Kompetenshöjning genom utveckling och rekrytering

Sammanfattning

Kursen ger dig en introduktion till metoder, principer och teorier förbundna med arbete med kompetenshöjande insatser genom utveckling av individer och grupper alternativt rekrytering. Vi behandlar förutsättningar för individuell förändring och utveckling, vägar att kartlägga status och attityder hos personal, samt grundläggande tekniker för urval och personbedömning.

Kursen genomförs som flexibel nätdistans. Vi har inga campussammankomster utan samtliga aktiviteter sker inom högskolans kursportal på nätet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019, vår 2018

Kurskod:
IS182F version 1,4
Engelsk benämning:
Enhancement of Competence by Development and Recruitment
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
31 maj 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
31 maj 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla grundläggande kunskaper om teorier, principer och metoder förbundna med genomförande av kompetenshöjande insatser inom organisationer (företag, offentlig verksamhet och intresseföreningar) genom utveckling av grupper och individer alternativt rekrytering.

Innehåll

Kursen består av följande moment: Arbetsmiljön som arena för kompetenshöjning. Arbetsmiljön bör betraktas som en strategisk faktor inom utveckling av medarbetarnas operativa förmåga. Inom momentet uppmärksammas hur arbetsmiljö och organisationskultur kan utformas för att ge stöd åt kompetens- och prestationsfrämjande processer på individ- och gruppnivå. Vidare behandlas lämpliga sätt att kartlägga och följa upp medarbetares upplevelser av skilda faktorer bundna till arbetssituation, prestation och kompetensbehov. Rekrytering, personbedömning och urval.
Inom det andra momentet behandlas frågor förbundna med personbedömning och urval inom ramen för rekrytering. En utgångspunkt är att arbetsanalysen bör läggas till grund för framtagande av kravspecifikation och efterföljande personbedömning. Vidare introduceras och problematiseras olika metoder för bedömning och urval. Tekniker för genomförande av samtal i anslutning till rekryteringssituationen behandlas ingående.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
• problematisera utformning av organisation och arbetsmiljö med utgångspunkt i kunskap om arbetsrelaterade behov
• redogöra för viktigare principiella förutsättningar för individuell förändring och utveckling
• genomföra kartläggning av status gällande arbetsrelaterade faktorer
• hantera grundläggande tekniker för arbetsanalys, personbedömning och urval
• hantera tekniker för professionella samtal med fokus på kartläggning av kompetenssituation.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av lektioner, seminarier samt problemfokuserade övningar i grupp eller individuellt. Upplägg utvecklas med utgångspunkt i kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.

Bedömningsformer

Examinationen omfattar tre övergripande uppgifter i skriftlig form, vilka fokuserar vägar att nyttja arbetsmiljön som en strategisk faktor för kompetenshöjning och organisationsutveckling; utformning av strategier och verktyg kopplade till urval inom rekrytering; användande av samtalsmetodiska verktyg i professionella samtal

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hela kursen
Alvesson, Mats och Sveningsson, Stefan Förändringsarbete – om att utveckla företagskulturer. Malmö: Liber, 2014. (260 s)
Kahlke, Edith och Schmidt, Victor Arbetsanalys och personbedömning – att öka träffsäkerheten vid urval och rekrytering. Lund: Studentlitteratur, 2002. (355 s)
Kock, Henrik (red) Arbetsplatslärande – att leda och organisera kompetensutveckling. Studentlitteratur, 2010. {208 s]
Lindelöw, Malin Kompetensbaserad personalstrategi. Stockholm: Natur och kultur, 2008. (274 s)
Olofsson, Rolf och Nilsson, Kenneth OBM i praktiken. Förändra beteenden och nå resultat i organisationer. Natur och kultur, 2015. (275 s)
Schou, Pierre Medarbetarundersökningar – som verktyg för företagsstyrning och förändring. Lund: Studentlitteratur, 2007. (212 s)

Referenslitteratur
Andersson, Curt Ångest i organisationen. Malmö: Liber, 2008. (208 s)
Lindmark, Anders och Önnevik, Thomas Human Resource Management. Organisationens hjärta. Lund: Studentlitteratur, 2006. (329 s)
Mabon, Hunter Arbetspsykologisk forskning. Om urvalsmetoder i arbetslivet. Assessio, 2008. (425 s, valda delar)
Ricciardi, Max Rapp och Schaller, Joseph Projektpsykologi – en introduktion. Lund: Studentlitteratur, 2005. (185 s )
Wolvén, Lars-Erik Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. Lund: Studentlitteratur, 2000. (322 s) Örtenblad, Anders Lärande organisationer – vad och för vem? Malmö: Liber, 2009. (136 s)

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Urban Nilsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658165
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52