Historia I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Kursplan för studenter höst 2018, vår 2018

Kurskod:
IS175F version 2,1
Engelsk benämning:
History I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Historia
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
19 juni 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
19 juni 2018
Ersätter kursplan fastställd:
30 november 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet Historia.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig kunskap om grundläggande historiska förändringsprocesser och deras konsekvenser för människors liv. Studenterna ska också tillägna sig en grundläggande kompetens i historiska metodfrågor

Innehåll

Som vetenskaplig, humanistisk disciplin fokuserar ämnet Historia på människan och hennes skiftande levnadsvillkor, där kontinuitet och förändring i tid och rum studeras i en social, politisk, ekonomisk och kulturell kontext.
Vid Malmö högskola finns en uttalat social- och kulturanalytisk ansats i historieundervisningen, där aktör/struktur och system/praktik knyts samman i ett övergripande studium av sociala relationer, samhälleliga strukturer, migration, kulturmöten, politik och kulturella uttryck. Olika historiska synsätt kontrasteras mot varandra, med fokus på maktrelationer och beroendeförhållanden på global såväl som lokal nivå. Ambitionen är att utgå från ett samhällshistoriskt underifrånperspektiv, vilket tydliggörs genom ett återkommande bruk av begrepp som exempelvis klass, genus, etnicitet och generation.
Kursen består av följande delkurser:

Delkurs 1: Historiografi, 3 högskolepoäng
Historiography
Kursen är en introducerande översikt över historia som akademisk disciplin med tonvikt på det samhällshistoriska underifrånperspektivet och den kulturella vändningen.
Delkurs 2: Antikens och medeltidens civilisationer, 6 högskolepoäng
The Civilizations of the Ancient and the Medieval World
Kursen är en översikt över internationell, europeisk och svensk historia fram till senmedeltiden. Tonvikten ligger på maktrelationer och ekonomiska, sociala och kulturella villkor samt på historisk kontinuitet och förändring över tid.
Delkurs 3: Från reformation till revolution, 6 högskolepoäng
From Reformation to Revolution
Kursen är en översikt över internationell, europeisk och svensk historia fram till ca. 1800. Tonvikten ligger på maktrelationer och ekonomiska, sociala och kulturella villkor samt på historisk kontinuitet och förändring över tid.
Delkurs 4: Uppsats: muntlig historia, 7,5 högskolepoäng
Student Essay: Oral History
Examinationen utgörs av en uppsats, där självständigt genomförda intervjuer används i en historievetenskaplig undersökning som försvaras vid ett seminarium, samt av opposition av annan uppsats.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Delkurs 5: Det långa 1800- och det korta 1900-talet, 7,5 högskolepoäng The Long 19th, and the Short 20th Century
Examinationen utgörs av en metodövning samt en individuell skriftlig tentamen.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Lärandemål

Delkurs 1: Historiografi, 3 högskolepoäng
Historiography

Efter avslutad delkurs ska studenten

 • kunna diskutera frågor om historia som vetenskap med tonvikt på samhällshistoria och dess relation till andra discipliner
 • reflektera kring den historiska kunskapens roll i samhället och om människors etiska ansvar för hur den används

Delkurs 2: Antikens och medeltidens civilisationer, 6 högskolepoäng
The Civilizations of the Ancient and the Medieval World

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
 • beskriva och diskutera olika samband mellan politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser i en global, europeisk och svensk kontext från äldsta tid till senmedeltiden
 • beskriva, jämföra och diskutera barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor i ett underifrånperspektiv från äldsta tid till senmedeltiden
 • redogöra för olika vetenskapliga perspektiv och aktuell forskning inom delkursens huvudområde

Delkurs 3: Från reformation till revolution, 6 högskolepoäng
From Reformation to Revolution

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
 • beskriva och diskutera olika samband mellan politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser i en global, europeisk och svensk kontext från senmedeltidens slut till ca. 1800
 • beskriva, jämföra och diskutera barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor i ett underifrånperspektiv från senmedeltidens slut till ca. 1800
 • redogöra för olika vetenskapliga perspektiv och aktuell forskning inom delkursens huvudområde

Delkurs 4: Uppsats: muntlig historia, 7,5 högskolepoäng
Student Essay: Oral History

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
 • diskutera och problematisera bruket av muntligt källmaterial i historiska undersökningar
 • självständigt skapa och använda ett muntligt källmaterial i en egen historisk undersökning
 • självständigt formulera historiska frågeställningar utifrån grundläggande historisk teori och metod
 • i sin undersökning göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Delkurs 5: Det långa 1800- och det korta 1900-talet, 7,5 högskolepoäng
The Long 19th, and the Short 20th Century

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
 • beskriva och diskutera olika samband mellan politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser i en global, europeisk och svensk kontext från1800-talets början till idag
 • beskriva, jämföra och diskutera barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor i ett underifrånperspektiv från 1800-talets början till idag
 • redogöra för olika vetenskapliga perspektiv och aktuell forskning inom delkursens huvudområde

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, diskussionsseminarier, metodövningar och kortare muntliga och skriftliga presentationer, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.

Bedömningsformer

Delkurs 1: Historiografi, 3 högskolepoäng
Historiography
Examinationen utgörs av metodövningar samt en individuell skriftlig examinationsuppgift vilka redovisas i form av en portfolio
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Delkurs 2: Antikens och medeltidens civilisationer, 6 högskolepoäng
The Civilizations of the Ancient and the Medieval World
Examinationen utgörs av en metodövning samt en individuell skriftlig tentamen.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Delkurs 3: Från reformation till revolution, 6 högskolepoäng
From Reformation to Revolution
Examinationen utgörs av en metodövning samt en individuell skriftlig tentamen.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Delkurs 4: Uppsats: muntlig historia, 7,5 högskolepoäng
Student Essay: Oral History
Examinationen utgörs av en uppsats, där självständigt genomförda intervjuer används i en historievetenskaplig undersökning som försvaras vid ett seminarium, samt av opposition av annan uppsats.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Delkurs 5: Det långa 1800- och det korta 1900-talet, 7,5 högskolepoäng The Long 19th, and the Short 20th Century
Examinationen utgörs av en metodövning samt en individuell skriftlig tentamen.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1: Historiografi, 3 högskolepoäng Historiography
Sandmo, Erling, Tid för historia: en bok om historiska frågeställningar, Studentlitteratur, Lund, 2017 (230 s.)
Orwell, George, 1984, Atlantis, 2001 (283 s.)
Scandia, 2013:2, (ca 40 s)
Thurén, Torsten, Källkritik, Liber, 2013 (ca 100 s.) Ågren, Henrik (red), Perspektiv på historia: En introduktion till historiestudier, Studentlitteratur, 2015, 224 s
Summa: 877 s.
Delkurs 2: Antikens och medeltidens civilisationer, 6 högskolepoäng
Berggren, Lars & Greiff, Mats, En svensk historia från vikingatid till nutid. Studentlitteratur, Lund 2009. (s.15-123, 108 s.)
Bill, Jan, “Viking Ships and the Sea”. I Stefan Brink och Neil Price, red. The Viking World (2 uppl. 2012). London: Routledge 2008. s.170-180. (10 s.)
Hedeager, Lotte, “Scandinavia before the Viking Age”. I Stefan Brink och Neil Price, red. The Viking World (2 uppl. 2012). London: Routledge 2008.s.11-22. (11 s.)
Janson, Tore, 2007. Romarinnor och romare: livet i antiken. Stockholm: Wahlström & Widstrad. (225 s.)
Charpentier Ljungqvist, Fredrik, Den långa medeltiden: De nordiska ländernas historia från folkvandringstid till reformation, Dialogos, Stockholm 2015. (312 s.)
Magnúsdóttir, Auður, 2008. ”Women and Sexual Politics”. I Stefan Brink och Neil Price, red. The Viking World (2 uppl. 2012). London: Routledge 2008. s 40-48. (8 s.)
Myrdal, Janken & Bäärnhielm, Göran, Kvinnor, barn och fester i medeltida mirakelberättelser, Skaraborgs Länsmuseum, Skara 1994. s. 13-132 (s. 119)
Queckfeldt, Eva. Medelhavsvärlden: 3000 år av historia. Studentlitteratur, Lund 2011. (223 s.)
Wiesner-Hanks, Merry, E., 2015. A Concise History of the World, Cambridge: Cambridge University Press, s. 1-209 (209 s.)
Wiesner-Hanks, Merry E., Gender in History: Global Perspectives, 2 rev. ed. Hoboken, N.J.: Wiley-Blackwell 2010. (ca 100 s.)
Läshäfte till de medeltida seminarierna tillkommer. Utdrag ur: Hermansson, Lars & Magnúsdóttir, Auður (red.), Kvinnors och mäns roller inom kultur, rätt och samhälle. Norden och Europa ca 300–1500. Sverige: Kriterium 2016. Aili, Hans, Ferm, Olle, och Gustavsson, Helmer (red.), Röster från svensk medeltid. Latinska texter i original och översättning. Stockholm: Natur och kultur 1990
Summa: ca 1100 s.
Delkurs 3: Från reformation till revolution, 6 högskolepoäng From Reformation to Revolution Berggren, Lars & Greiff, Mats, En svensk historia från vikingatid till nutid, Studentlitteratur, Lund 2009, s. 131-269, (138 s.)
Hammar, AnnaSara, ”How to transform peasants into seamen: The manning of the Swedish navy and a double-faced maritime culture”, International Journal of Maritime History, november 2015, 27:4, s. 696-707 (11 s.)
Harlitz Kern, Erika, ”Stormakten Sveriges transatlantiska kolonier”, i Katarina Streiffert Eikeland och Madelaine Miller, red. En maritim värld: från stenåldern till idag. Bricoleur press, Lindome 2013, s. 237-245. (8 s.)
Marks, Robert, The Origins of the Modern World: A Global and Environmental Narrative from the Fifteenth to the Twenty-First Century, Rowman & Littlefield Publishers, 2015, s. 1-94 (94 s.)
Delar ur: Naum, Magdalena. & Nordin, Jonas M., red. Scandinavian Colonialism and the Rise of Modernity: Small Time Agents in a Global Arena, Springer, New York, NY 2013. [Elektronisk resurs http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-4614-6202-6] (ca 300 s.)
Tegenborg Falkdalen, Karin, Kungen är en kvinna: retorik och praktik kring kvinnliga monarker under tidigmodern tid, Institutionen för historiska studier, Umeå Univ., Diss. Umeå Univ., Umeå, 2003. (204 s.)
Wiesner-Hanks, Merry, E., A Concise History of the World, Cambridge University Press, 2015, s. 210-285 (75 s.)
Wiesner-Hanks, Merry E., Gender in History: Global Perspectives, 2 rev. ed. Hoboken, N.J.: Wiley-Blackwell 2010. (ca 100 s.)
Summa: ca 1000 s.

Delkurs 4: Uppsats: muntlig historia, 7,5 högskolepoäng Student Essay: Oral History
Malin Thor Tureby, Lars Hansson (red.), Muntlig historia i teori och praktik, 2015, 234 s.
Thor, Malin, ”Muntliga källor och källkritik”, i Muntlig historia, Lund 2006 (Studentlitteratur s 21-40, 19 s.
Portelli, Alessandro, (artikel) "What makes oral history different" (tillhandages genom stencil)
Thomsson, Heléne, Reflexiva intervjuer, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, 164 s.
Summa: ca. 450 s.

Delkurs 5: Det långa 1800- och det korta 1900-talet, 7,5 högskolepoäng The Long 19th, and the Short 20th Century
Berggren, Lars & Greiff, Mats, En svensk historia från vikingatid till nutid, Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 271-386 (115 s.)
David, Ludvigsson, The Historian-Filmmaker’s Dilemma Historical Documentaries in Sweden in the Era of Häger and Villius, 2003, 29 s.
Marks, Robert, The Origins of the Modern World:A Global and Environmental Narrative from the Fifteenth to the Twenty-First Century, Rowman & Littlefield Publishers, 2015, s. 97-218 (113 s.)
Mazower, Mark, Den mörka kontinenten: Europas nittonhundratals historia, Daidalos, Göteborg, 2000 (528 s.)
Standing, Guy, Prekariatet: Den nya farliga underklassen, Diadolos, 2011, s 9-44 (33 s)
Wiesner-Hanks, Merry, E., A Concise History of the World, Cambridge University Press, 2015, s. 286-372 (86 s.) Wiesner-Hanks, Merry E., Gender in History: Global Perspectives, 2 rev. ed. Hoboken, N.J.: Wiley-Blackwell 2010. (ca 100 s.)

Summa: ca. 1130 s.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter