Kulturarvsstudier I

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021

Kurskod:
IS178F version 1
Engelsk benämning:
Cultural Heritage Studies I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
03 juni 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 juni 2020

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utifrån ett kritiskt kulturperspektiv ska tillägna sig grundläggande kunskaper om kulturarv som begrepp och funktion, fältets villkor och styrfunktioner, samt de värderings, urvals-, och hållbarhetsfrågor som utgör ett centralt inslag i kulturarvsfältet för såväl privata som offentliga aktörer. Vidare är syftet att studenten ska tillägna sig en förmåga att kritiskt värdera produktion, konsumtion, förmedling och reception av kulturarv utifrån ett samhällsperspektiv.

Kulturarv och kulturarvspedagogik, 15 hp

Innehåll

I delkursen studeras, med utgångspunkt i kritisk kulturteori, olika aspekter av kulturarv och kulturarvspedagogik, inklusive betydelse, villkor och styrfunktioner, utifrån ett samhällsperspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
• kritiskt reflektera kring begreppen kulturarv och kulturarvspedagogik utifrån olika perspektiv samt placera dessa i en såväl nationell som internationell kontext
• redogöra för kulturarvssektorns utveckling samt kritiskt och konstruktivt diskutera relationen mellan kulturarv, kulturarvspedagogik och samhällsförändring
• analysera olika former av historieanvändning, med betoning på hur samband etableras mellan tolkningen av det förflutna, förståelsen av nutiden och förväntan på framtiden
• diskutera perspektiven klass, genus, etnicitet, generation och miljöaspekter i relation till kulturarv och kulturarvspedagogik

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, gruppdiskussioner, fältstudier och seminarier.

Bedömningsformer

Samtliga lärandemål examineras genom ett individuellt skriftligt arbete (essay).
För delkursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Entreprenörskap i kulturarvsfältet, 7,5 hp

Innehåll

I delkursen studeras betydelsen av entreprenöriella perspektiv för att utveckla nya utvecklingsområden i kulturarvsfältet inom såväl offentlig som privat kulturarvssektor.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
• reflektera och kritisk diskutera entreprenörskapets villkor inom såväl offentlig som privat kulturarvssektor
• utveckla olika former av entreprenöriell verksamhet på idéstadiet
• reflektera och kritiskt diskutera olika värderingsmässiga frågor inom kulturarvsverksamhet

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, gruppdiskussioner, fältstudier och seminarier.

Bedömningsformer

Samtliga lärandemål examineras genom ett individuellt skriftligt arbete (essay).
För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Digital humaniora, 7,5 hp

Innehåll

I delkursen studeras digital humaniora dels utifrån ett vetenskapshistoriskt perspektiv och dels sociala mediers och digitala plattformars plats och funktion i och kring kulturarvsförmedling.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
• reflektera kring och kritiskt diskutera mångvetenskapliga fältet digital humaniora utifrån vetenskapshistoriska perspektiv fokuserat på aktuella praktiker
• analysera sociala mediers och digitala plattformars roll i kulturarvsförmedling med utgångspunkt i teoretiska perspektiv
• kritiskt förhålla sig till olika sätt att avgränsa och definiera digital humaniora i relation till andra vetenskapliga fält

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, gruppdiskussioner, fältstudier och seminarier.

Bedömningsformer

Samtliga lärandemål examineras genom ett individuellt skriftligt arbete (essay).
För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kulturarv och kulturarvspedagogik

Biesta, Gert, “Against learning: Reclaiming a language for education in an age of learning”, Nordisk Pedagogik, Vol. 25, pp., 2005, 12 s
Berkhofer, Robert F., Fashioning history: current practices and principles, 1. ed., Palgrave Macmillan, New York, 2008, 250 s,
Fredengren, Christina, Jensen, Ola W, och Wall, Åsa (red). I valet och kvalet. Grundläggande frågor kring värdering och urval av kulturarv. Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 2012, 220 s
Gärdenfors, Peter, Lusten att förstå: om lärande på människans villkor, 1. utg., Natur & kultur, Stockholm, 2010, 270 s
Harrison, Rodney, Heritage: Critical Approaches, Routledge, 2012, 288 s.
Högberg, Anders. Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården. Lund:Nordic Academic Press, 2013, 188 s.
Labrador, Angela M. & Silberman, Neil Asher (red.), The Oxford handbook of public heritage theory and practice, Oxford University Press, Oxford, 2018, valda delar, 150 s
Macdonald, Sharon (red.), A Companion to Museum Studies [Elektronisk resurs], John Wiley & Sons, Hoboken, 2011, valda delar, 150 s
Aktuella styrdokument från kulturarvssektorn tillkommer, ca 300 s

Entreprenörskap i kulturarvsfältet

Labrador, Angela M. & Silberman, Neil Asher (red.), The Oxford handbook of public heritage theory and practice, Oxford University Press, Oxford, 2018, valda delar i samråd med examinator, 150 s
Landström, Hans & Löwegren, Marie (red.), Entreprenörskap och företagsetablering: från idé till verklighet, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, 453 s.
Macdonald, Sharon (red.), A Companion to Museum Studies [Elektronisk resurs], John Wiley & Sons, Hoboken, 2011, valda delar, 150 s
Stenström, Emma, Konstiga företag, [Ny utg.], Natur & kultur, Stockholm, 2008, 217 s
Thordén, Ulla-Lisa & Östberg, Thomas, Luspank och idérik: överlevnadsguide för säljskygga kulturskapare, 1. uppl., Liber, Malmö, 2010, 228 s
Österåker, Maria, Ta betalt!: om prissättning i skapande branscher, 1. uppl., Liber, Malmö, 2010, 119 s.
Artiklar ur vetenskapliga tidskrifter och projektrapporter, ca 500 sidor.

Digital humaniora

Berry, David M. & Fagerjord, Anders. Digital humanities: knowledge and critique in a digital age. Cambridge, UK: Polity, 2017, 248 s
Cameron, Fiona & Kenderdine, Sarah. (red.) (2010[2007]). Theorizing digital cultural heritage: a critical discourse. Cambridge, Mass.: MIT Press 465 s
Giaccardi, Elisa (red.), Heritage and social media: understanding heritage in a participatory culture, Routledge, New York, NY, 2012, 251 s
Macdonald, Sharon (red.), A Companion to Museum Studies [Elektronisk resurs], John Wiley & Sons, Hoboken, 2011, valda delar i samråd med examinator,, 150 s
Schreibman, Susan, Ray Siemens och John Unsworth (red.), A New Companion to Digital Humanities (Oxford: Blackwell, 2004) 608 s, valda delar i samråd med examinator,

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övrigt

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 2/3 av kursens poängomfattning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Anmälan

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.