Vägledning, handledning, feedback och kommunikation

Sammanfattning

Behörighetskrav

Studie-och yrkesvägledarexamen.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021

Kurskod:
IS220F version 1
Engelsk benämning:
Guidance, Supervision, Feedback and Communication
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
03 juni 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 juni 2020

Förkunskapskrav

Studie-och yrkesvägledarexamen.

Syfte

Kursen syftar till att deltagaren ska utveckla sin förmåga att planera och handleda verksamhetsförlagd utbildning för studie- och yrkesvägledarstudenter samt utvärdera resultatet. Kursen syftar även till att deltagaren ska utveckla sin förmåga att handleda och leda samtal och ge feedback med stöd av olika kommunikationsstrategier.

Innehåll

I kursen introduceras samtalsmodeller i relation till hur verksamhetsförlagd utbildning kan planeras och genomföras. I kursen studeras och används formativa bedömnings- och utvärderingsmodeller. I kursen studeras och problematiseras även olika handlednings- och kommunikationsstrategier.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • identifera och analysera samtalsmetoder utifrån relevanta teorier inom vägledning
  • redogöra för och utforma bedömnings- och utvärderingsmodeller i relation till olika utbildningsinnehåll
  • tillämpa relevanta handlednings- och kommunikationsstrategier med hänsyn till individuella behov

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Dessa kan utgöras av föreläsningar, seminarier, enskilda uppgifter och kollegial respons.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom delexaminationer:

Del 1 examineras skriftligen och muntligen (mål 1).
Del 2 examineras skriftligen och muntligen (mål 2).
Del 3 examineras skriftligen och muntligen (mål 3).
För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Berg, Insoo Kim & De Jong, Peter (2013) Lösningsbyggande samtal. Lund: Studentlitteratur AB (597 s).
Egan, Gerard (2017) The Skilled Helper.A client-centred approach. Cenage Learning EMEA (512 s).
Maltén, Arne (1998). Kommunikation och kon?ikthantering. Lund: Studentlitteratur (208 s).
Strömquist, Siv (2014). Konsten att tala och skriva. Malmö: Gleerup (267 s).
Øiestad, Guro (2005) Feedback. Stockholm: Liber AB (140 s)

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Krystyna Hansson, studieadministratör
Telefon: 040-6658119

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 25% Malmö Anmälningskod: mau-16176

Öppen för sen anmälan

Ansök