Avslutande uppsatskurs

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska A och Svenska B/Svenska 2B.
Grundläggande examen om minst 180hp, med 90 hp inom ett för Historiska studier relevant huvudämne.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019

Kurskod:
IS623F version 1,2
Engelsk benämning:
Essay
Fördjupningsnivå
A2E
Huvudområden:
Historia
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
11 februari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 mars 2016
Ersätter kursplan fastställd:
11 februari 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska A och Svenska B/Svenska 2B.
Grundläggande examen om minst 180hp, med 90 hp inom ett för Historiska studier relevant huvudämne.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår som obligatorisk kurs i Masterprogrammet Historiska studier.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla och tillämpa kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som gör att de kan initiera, planera, genomföra och dokumentera ett vetenskapligt arbete med historiska perspektiv.

Innehåll

Kursinnehållet utgår från studenternas självständiga arbeten. De skall identifiera ett forskningsproblem, planera, genomföra och dokumentera en vetenskaplig undersökning med historiska perspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten
• självständigt kunna formulera ett vetenskapligt adekvat problem samt planera och genomföra en teoretiskt och metodologiskt kvalificerad empirisk undersökning inom givna tidsramar samt att utvärdera detta arbete;
• kunna tillämpa teoretiska och metodiska kunskaper och färdigheter i ett självständigt vetenskapligt arbete;
• kritiskt kunna analysera komplexa samband mellan förändringsprocesser på olika nivåer;
• skriftligt och muntligt kunna kommunicera egna vetenskapligt grundade historiska kunskaper på ett vetenskapligt sätt.
• kunna diskutera etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.

Arbetsformer

Kursen går ut på att studenterna under handledning författar ett självständigt arbete. Under kurstiden hålls också regelbundet ”deltidsseminarier” där uppsatsdelar ventileras och diskuteras. Likaså kan mer allmänna teoretiska, metodiska och empiriska frågor diskuteras vid dessa. Uppsatserna slutbehandlas i samband med avslutade uppsatsseminarier. Resultatet ska också presenteras i en offentlig föreläsning vid den kulturavsinstitution studenten haft verksamhetsförlagd tid.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Bedömningsformer

Studenterna planerar, genomför och dokumenterar en vetenskaplig undersökning självständigt. Denna presenteras i en vetenskaplig uppsats som ventileras vid ett seminarium. Vid detta fungerar en vid institutionen anställd doktorand eller lektor som inledande opponent. Övriga studenter ska aktivt delta i seminariet och därvidlag visa prov på ett kritiskt-analytiskt förhållningssätt och förmåga att ge konstruktiv kritik.

Kriterier för betyget Väl godkänd anges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur väljes i samråd med handledare.

Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet
I självständiga arbeten förhåller sig studenterna till genus, etnicitet och miljö. Utifrån en problematiserande diskussion argumenterar de för huruvida och i så fall på vilket sätt dessa perspektiv kan vara fruktbara i respektive undersökning.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.

Övrigt

För övriga föreskrifter se Utbildningsplan för magister/mastersprogram i Historiska studier.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen