Idéer, religion, historia: Antiken och medeltiden

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenterna , utifrån kunskaper om antikens och medeltidens världsbilder, ska utveckla förståelse beträffande dåtida förhållanden inom vetenskap, kultur, religion och hur dessa förhåller sig till varandra och till sin samtid.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
IS194F version 2
Engelsk benämning:
Ideas, Religion and History: Antiquity and the Middle Ages
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
02 mars 2012
Fastställandedatum:
28 juni 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
28 juni 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna , utifrån kunskaper om antikens och medeltidens världsbilder, ska utveckla förståelse beträffande dåtida förhållanden inom vetenskap, kultur, religion och hur dessa förhåller sig till varandra och till sin samtid.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • ange huvuddragen i antikens och medeltidens filosofiska och vetenskapliga inriktningar samt relatera dem till varandra
  • beskriva antikens religioner och kristendomens framväxt
  • relatera antikens och medeltidens olika kulturella yttringar till varandra och det omgivande samhället
  • redogöra för olika västerländska världsåskådningar under antiken och medeltiden

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

I en individuell, skriftlig examination redogör studenten för huvuddragen i antikens och medeltidens idéhistoria och utreder samband mellan idéhistoriska texter och den kultur i vilken de skrevs samt individens uppfattning om sig själv och omvärlden i förhållande till antikens världsbild. .
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Innehåll eller kursinnehåll

Inom ramen för kursen studeras såväl innehåll som form för antikens och medeltidens världsåskådningar och dess idé- och religionshistoria med tonvikten lagd på filosofiska idéer och religiösa föreställningar.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ambjörnsson, Ronny, Europas idéhistoria. Antiken, Människors undran. Stockholm: Natur och kultur, 1997, 350 s.
Ambjörnsson, Ronny, Europas idéhistoria. Antiken, Tankens pilgrimer. Stockholm: Natur och kultur, 2002, 387 s.
Aristoteles, Den Nichomakiska etiken. Daidalos, 1993 (i urval 20 s)
Aristoteles, Politiken. Åström, 1993 (i urval 25 s.)
Augustinus, Bekännelser. Artos och Norma bokförlag, 2010 (i urval 15 s.)
Chryssides, George, D., Christianity Today. Continuum International Publishing, 2010 (i urval 30 s.)
Gilhus, Ingvild, S. & Thomassen Einar, Antikens religioner: Mellanösterns och medelhavsområdets religioner. Stockholm: Norstedts (287 s.)
Guthrie, W., K., C., Grekiska filosofer: Från Thales till Aristoteles. Nora: Nya Doxa, 1999 (144 s.)
Hall, Mark, A., "The Cult of Saints in Medieval Perth: Everyday Ritual and the Materiality of belief", Journal of Material Culture 2011: 16 (24 s.)
Lennerhed, Lena, red., Från Sapfo till Cyborg. Hedemora: Gidlunds, 2006 (i urval 66 s.)
Lloyd, Geneviev, Det manliga förnuftet: Manligt och kvinnligt i Västerländsk filosofi. Stockholm: Thales, 1999 (i urval 31 s.)
Olaison, Niklas, Axplock ur idéhistorien del 1. Caudex Vertigo, 2004 (i urval 45 s.)
Platon, Staten, Faidros, Protagoras, Theaitetos. (i urval, 125 s)

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Nils Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657131
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 50% Distans (Malmö)