Idéer, religion, historia: Från tidigmodernt till modernt

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020

Kurskod:
IS199F version 1
Engelsk benämning:
Ideas, Religion and History: From Early Modern to Modernity
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
26 juni 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
26 juni 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla en grundläggande förståelse för olika idé- och religionshistoriska traditioner och hur de har utvecklats både historiskt och i deras samtid från tidigmodern till modern tid.

Innehåll

Inom ramen för kursen studeras såväl innehåll i som form för västerländska världsåskådningar och deras idéhistoriska rötter med tonvikten lagd på filosofi och vetenskap. Vidare studeras kristendomens utveckling och dess betydelse för människors förhållningssätt till världen. Här görs jämförelser och utblickar mot andra religioner. Med tidigmodernt avses perioden från 1450 till 1700 och det moderna syftar på sekelskiftet 1800 och 1900.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • redovisa huvuddragen i Västerlandets idéhistoriska epoker från tidigmodernt till modernt
  • förklara tänkbara samband mellan idé- och religionshistoriska texter och den miljö de skrevs i
  • redogöra för idéers och tankesystems kontinuitet och diskontinuitet i ett historiskt förlopp
  • åskådliggöra religionens betydelse för världsbilder samt hur religioner och världsbilder har påverkat och påverkar individens syn på sig själv, sina medmänniskor och samhället i stor

Arbetsformer

Kursen innehåller arbetsformer som webseminarier, gruppdiskussioner, filmer och projektarbete

Bedömningsformer

Lärandemål 1, 2 och 3 examineras genom två skriftliga examinationer:

  • delexamination 1 omfattar de delar av kursen som täcker tiden fram till mitten av 1700-talet
  • delexamination 2 omfattar tiden från mitten av 1700-talet till sekelskiftet 1800/1900
Lärandemål 4 examineras inom ramen för delexamination 2 genom projektarbete och gruppdiskussioner.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.
För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ambjörnsson, Ronny, ”Inledning”, i Rousseau, Jean-Jacques, Émile: Eller om uppfostran, u.o. Stegelands, 1977 (III-XXXIII s.)
Brown, Sylvia (2007) Introduction: Women, Gender, and radical religion in Early Modern Europe, pp. 1-14, I Brown, Sylvia (ed.) Women, Gender and Radical Religion in Early Modern Europe.
Heelas, Paul (2002/alternativt senare upplaga) The spiritual revolution: From ’religion’ to ’spirituality’, pp.412-435, i Woodhead Linda, Christopher Partridge & Hiroko Kawanami (eds.), Religions in the Modern World: Traditions and Transformations, London, Routledge. Finns tillgänglig som e-bok via biblioteket.
Håkansson, Håkan (2006) Renässansen, i Håkansson H. (red.) Att låta själen flyga mellan himlens tinnar. Atlantis. Kommer att läggas ut på kurssidan (ca 30 sidor)
Håkansson, Håkan (2005) ”Profeten Tycho Brahe. Astrologi och apokalyps i 1500-talets naturvetenskap”. Historisk Tidskrift, 125(4), 683-709. Tillgänglig via internet.
Kenny, Anthony, A New History of Western Philosophy Volume 3 The Rise of Modern Philosophy, Oxford: Oxford University Press, 2007, (350 s)
Kenny, Anthony, A New History of Western Philosophy Volume 4 Philosophy in the Modern World, Oxford: Oxford University Press, 2007, (1-97; 121-144)
Lennerhed, Lena, red. Från Sapfo till Cyborg: Idéer om kön och sexualitet i historien, Hedemora: Gidlunds förlag, 2006, (59-155)
Liedman, Sven-Eric, Från Platon till kriget mot terrorismen: De politiska idéernas historia. Stockholm: Bonniers, 2005 (urval, 205 s.)
Lundgren-Gothlin, Eva, ”Vad har kön med idéhistoria att göra?” i Idé- och lärdomshistoria i Göteborg 1997: Ställningar och förhållanden efter fyrtio år. red., Henrik Björck, Göteborg: Institutionen för idé- och lärdomshistoria Göteborgs universitet (14 s.)
Merchant. Carolyn, Naturens död: Kvinnan ekologin och den vetenskapliga revolutionen. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1994 (149-316)
Mullett, Michael A (2010) Introduction: The Reformation and Counter-Reformation in context, pp. xxiii-xxxviii, i Historical Dictionary of the Reformation and Counter-Reformation. (Ca 15 sidor)
Olaison, Niklas, red., Axplock ur idéhistorien, del 2. Caudex Vertigo, 2004, (160 s)
Shalev, Zur, ”Islam, Eastern Christianity, and Supersition According to Some Early Modern English Observers”, i Herzig, Tamar, Heyd, Michael, Ben-Tov, Asaph, Deutsch, Yaacov (eds.) Knowledge and Religion in Early Modern Europe : Studies in Honor of Michael Heyd. (Ca 30 sidor). Finns tillgänglig som e-bok via biblioteket.
Waines, David (2002/alternativt senare upplaga) Islam, pp.210-234, i Woodhead Linda, Christopher Partridge & Hiroko Kawanami (eds.), Religions in the Modern World: Traditions and Transformations, London, Routledge. (Ca 25 sidor)
Woodhead, Linda (2002/alternativt senare upplaga) Introduction: Studying religion and modernity, pp. 1-15 i Woodhead Linda, Christopher Partridge & Hiroko Kawanami (eds.), Religions in the Modern World: Traditions and Transformations, London, Routledge. (Ca 15 sidor)
Woodhead, Linda (2002/alternativt senare upplaga) Christianity, pp. 177-209, i Woodhead Linda, Christopher Partridge & Hiroko Kawanami (eds.), Religions in the Modern World: Traditions and Transformations, London, Routledge. (Ca 30 sidor)
Östholm Hanna, red., Feminismens idéer, Lund: Studentlitteratur, 2006 (64-69; 75-112; 137-140; 172-179; 193-214)
Valfri artikel ur antologin Women, Gender and Radical Religion in Early Modern Europe (2007) som exempel på kvinnors religiositet under perioden. (Ca 30 sidor). Finns tillgänglig som e-bok via biblioteket.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 50% Distans (Malmö) Anmälningskod: mau-16084

Öppen för sen anmälan

Ansök