar ämnet Historia på människan och hennes skiftande levnadsvillkor, där kontinuitet och förändring i tid och rum studeras i en social, politisk, ekonomisk och kulturell kontext.
Vid Malmö högskola finns en uttalat social- och kulturanalytisk ansats i historieundervisningen, där aktör/struktur och system/praktik knyts samman i ett övergripande studium av sociala relationer, samhälleliga strukturer, migration, kulturmöten, politik och kulturella uttryck. Olika historiska synsätt kontrasteras mot varandra, med fokus på maktrelationer och beroendeförhållanden på global såväl som lokal nivå. Ambitionen är att utgå från ett samhällshistoriskt underifrånperspektiv, vilket tydliggörs genom ett återkommande bruk av begrepp som exempelvis klass, genus, etnicitet och generation.
Kursen består av följande delkurser:
Delkurs 1: Historiografi, 3 högskolepoäng
Historiography
Kursen är en introducerande översikt över historia som akademisk disciplin med tonvikt på det samhällshistoriska underifrånperspektivet och den kulturella vändningen.
Delkurs 2: Antikens och medeltidens civilisationer, 6 högskolepoäng
The Civilizations of the Ancient and the Medieval World
Kursen är en översikt över internationell, europeisk och svensk historia fram till senmedeltiden. Tonvikten ligger på maktrelationer och ekonomiska, sociala och kulturella villkor samt på historisk kontinuitet och förändring över tid.
Delkurs 3: Från reformation till revolution, 6 högskolepoäng
From Reformation to Revolution
Kursen är en översikt över internationell, europeisk och svensk historia fram till ca. 1800. Tonvikten ligger på maktrelationer och ekonomiska, sociala och kulturella villkor samt på historisk kontinuitet och förändring över tid.
Delkurs 4: Det långa 1800- och det korta 1900-talet, 7,5 högskolepoäng
The Long 19th, and the Short 20th Century
Kursen är en översikt över internationell, europeisk och svensk historia från ca 1800. Tonvikten ligger på maktrelationer och ekonomiska, sociala och kulturella villkor, samt på historisk kontinuitet och förändring över tid.
Delkurs 5: Uppsats: muntlig historia, 7,5 högskolepoäng
Student Essay: Oral History
Kursen utgörs av ett självständigt arbete i form av en uppsats med utgångspunkt i genomförandet och användandet av intervjuer inom ramen för historievetenskapliga undersökningar.

Lärandemål

Delkurs 1: Historiografi, 3 högskolepoäng
Historiography
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

 • diskutera frågor om historia som vetenskap med tonvikt på samhällshistoria och dess relation till andra discipliner
 • reflektera kring den historiska kunskapens roll i samhället och om människors etiska ansvar för hur den används
Delkurs 2: Antikens och medeltidens civilisationer, 6 högskolepoäng
The Civilizations of the Ancient and the Medieval World
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
 • beskriva och diskutera olika samband mellan politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser i en global, europeisk och svensk kontext från äldsta tid till senmedeltiden
 • beskriva, jämföra och diskutera barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor i ett underifrånperspektiv från äldsta tid till senmedeltiden
 • redogöra för olika vetenskapliga perspektiv och aktuell forskning inom delkursens huvudområde
Delkurs 3: Från reformation till revolution, 6 högskolepoäng
From Reformation to Revolution
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
 • beskriva och diskutera olika samband mellan politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser i en global, europeisk och svensk kontext från senmedeltidens slut till ca. 1800
 • beskriva, jämföra och diskutera barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor i ett underifrånperspektiv från senmedeltidens slut till ca. 1800
 • redogöra för olika vetenskapliga perspektiv och aktuell forskning inom delkursens huvudområde
Delkurs 4: Det långa 1800- och det korta 1900-talet, 7,5 högskolepoäng
The Long 19th, and the Short 20th Century
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
 • beskriva och diskutera olika samband mellan politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser i en global, europeisk och svensk kontext från1800-talets början till idag
 • beskriva, jämföra och diskutera barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor i ett underifrånperspektiv från 1800-talets början till idag
 • redogöra för olika vetenskapliga perspektiv och aktuell forskning inom delkursens huvudområde
Delkurs 5: Uppsats: muntlig historia, 7,5 högskolepoäng
Student Essay: Oral History
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
 • diskutera och problematisera bruket av muntligt källmaterial i historiska undersökningar
 • självständigt skapa och använda ett muntligt källmaterial i en egen historisk undersökning
 • självständigt formulera historiska frågeställningar utifrån grundläggande historisk teori och metod
 • i sin undersökning göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, diskussionsseminarier, metodövningar och kortare muntliga och skriftliga presentationer, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.

Bedömningsformer

Delkurs 1: Historiografi, 3 högskolepoäng
Historiography
Examinationen utgörs av en individuell skriftlig examinationsuppgift.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart
Delkurs 2: Antikens och medeltidens civilisationer, 6 högskolepoäng
The Civilizations of the Ancient and the Medieval World
Examinationen utgörs av en metodövning samt en individuell skriftlig tentamen.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart
Delkurs 3: Från reformation till revolution, 6 högskolepoäng
From Reformation to Revolution
Examinationen utgörs av en metodövning samt en individuell skriftlig tentamen.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart
Delkurs 4: Det långa 1800- och det korta 1900-talet, 7,5 högskolepoäng
The Long 19th, and the Short 20th Century
Examinationen utgörs av en metodövning samt en individuell skriftlig tentamen.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart
Delkurs 5: Uppsats: muntlig historia, 7,5 högskolepoäng
Student Essay: Oral History
Examinationen utgörs av en uppsats, där självständigt genomförda intervjuer används i en historievetenskaplig undersökning som försvaras vid ett seminarium, samt av opposition av annan uppsats.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1: Historiografi, 3 högskolepoäng
Historiography
Berggren, Lars & Greiff, Mats, En svensk historia från vikingatid till nutid, Studentlitteratur, Lund 2009, s. 7-13 (6 s.)
Aronsson, Peter, Historia, Liber, 2010, (128 s)
Marks, Robert B., Den moderna världens ursprung, Arkiv förlag, Lund 2004, s. 7-35 (28 s.)
Scandia, 2013:2, s. 15-135 (120 s)
Summa: 282 s.
Delkurs 2: Antikens och medeltidens civilisationer, 6 högskolepoäng
The Civilizations of the Ancient and the Medieval World
Berggren, Lars & Greiff, Mats, En svensk historia från vikingatid till nutid, Studentlitteratur, Lund 2009, s. 15-123 (108 s.)
Harrison Dick, Europa i världen: medeltiden, 1. uppl. [dvs 2., utök. uppl.], Liber, Stockholm 2003 (366 s.)
Janson, Tore, Romarinnor och romare: livet i antiken, Wahlström & Widstrand, Stockholm 2007, s. 7-232 (225 s.)
Wikander Charlotte, Wikander Örjan, Antikens historia: Europa i vardande, 2., [omarb. och kompletterade] uppl., Liber, Stockholm 2003 (281 s.)
Summa: 980 s.
Delkurs 3: Från reformation till revolution, 6 högskolepoäng
From Reformation to Revolution
Berggren, Lars & Greiff, Mats, En svensk historia från vikingatid till nutid, Studentlitteratur, Lund 2009, s. 131-269, (138 s.)
Blom, Ida, Sogner, Sølvi & Rosenbeck, Bente, Kvinnor i västvärlden från renässans till nutid: renässans, reformation och revolution, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2006 (s. 10-181, 171 s.)
Håkansson, Håkan, ”Profeten Tycho Brahe. Astrologi och apokalyps i 1500-talets naturvetenskap”, Historisk tidskrift (HT) 2005:4 (27 s.)
Håkansson, Håkan, Vid tidens ände: om stormaktstidens vidunderliga drömvärld och en profet vid dess yttersta rand, Makadam, Göteborg, 2014 (ca 200 s.)
Magnusson Thomas, Europa i världen ca 1700-1900: revolution och nationalism, 2. uppl., Liber, Stockholm, 2004 (ca. 160 s.)
Marks, Robert B., Den moderna världens ursprung, Arkiv förlag, Lund, 2004 (s. 37-124, 87 s.)
Rystad Göran, Europa i världen 1500-1700: expansion och integration, 2. uppl., Liber, Stockholm, 2004 (268 s.)
Summa: 1051 s.
Delkurs 4: Det långa 1800- och det korta 1900-talet, 7,5 högskolepoäng
The Long 19th, and the Short 20th Century
Berggren, Lars & Greiff, Mats, En svensk historia från vikingatid till nutid, Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 271-386 (115 s.)
Blom, Ida, Sogner, Sølvi & Rosenbeck, Bente, Kvinnor i västvärlden från renässans till nutid: renässans, reformation och revolution, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2006 (182-411, 229 s.)
Karlsson, Klas-Göran, Europa och världen under 1900-talet, 2., [kompletterade] uppl., Liber, Stockholm, 2003 (265 s.)
Marks, Robert B., Den moderna världens ursprung, Arkiv förlag, Lund, 2004 (s. 125-201, 76 s.)
Mazower, Mark, Den mörka kontinenten: Europas nittonhundratals historia, Daidalos, Göteborg, 2000 (500 s.)
Summa: 1185 s.
Delkurs 5: Uppsats: muntlig historia, 7,5 högskolepoäng
Student Essay: Oral History
Hansson, Lars & Thor, Malin (red), Muntlig historia, Studentlitteratur, Lund, 2006 (i urval ca 150 s.)
Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 2009 (i urval, ca 150 s.)
Ritchie, Donald A., The Oxford Handbook of Oral History, New York 2011 (i urval ca 300 s.)
Thompson, Paul, The Voice of the Past, Oral history, Oxford University Press, Oxford 2000 (tredje upplagan), (245 s.)
Summa: ca. 800 s.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter