Kompetensförsörjning och planering av kompetensutveckling

Sammanfattning

Kursen ger en introduktion till metoder, principer och teorier kopplade till kompetensförsörjning och planering av kompetensutveckling inom organisationer (företag, offentlig verksamhet, intresseföreningar). Vi behandlar kompetensanalysens olika steg, liksom former för implementering och utvärdering av kompetensutvecklingsinsatser.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019, höst 2018, höst 2017

Kurskod:
IS181F version 2,4
Engelsk benämning:
Qualification Support and Planning of Competence Development
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
01 juni 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter kursplan fastställd:
17 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla grundläggande kunskaper om teorier, principer och metoder förbundna med hanterandet av kompetensförsörjning och planering av kompetensutveckling inom organisationer (företag, offentlig verksamhet och intresseföreningar).

Innehåll

Kursen består av följande moment:
Delkurs 1 Introduktion till kompetensförsörjning, 3 hp
Inom delkursen behandlas begreppen kompetens och kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningens funktioner och process belyses och i det sammanhanget diskuteras organisationers behov av strategier för kompetensförsörjning.
Delkurs 2 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i organisationer, 12 hp
Qualification support and planning of competence development
Delkursen består av följande moment:

 • Organisation. Inom momentet behandlas några dominerande organisationsteoretiska perspektiv, modeller och begrepp. Momentet ger en ram för momenten kring omvärldsanalys och kompetensförsörjning.
 • Omvärld. I momentet behandlas hur organisationers verksamhet och kompetensbehov påverkas av olika former av förändring i omvärlden. Omvärldsanalysens betydelse för organisationers förmåga att aktivt förhålla sig till förändring synliggörs.
 • Arbetslivet – mångfaldens scen. I momentet behandlas dels begreppen mångfald och diskriminering inom skilda förståelsekontexter; dels specifikt hur mångfald bör uppfattas som en strategisk faktor för organisationers kompetensförsörjning
 • Kompetensanalys och implementering av kompetensutveckling. Tyngdpunkten inom momentet ligger på kompetensanalysens olika steg, och till dem kopplade tekniker och metoder. Vidare behandlas principer och metoder för implementering av kompetensutvecklingsinsatser samt principer för kvalitetssäkring av kompetensutvecklingsprojekt.

Lärandemål

Delkurs 1 Introduktion till kompetensförsörjning, 3 hp
Introduction to the field of qualification support

Efter avslutad kurs ska studenten

 • redogöra för begreppen kompetens, kompetensbehov och kompetensutveckling på individ- och organisatorisk nivå;
 • beskriva kompetensförsörjningens grundläggande funktioner och process.
Delkurs 2 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i organisationer, 12 hp Qualification support and planning of competence development

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna
 • redogöra för kompetensanalysens funktion och komponenter;
 • hantera grundläggande tekniker och metoder ägnade att kartlägga kompetensnivåer och identifiera kompetensgap
 • kunna beskriva och redogöra för begreppet mångfald och dess olika dimensioner;
 • beakta mångfaldsfrågor vid analys av organisationers personalsammansättning och kompetensförsörjning;
 • tillämpa grundläggande principer för styrning, implementering och kvalitetssäkring i samband med planering av kompetensutveckling i organisationer.
 • redogöra för och problematisera dominerande organisationsteoretiska perspektiv och begrepp;
 • redogöra för omvärldsfaktorers betydelse för organisationers hantering av kunskapskapital och kompetens;
Lärandemål för betyget Väl godkänd anges av kursledaren vid kursstart.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av av lektioner, seminarier samt problemfokuserade övningar i grupp eller individuellt. Upplägg utvecklas med utgångspunkt i kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.

Bedömningsformer

Delkurs 1 Introduktion till kompetensförsörjning, 3 hp
Studenterna ska inom en s k forumdiskussion exemplifiera vad som kan avses med kompetens, kompetensbehov, och kompetensutveckling i ett individuellt och organisatoriskt sammanhang.
Delkurs 2 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i organisationer, 12 hp
Qualification support and planning of competence development
Studenterna ska utföra en skriftlig redovisning av fyra övergripande uppgifter vilka fokuserar (1) utgångspunkter och begrepp inom omvärldsanalytiska modeller; (2) dominerande organisationsteoretiska perspektiv och begrepp; (3) granskning och analys av hur det förebyggande arbetet mot diskriminering med avseende på kön, etnisk tillhörighet och trosuppfattning hanteras inom en organisation; (4) granskning och analys av en organisations hantering av system och process för kompetensförsörjning.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur, Kompetensförsörjning och planering av kompetensutveckling, 15 hp
Avser litteratur upptagen efter revidering i juni 2014.
Abrahamsson, Bengt och Andersen, Jon Aaron Organisation – att beskriva och förstå organisationer. Liber, 2005. (300 s)
Albrektsson, Karin Se människan i verksamheten – olikhet som tillgång. Utvecklingsrådet, 2007. (28 s) Tillgänglig som pdf på nätet. Anttila, Magnus Kompetensförsörjning – företagets viktigaste resurs. Ekerlids förlag, 1999/2005. (187 s)
Baumgarten, Maud Anställdas deltagande i läraktiviteter. En studie av arbetsplatslärande i ett industriföretag. Linköping studies in education and psychology, No. 111. Linköpings universitet, 2006. (198 s) Tillgänglig som pdf på nätet.
Hedin, Anna & Svensson, Lennart (red.), Nycklar till kunskap: om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning, 2., omarb. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 (251 s)
Karlsson Ove Utvärdering – mer än metod. Tankar och synsätt i utvärderingsforskning. Svenska kommunförbundet, 1999. (96 s) /kan fritt nerladdas från kommunförbundets hemsida/
Kock, Henrik (red) Arbetsplatslärande – att leda och organisera kompetensutveckling. Studentlitteratur, 2010. (224 s)
Kompetensförsörjning – från strategi till resultat. Swedish Standards Institute, 2011. (108 s)
Kompetensförsörjning på arbetsmarknaden. Strategiska utvecklingstendenser. Ds 2002:47. Näringsdepartementet, 2002. (192 s) Tillgänglig som pdf på nätet.
Lindelöw, Malin, Kompetensbaserad personalstrategi: hur du tar reda på vad organisationen behöver, bemannar den rätt och utvecklar den inför framtiden, Andra utgåvan, Natur & Kultur, Stockholm, 2016 (320 s)
Lindström, Anders Morgondagens kompetens i kompetenshanteringssystem. Master thesis in informatics. Report no. 2007:53. Department of applied information technology. 2007. (24 s) Tillgänglig som pdf på nätet.
Lindgren, Mats & Bandhold, Hans, Report: ”TAIDA: A Framework for thinking of the Future” Ett utdrag ur Lindgren, Mats & Bandhold, Hans, Report: ”TAIDA: A Framework for thinking of the Future” Ett utdrag ur Lindgren, Mats & Bandhold, Hans (2009). Scenario planning: the link between future and strategy. Rev. and updated ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan Kan beställas fritt från Kairos Future: http:www.kairosfuture.com/publications/reports/taida-a-framework-for-thinking-of-the-future/
Lundqvist, Torbjörn. Omvärldsanalys: till vilken nytta? Stockholm: Institutet för framtidsstudier 2010 (97 s). Tillgänglig som pdf på nätet.
Om betydelsen av strategisk kompetensförsörjning. Statens kvalitets- och kompetensråd, 2003. (29 s) Tillgänglig som pdf på nätet.
Rekrytera utan att diskriminera. TCO, 2010. [33 s] Tillgänglig som pdf på nätet.

Referenslitteratur (frivillig): Andersson, Per och Fejes, Andreas Kunskapers värde – validering i teori och praktik. Studentlitteratur, 2005. (204 s) Jerkedal, Åke Utvärdering – steg för steg. Om projekt- och programbedömning. 3e upplagan. Norstedts juridik, 2005. (162 s) Lundmark, Annika Utbildning i arbetslivet. Utgångspunkter och principer för planering och genomförande av personalutbildning. Studentlitteratur, 1998. (176 s)
SS 624070;2009 Ledningssystem för kompetensförsörjning – krav. Swedish standards institute, 2009. (16 s) (även utgåvan från 2002 är acceptabel) Strategisk kompetensförsörjning. En vägledning till standarden Ledningssystem för kompetensförsörjning. Swedish standards institute, 2004. ISBN 91-7162-616-6, ISSN 0347-2019. (102 s)

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Urban Nilsson, Kursansvarig
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52