Historia II

Sammanfattning

I kursen ges fördjupade insikter i historiska förändringsprocesser och mänskliga livsvillkor. Kursen syftar till att utveckla förmåga att utifrån vetenskaplig metod bearbeta historiska problem samt presentera resultatet. I kursen fördjupas det kulturanalytiska perspektivet. Projektinriktade temakurser ger ett utmaningsbaserat och studentaktivt arbetssätt i kursen. Undervisningen består av föreläsningar, diskussionsseminarier, övningar, exkursioner och skriftliga presentationer. Ett utmaningsbaserat och studentaktivt arbetssätt tillämpas konsekvent. Är du intresserad av Historia, finns fortsättningskursen Historia III som leder fram till kandidatexamen. Historia kan även läsas på magister-/masternivå samt på forskarnivå.

Behörighetskrav

Genomgången kurs IS175F Historia I med minst 22,5 hp med lägst betyget godkänd.
Eller motsvarande.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021

Kurskod:
IS176F version 2,2
Engelsk benämning:
History II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Historia
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 november 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
18 januari 2021
Ersätter kursplan fastställd:
17 december 2019

Förkunskapskrav

Genomgången kurs IS175F Historia I med minst 22,5 hp med lägst betyget godkänd.
Eller motsvarande.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet Historia.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla fördjupade insikter i historiska förändringsprocesser och mänskliga livsvillkor. Syftet är också att studenterna ska utveckla sin förmåga att med hjälp av vetenskaplig metod bearbeta historiska problem och på ett intresseväckande och adekvat sätt kunna dokumentera resultatet.

Kursen består av följande delkurser:

Delkurs 1. Kulturanalytiska perspektiv på historien, 9 högskolepoäng
Perspectives of Cultural History
Delkurs 2. Historia i förändring – de långa tidsperspektiven, 6 högskolepoäng
Changing History – La Longue Durée
Delkurs 3. Städer i förändring och identitetsformering, 7,5 högskolepoäng
Cities in Change and the Formation of Identities
Delkurs 4. Uppsatskurs, 7,5 högskolepoäng
Student Paper

Innehåll

Kursen är en fördjupning i studiet av människan och hennes skiftande levnadsvillkor utifrån kulturella, samhälleliga och politiska strukturer, miljö, migration och kulturmöten samt med problematisering och tillämpning av olika historiska perspektiv och begrepp som klass, genus, etnicitet och generation.

Delkurs 1. Kulturanalytiska perspektiv på historien, 9 högskolepoäng
Perspectives of Cultural History
I delkursen presenteras och problematiseras kulturanalytiska perspektiv inom historieämnet med särskild vikt vid kulturanalytiska metoder samt källkritik och källbehandling.

Delkurs 2. Historia i förändring – de långa tidsperspektiven, 6 högskolepoäng
Changing History – La Longue Durée
I delkursen studeras utifrån givna teman historisk förändring och kontinuitet över tid.

Delkurs 3. Städer i förändring och identitetsformering, 7,5 högskolepoäng
Cities in Change and the Formation of Identities
I delkursen studeras hur kulturella processer och identitetsskapande tar sig uttryck i samtida postindustriella städer.

Delkurs 4. Uppsatskurs, 7,5 högskolepoäng
Student Paper
I delkursen planerar och genomför studenten en vetenskaplig undersökning som dokumenteras i form av en uppsats. Uppsatsen ventileras på ett seminarium, där studenterna försvarar sin egen uppsats och opponerar på en annan students arbete.

Lärandemål

Delkurs 1. Kulturanalytiska perspektiv på historien, 9 högskolepoäng
Perspectives of Cultural History
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

 • redogöra för och jämföra olika historiska begrepp och metoder
 • redogöra för huvudlinjerna inom det kulturanalytiska forskningsfältet
 • diskutera och analysera kortare historievetenskapliga texter
 • diskutera och problematisera kulturanalysens roll inom historieämnet
 • diskutera och problematisera historieämnet och dess samhällsrelevans

Delkurs 2. Historia i förändring – de långa tidsperspektiven, 6 högskolepoäng
Changing History – La Longue Durée
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
 • diskutera villkoren för politiska, kulturella, ekonomiska och sociala tillstånd och förändringar från förhistoria till nutid
 • diskutera frågor om historisk kontinuitet och förändring utifrån långa tidsperspektiv
 • tematiskt analysera och jämföra olika förklaringsmodeller till historiska förändringsprocesser
 • formulera sig om, diskutera och problematisera sin egen historiesyn

Delkurs 3. Städer i förändring och identitetsformering, 7,5 högskolepoäng
Cities in Change and the Formation of Identities
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
 • identifiera och diskutera kulturella processer och identitetsskapande i ett historiskt perspektiv
 • problematisera och jämföra historiska förändringsprocesser under 1900- och 2000-talen
 • samla in ett empiriskt material och analysera detta utifrån aktuell modernhistorisk och kulturanalytisk forskning

Delkurs 4. Uppsatskurs, 7,5 högskolepoäng
Student Paper
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
 • självständigt söka, bearbeta och kritiskt tolka ett historiskt källmaterial
 • ställa historiskt intressanta frågor, och utifrån dessa värdera olika typer av källmaterial
 • planera, genomföra och dokumentera en väl avgränsad vetenskaplig undersökning inom givna tidsramar
 • kritiskt analysera andra studenters uppsatser och konstruktivt kunna diskutera dessa utifrån historiska begrepp och metoder

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som genomgående ska vara studentaktiva. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, diskussionsseminarier, övningar och kortare muntliga och skriftliga presentationer, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.

Bedömningsformer

Delkurs 1. Kulturanalytiska perspektiv på historien, 9 högskolepoäng
Perspectives of Cultural History
Studenten examineras genom en muntlig presentation genomförd i grupp samt en individuell, skriftlig inlämningsuppgift.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Delkurs 2. Historia i förändring – de långa tidsperspektiven, 6 högskolepoäng
Changing History – La Longue Durée
Studenten examineras genom en muntlig presentation genomförd i grupp samt en individuell, skriftlig inlämningsuppgift.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Delkurs 3. Städer i förändring och identitetsformering, 7,5 högskolepoäng
Cities in Change and the Formation of Identities
Examinationen utgörs av en muntlig presentation, kritisk granskning av andra presentationer, och skriftlig fördjupning av projekt.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Delkurs 4. Uppsatskurs, 7,5 högskolepoäng
Student Paper
Examinationen utgörs av ett självständigt uppsatsarbete som försvaras vid ett seminarium samt opposition av annan uppsats.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1. Kulturanalytiska perspektiv på historien, 9 högskolepoäng
Perspectives of Cultural History
Gustavsson, Martin och Svanström, Yvonne (red.). Metod: guide för historiska studier. Lund: Studentlitteratur, senaste upplagan. (317 sidor)
Pelle Snickars och Cecilia Trenter (red.). 2004. Det förflutna som film och vice versa. Om medierade historiebruk (306 sidor)
https://pellesnickars.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/forflutna_som_film.pdf

Exempeltexter väljs i samråd med examinator (600 sidor)
Totalt: ca 900 s
Delkurs 2. Historia i förändring – de långa tidsperspektiven, 6 högskolepoäng
Changing History – La Longue Durée
Armitage, David, ”What's the Big Idea? Intellectual History and the Longue Durée”, History of European Ideas 38:4. 2012 s. 493-507. https://scholar.harvard.edu/files/armitage/files/hei.pdf (14 sidor)
Andersson, Peter K., ”Kan ingenting hända? Om orörlig historia och det absurda. I: la longue durée” Historisk tidskrift (HT) 130:4 2010 s. 762-769 (7 s.)
Debating the Longue Durée, Annales Histoire 70th year, no. 2 April-June 2015 https://www.cambridge.org/core/journals/annales-histoire-sciences-sociales-english-edition/issue/DC9017ACF3432E5B1F97D1AF33DD254D , pp215-303
Elgán, Elisabeth, ”Fernand Braudels artikel ’La longue durée’ och svensk historieskrivning idag – några reflektioner”, HT 130:4 2010 s. 739-749 (10 s.)
Scott, J.C. (2017). Against the grain: a deep history of the earliest states. New Haven: Yale University Press. (312 s)
Tomich, Dale ”The Order of Historical Time: The Longue Durée and Micro-History”, Almanack 2. 2011 s. 52-65. http://www.scielo.br/pdf/alm/n2/en_2236-4633-alm-02-00038.pdf (13 sidor)
Artiklar i urval (från e-tidskrifter och e-böcker) (ca 100 s.)
Summa: ca 950 s.

Delkurs 3. Städer i förändring och identitetsformering, 7,5 högskolepoäng
Cities in Change and the Formation of Identities
Brunnström, P & Claesson, R (red): Creating the City : Identity, Memory and Participation. Malmö 2019. Kapitel i urval c 100 s.
Clark, P (red): The Oxford handbook of cities in world history, Oxford 2013. Kapitel i urval. c 100 s
Ewen, S. (2015). What is Urban History?. Polity Press. 173 s.
Lisberg Jensen, E. & Ouis, P. (red). Inne och ute i Malmö: Studier av urbana förändringsmönster. Malmö University Publications in Urban History 2, 2008.
Brunnström, P & Claesson, R (red): Creating the City : Identity, Memory and Participation. Malmö 2019. Kapitel i urval c 100 s.
Clark, P (red): The Oxford handbook of cities in world history, Oxford 2013. Kapitel i urval. c 100 s

Paddison, R. (2001). "Studying Cities", Paddison, R. (ed). Handbook of Urban Studies. Sages. Loindon 2001, 10 s
Shaw, D. V. (2001). "The Post-industrial City", Paddison, R. (ed), Handbook of Urban Studies. Sages. London 2001, 11 s
Vall, Natasha, Cities in Decline. A Comparative History of Malmö and Newcastle after 1945. Malmö högskola, Malmö 2007, 185 s
Valbar litteratur (ca 400 s.)
Summa: ca 1200 s.

Delkurs 4. Uppsatskurs, 7,5 högskolepoäng
Student Paper
Jarrick, Arne & Josephson, Olle, Från tanke till text: en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 1996 (133 s.)
Övrig litteratur väljs i samråd med handledare

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Stefan Nyzell, Kursansvarig
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Anmälningskod: mau-16081

Öppen för sen anmälan

Ansök