Genus och historieundervisning

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenterna ska kunna utveckla och tillämpa fördjupade kunskaper om historiska perspektiv på genus, jämställdhet, maskulinitet, intersektionalitet, HBTQ och normkritiskt förhållningsätt samt omsätta dessa kunskaper i didaktiskt arbete.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020

Kurskod:
IS211F version 1
Engelsk benämning:
The Gender Perspective in History Education
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
19 februari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla och tillämpa sina kunskaper om genus-, jämställdhets-, och normkritiska perspektiv i didaktiskt arbete.

Innehåll

I kursen anläggs ett genus- och jämställdhetsperspektiv på historia där även maskulinitet, intersektionalitet, HBTQ och normkritiskt förhållningssätt tas upp och diskuteras. Kursen behandlar genushistoriska förändringsprocesser, begreppsutveckling samt begreppsanvändning ur ett undervisningsperspektiv med utgångspunkt från styrdokumenten i historia.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • analysera och förklara historiska förändringar av, och aktörers påverkan på, människors levnadsvillkor ur ett genusperspektiv
  • förklara och diskutera teoretiska begrepp som genus, jämställdhet, maskulinitet, intersektionalitet, HBTQ och normkritiskt förhållningssätt, samt argumentera för dessa begrepps integrering i historieundervisning
  • planera, genomföra och kommentera undervisning om historiska förändringar ur ett genusperspektiv, inom ramen för skolans styrdokument

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, diskussionsseminarier, övningar, och kortare muntliga och skriftliga presentationer, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan med studenterna.

Bedömningsformer

Lärandemål ett, två och tre examineras inom ramen för ett grupparbete, genom en muntlig redovisning, med skriftligt underlag, vid ett didaktiskt seminarium, samt en individuell skriftlig uppgift som utgår från den muntliga redovisningen.
Vid eventuell omexamination kan examinationsformen ändras till individuell skriftlig examination.
För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hedlin, Maria (2010). Lilla genushäftet 2.0: om genus och skolans jämställdhetsmål. Växjö: Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet
(44 s.) [elektronisk resurs]
Lennerhed, Lena (red.) (2018), Från Sapfo till Cyborg. Idéer om kön och sexualitet i historien, Örlinge: Gidlunds förlag (s.10-229)
Martinsson, Lena och Reimers, Eva (2014). Skola i normer. Malmö: Gleerups Utbildning (202 s.)
Ohlander Ann-Sofie Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia. En granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan, Stockholm 2010 (65s)
Rydström, Jens och Tjäder, David (2010). Kvinnor, män och alla andra. En svensk genushistoria. Lund: Studentlitteratur (265 s.)
Aktuella styrdokument
Artiklar, kapitel, och källmaterial i urval, se kursguide. Valbar litteratur väljs i samråd med kursledaren. (totalt ca 400 s)

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Telefon: 040-6658660
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Eftermiddag 50% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.