Utbildningsvetenskap, magisterkurs

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenterna tillägnar fördjupade kunskaper och färdigheter i riktning mot professionell och vetenskaplig kompetens. Studenterna fördjupar sina kunskaper inom det utbildningsvetenskapliga området och den ämnesdidaktiska kompetensen, t ex inom barndoms- och ungdomsvetenskap; idrott och fysisk bildning; historia, religion och samhälle; kultur, språk och medier; naturvetenskap, geografi och miljö samt matematik.

Kursen kan ingå i Magisterexamen.

Behörighetskrav

Yrkesexamen för undervisningssektorn utfärdad enligt 2001-års förordning alt. IS171F Utbildningsvetenskap, 30 hp på grundnivå.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018

Kurskod:
IS630F version 1,3
Engelsk benämning:
Educational Science, MA Course
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Utbildningsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
27 november 2009
Fastställandedatum:
15 juni 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
15 juni 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla tidigare kunskaper och erfarenheter i riktning mot en ökad professionell och vetenskaplig kompetens. Studenterna ska identifiera, formulera och analysera problem av utbildningsvetenskaplig karaktär inom ett eget ämnesdidaktiskt kunskapsområde, som kan vara historia, religion, samhälle; kultur, språk, medier; naturvetenskap, geografi och miljö samt matematik; barndoms- och ungdomsvetenskap; idrott och fysisk bildning. Härigenom förbereder kursen för masterkurs i utbildningsvetenskap och forskarutbildning.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.
Kursen kan ingå i Magisterexamen.

Förkunskapskrav

Yrkesexamen för undervisningssektorn utfärdad enligt 2001-års förordning alt. IS171F Utbildningsvetenskap, 30 hp på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Delkurs 1: Vetenskapligt arbete, 7,5 hp
Scientific work, 7,5 hp

 • anknyta till egna erfarenheter av forskning
 • problematisera forskningsrollen
 • orientera sig inom området utbildningsvetenskap
 • problematisera den utbildningsvetenskapliga forskningens nytta och relevans för skola och utbildning
 • diskutera de forskningsetiska reglerna
Delkurs 2: Ämnesdidaktisk fördjupningskurs, 7, 5 hp
Specialized course, 7,5 hp
 • söka forskning inom det egna kunskapsområdet
 • anlysera och kommentera forskning inom det egna kunskapsområdet
 • formulera relevanta forskningsbara frågor inom ramen för det egna kunskapsområdet
 • utarbeta en kritisk forskningsöversikt över ett begränsat ämnesdidaktiskt forskningsområde
Delkurs 3: Metodfördjupning, 7, 5 hp
Method course, 7,5 hp
 • argumentera för val av datainsamlingsmetoder i förhållande till ett givet problemområde
 • använda valda datainsamlingsmetoder i ett miniuppdrag
 • diskutera konsekvenser av olika analysmetoder
 • genomföra metodkritik
Delkurs 4: Teorifördjupning, 7,5 hp
Theory course, 7,5 hp
 • redogöra för fyra teoribildningar inom det utbildningvetenskapliga fältet
 • analysera hur dessa används i vetenskapliga arbeten
 • förbereda och leda ett seminarium
Delkurs 5: Självständigt arbete, 15 hp
Degree project, 15 hp
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 • självständigt kunna formulera en vetenskaplig problemställning med relevans för yrket
 • kunna presentera och kritiskt granska forskning inom valt problemområde samt dra slutsatser för den egna studien
 • kunna välja och motivera ett utifrån vald problemställning lämpligt teoretiskt och metodiskt angreppssätt med redovisade forskningsetiska överväganden
 • utifrån teoretiska perspektiv kunna analysera och tolka insamlat material i enlighet med vetenskaplig praxis
 • kunna dra slutsatser av undersökningen samt argumentera för arbetets betydelse för framtida forsknings- och utvecklingsarbete med relevans för professionen
 • kunna presentera sitt arbete i en vetenskaplig text som är väl disponerad, formellt korrekt och språkligt klar
 • kunna kommunicera och försvara sitt arbete samt opponera på ett annat arbete

Lärandemål för betyget Väl godkänd anges av kursledaren vid kursstarten.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Delkurs 1: Vetenskapligt arbete, 7,5 hp
Scientific work, 7,5 hp
Kursen examineras genom att studenten skriver ett argumenterande dokument kring relevansen av utbildningsvetenskaplig forskning för den egna professionen.

Delkurs 2: Ämnesdidaktisk fördjupningskurs, 7, 5 hp
Specialized course, 7,5 hp
Kursen examineras genom att studenten muntligt och skriftligt vid ett seminarium diskuterar en egen forskningöversikt inom ett begränsat ämnesdidaktiskt forskningsområde och ger förslag på relevanta forskningsfrågor kopplat till översikten.

Delkurs 3: Metodfördjupning, 7, 5 hp
Method course, 7,5 hp
Kursen examineras genom att studenten skriver att metodkritiskt paper i relation till genomfört miniuppdrag.

Delkurs 4: Teorifördjupning, 7,5 hp
Theory course, 7,5 hp
Kursen examineras genom fyra läsloggar, kopplade till seminarierna. I varje läslogg redogör studenten för en teoribildning och granska kritiskt hur denna används i ett vetenskapligt arbete.

Delkurs 5: Självständigt arbete, 15 hp
Degree project, 15 hp

Kursen examineras genom ett självständigt skriftligt arbete och opposition på ett annat självständigt arbete.

Innehåll eller kursinnehåll

Delkurs 1: Vetenskapligt arbete, 7,5 hp
Scientific work, 7,5 hp
I kursen aktualiserar studenterna sina erfarenheter av och reflektioner kring forskning, forskarrollen och de forskningsetiska reglerna. Studenterna söker utbildningsvetenskaplig forskningslitteratur samt läser, analyserar och diskuterar texter.

Delkurs 2: Ämnesdidaktisk fördjupningskurs, 7, 5 hp
Specialized course, 7,5 hp
I kursen utvecklar studenterna sin förmåga att självständigt analysera forskning inom det egna kunskapsomådet utifrån bakomliggande intressen, frågor och perspektiv och att pröva sina egna forskningsfrågor i relation till den. Inom ramen för kursen arbetar studenterna i så hög grad som möjligt i grupp med andra som har liknande ämnesdidaktisk inriktning.

Delkurs 3: Metodfördjupning, 7, 5 hp
Method course, 7,5 hp
I kursen samarbetar studenterna om val av forskningsmetoder och genomförande av ett miniuppdrag. Miniuppdraget kan formas utifrån aktuell skoldebatt eller praxisnära frågeställningar som diskuteras fram i samarbete mellan kursledare och studenter.

Delkurs 4: Teorifördjupning, 7,5 hp
Theory course, 7,5 hp
I kursen förbereder och leder studenterna seminarium där olika teoribildningar inom det utbildningsvetenskapliga fältet studeras. Studenterna analyserar hur teoribildningarna är använda i olika vetenskapliga verk och vilka konsekvenser de får för studiens frågeställningar, metodval, analys och resultat.

Delkurs 5: Självständigt arbete, 15 hp
Degree project, 15 hp
I kursen planerar och genomför studenten självständigt en utbildningsvetenskaplig ämnesdidaktisk undersökning. Det handlar om att välja och motivera ett utifrån vald problemställning lämpligt teoretiskt, metodiskt och forskningsetiskt angreppssätt, men också kunna analysera och tolka insamlat datamaterial i enlighet med vetenskaplig praxis. Studenten lägger fram sitt arbete vid ett seminarium och opponerar även på ett annat motsvarande arbete.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, seminarier, workshops kring arbetsuppgifter och litteratur samt genomförande av ett eget självständigt arbete. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan de studerande och kursledare. Handledning av det självständiga arbetet ges individuellt och i grupp.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1: Vetenskapligt arbete, 7,5 hp
Scientific work, 7,5 hp

Kvale, Steinar & Brindman, Svend (2009): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur (370 s)

Gustafsson, Bengt, Hermerén, Göran och Pettersson, Bo, (2011). God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011
http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/God+forskningssed+2011.1.pdf

Aktuella avhandlingar från Skolporten och/eller aktuella forskningsrapporter.

Litteratur ca 1100 s sammanlagt, varav ovan nämnda titlar utgör ca 280 s. Ca 800 s utgörs av avhandlingar eller forskningsrapporter som väljs i samråd med kursledare.


Delkurs 2: Ämnesdidaktisk fördjupningskurs, 7, 5 hp
Specialized course, 7,5 hp
Aktuell ämnesdidaktiskt forskningslitteratur, ca 1100, väljs i samråd med kursledare inom något av följande kunskapsområden:
- Historia, religion, samhälle (ansvarig enhet IS);
- Kultur, språk, medier (ansvarig enhet KSM);
- Naturvetenskap, geografi och miljö samt matematik (ansvarig enhet NMS);
- Barndoms- och ungdomsvetenskap (ansvarig enhet BUS);
- Idrott och fysisk bildning (ansvarig enhet IDV).


Delkurs 3: Metodfördjupning, 7, 5 hp
Method course, 7,5 hp
Alvesson, Mats & Deetz, Stanley (2000: Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur (261 s)

Bryman, Alan (2004) eller (2008): Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press (592 s) eller (748 s)
Dalen, Monica. (2008): Intervju som metod .Malmö: Gleerups. (144s)
Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O. (2003): Statistisk verktygslåda –samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur (507 s.)
Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (2009): Handbok i kvalitativ analys. Stockholm : Liber (240 s)
Kvale, Steinar & Brindman, Svend (2009): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur (370 s)
Trost, Jan (2007): Enkätboken. Lund: Studentlitteratur (165 s.)
Watt Boolsen, Merete. (2007): Kvalitatativa analyser : Forskningsprocess, människa, samhälle. Malmö: Gleerups (196 s)

Litteratur, ca 1100 s, väljs i samråd med kursledare i förhållande till genomförande av valt miniuppdrag. Ovanstående litteratur är förslag.


Delkurs 4: Teorifördjupning, 7,5 hp
Theory course, 7,5 hp
Litteraturen, ca 1100 s, utgörs dels av fyra teoretikers verk (som t ex Pierre Bourdieu, Judith Butler, Gilles Deleuze/Félix Guattari, Michael Foucault, Sandra Harding … osv) och dels av valbara exempel på forskningslitteratur där dessa fyra teoretikers tankegods på något sätt tillämpas som tolkningsram. Den sistnämnda forskningslitteraturen väljs i samråd med studenterna så att den representerar olika ämnesdidaktiska forskningsområden.


Delkurs 5: Självständigt arbete, 15 hp
Degree project, 15 hp
Litteratur väljs i samråd med handledare.

Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet
Perspektiven genus, miljö, migration, etnicitet och jämförbara relevanta analytiska redskap som t ex klass och generation aktualiseras i hela kursen i samband med att vetenskapliga arbeten analyseras utifrån frågeställningar, teoretiska perspektiv, metodval, analys och resultat. I delkurs 2: Ämnesdidaktisk fördjupning, uppmärksammas perspektivens relevans i förhållande till det egna kunskapsområdet och de egna forskningsfrågorna. I delkurs 3: Metodfördjupning, diskuteras perspektiven utifrån val av metod och empiriskt material. I delkurs 4: Teorifördjupning, identifieras perspektiven nytta och relevans när det gäller olika teoribildningar i det utbildningsvetenskapliga fältet.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Anki Ängeborn, studieadministratör
Telefon: 040-6658167

Anmälan

15 januari 2018 - 02 juni 2019 Dagtid 50% Malmö