Historia III

Sammanfattning

Kursen bygger på tidigare studier i historia, och syftar till att ytterligare fördjupa kunskaperna med särskild tonvikt på social och kulturell förändring. Den syftar också till att ge teoretisk kunskap och metodisk färdighet så att studenterna kan genomföra och presentera en vetenskaplig undersökning.
Teorier om social och kulturell förändring, bl a utifrån klass och genus, bearbetas i en teorikurs. Här fördjupas också färdigheterna i att använda, analysera och tolka olika typer av källor, däribland muntliga. I kursen ingår ett större uppsatsarbete. Därigenom fördjupar sig studenterna inom ett valt problemområde.
Undervisningen sker i första hand i seminarieform, dels kring valda problem, dels kring deltagarnas egna uppsatser.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IS102F-Historia med kulturanalys II eller IS176F-Historia II.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020

Kurskod:
IS177F version 1,5
Engelsk benämning:
History III
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Historia
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
18 maj 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
12 februari 2019

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IS102F-Historia med kulturanalys II eller IS176F-Historia II.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska fördjupa och problematisera sina insikter i historiska förändringsprocesser och människors livsvillkor. Syftet är också att studenterna genom att utveckla sina teoretiska insikter och metodiska färdigheter självständigt ska kunna identifiera, kritiskt analysera och diskutera historiska problem utifrån studier av källor och litteratur. Vidare ska studenterna utveckla sin förmåga till vetenskapligt skrivande.
Kursen består av följande delkurser:
Delkurs 1. Teorier och metoder, 7.5 högskolepoäng
Theories and Methods
Delkurs 2. Temakurs, 7.5 högskolepoäng
Thematic Course: Motståndets historia
Delkurs 3. Uppsats, 15 högskolepoäng
Student Paper

Innehåll

Delkurs 1. Teorier och metoder, 7.5 högskolepoäng
Theories and Methods
Delkursen är uppsatsförberedande och behandlar vetenskapliga teorier och metoder av särskild relevans för historiska studier. Därvidlag ges en vetenskapsteoretisk orientering. Vidare analyseras olika förklaringsmodeller, tolkningsramar och historieuppfattningar. Dessutom problematiseras analytiska redskap som exempelvis klass, genus, etnicitet och generation. Med teoretiska utgångspunkter diskuteras och problematiseras olika typer av källmaterial. Av studenter valda problemområden fokuseras i studierna.
Delkurs 2. Temakurs, 7.5 högskolepoäng
Thematic Course
I denna delkurs studeras en valbar delkurs inom ett fördjupningsområde.
Delkurs 3. Uppsats, 15 högskolepoäng.
Student Paper
I denna delkurs planerar och genomför studenten en vetenskaplig undersökning som dokumenteras i form av en uppsats. Uppsatsen ventileras på ett seminarium, där studenten försvarar sin egen uppsats och opponerar på en annan students arbete.

Lärandemål

Delkurs 1. Teorier och metoder, 7.5 högskolepoäng
Theories and Methods
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

 • analysera och värdera, och därigenom visa kunskap och förståelse för, olika tolkningar av historiska förändringsprocesser
 • muntligt och skriftligt presentera vetenskapliga teoriers och metoders relevans för historiska studier
 • sovra mellan olika analytiska begrepp i egna tolkningar av historiska processer och människors livsvillkor
 • självständigt diskutera den historiska kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • självständigt söka historiska källor av relevans för ett valt problemområde
 • identifiera ett relevant historiskt problem och skissera preliminära frågeställningar
Delkurs 2. Temakurs, 7.5 högskolepoäng
Thematic Course
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Se särskild kursplan.

Delkurs 3. Uppsats, 15 högskolepoäng
Student Paper
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
 • sovra och tillämpa olika analytiska begrepp i egna tolkningar av historiska processer och människors livsvillkor
 • självständigt söka, bearbeta, kritiskt analysera och kritiskt tolka historiska källor av relevans för ett valt problemområde
 • identifiera och formulera ett relevant historiskt problem samt planera, genomföra och dokumentera en vetenskaplig undersökning inom givna tidsramar
 • framställa en vetenskaplig text med ett analytiskt förhållningssätt samt göra relevanta bedömningar utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • kritiskt granska, kommentera och formulera sig, både muntligt och skriftligt, om andra studenters vetenskapliga texter i ett dialogiskt utbyte
 • självständigt resonera kring sin egen kunskaps- och kompetensutveckling

Arbetsformer

Undervisningen består i första hand av seminarier, övningar och studenters skriftliga och muntliga presentationer. I uppsatskursen produceras ett självständigt arbete under handledning. Utvärdering sker efter varje delkurs.

Bedömningsformer

Delkurs 1. Teorier och metoder, 7.5 högskolepoäng
Theories and Methods
Studenten examineras genom en muntlig presentation genomförd i grupp samt en individuell, skriftlig inlämningsuppgift. Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstarten
Delkurs 2. Temakurs, 7.5 högskolepoäng
Thematic Course
Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen.
Delkurs 3. Uppsats, 15 högskolepoäng
Student Paper
Examinationen består i att studenten skriver och muntligt försvarar en vetenskaplig uppsats, samt opponerar på en annan uppsats.
Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstarten.
För betyget VG på hel kurs skall minst två delkurser vara VG varav den ena måste vara Uppsatskursen.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1. Teorier och metoder, 7.5 högskolepoäng
Theories and Methods
Gunnarsson Payne, Jenny & Öhlander, Magnus, Tillämpad kulturteori - Introduktion för etnologer och andra kulturvetare, Studentlitteratur, Lund, 2017 (350s.)
Josephson, Peter & Lundgren, Frans (red.), Historia i praktiken, Studentlitteratur, Lund, 2016, (170 s.)
Metodavsnitt ur tre doktorsavhandlingar i historia som väljes i samråd med lärare ( ca 60 s.)
Teoriavsnitt ur tre doktorsavhandlingar i historia som väljes i samråd med lärare ( ca 60 s.)
Valfri doktorsavhandling som väljes i samråd med lärare ( ca 250 s.)
Delkurs 2. Temakurs, 7.5 högskolepoäng
Thematic Course
Se särskild kursplan.
Delkurs 3. Uppsats, 15 högskolepoäng
Student Paper
Götlind, Anna & Linnarsson, Magnus, Konsten att skriva en fotnot vetenskaplig formalia för humanister, MTM, Johanneshov, 2016 (elektronisk resurs)
Litteratur väljs i samråd med handledare

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Johan Lundin, Kursansvarig
Stefan Nyzell, Kursansvarig
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Schema