Karriärövergångar ur ett samhälls- och organisationsperspektiv

Sammanfattning

Behörighetskrav

En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp, alternativt en yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp, alternativt kandidatexamen i pedagogik, alternativt studie- och yrkesvägledarexamen med ett självständigt arbete om 15 hp.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
IS639F version 1
Engelsk benämning:
Career Transitions in a Societal and Organisational Perspective
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
06 juli 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018

Förkunskapskrav

En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp, alternativt en yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp, alternativt kandidatexamen i pedagogik, alternativt studie- och yrkesvägledarexamen med ett självständigt arbete om 15 hp.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och förståelse för olika perspektiv på karriärövergångar mellan utbildningar och arbeten.

Innehåll

I kursen används samhälls- och organisationsteoretiska perspektiv för att tolka ungdomars och vuxnas övergångar mellan utbildningar och arbeten. Här behandlas frågor om utbildningssystem, arbetsmarknad och förändrade villkor i både skola och arbetsliv. Vidare problematiseras individers möte med samhällsinstitutioner och organiseringen av karriärövergångar.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  1. redogöra för olika samhälls- och organisations­teoretiska perspektiv med avseende på karriärövergångar
  2. identifiera och kritiskt granska olika typer av karriärövergångar mellan utbildningar och arbeten
  3. göra självständiga analyser av mötet mellan samhälle, organisation och individ i karriärövergång

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, arbete i grupp och självstudier.

Bedömningsformer

Mål ett och två examineras genom en individuell text samt ett muntligt seminarium med den inlämnade texten som grund.
Mål tre examineras i en individuell text samt ett muntligt seminarium där en självständigt genomförd undersökning och analys utgör grunden.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Czarniawska, Barbara (2015). En teori om organisering (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. (186 s.)
Daoud, Adel & Puaca, Goran (2011). An organic view of students’ want formation: Pragmatic rationality, habitus and reflexivity. British Journal of Sociology of Education, vol. 32 nr. 4 s. 603-622. (20 s.) '
Ecclestone, Kathryn, Biesta, Gert & Hughes, Martin (red.) (2009). Transitions and learning through the lifecourse. London: Routledge. (240 s.)
Hallqvist, Anders & Hydén, Lars-Christer (2014). End of journey, end of story? A longitudinal study of involuntary work transitions among laid-off workers. Studies in Continuing Education, vol. 36 nr. 2 s. 201-217. (17 s.)
Hobbins, Jennifer (2016). Samhälle, individ och ansvar: En studie om synen på arbetslöshet Doktorsavhandling. Karlstad: Karlstads universitet. (112 s.)
Olofsson, Jonas, Lundahl, Lisbeth, Lexelius, Anders, Rolfsman, Ewa & Östh, J. (2012). Ungas övergångar mellan skola och arbete. Förutsättningar, lokala strategier och åtgärder. Umeå: Umeå universitet. (60 s.)
Paulsen, Roland (2015). Vi bara lyder: En berättelse om Arbetsförmedlingen. Stockholm: Bokförlaget Atlas. (192 s.)
Sennet, Richard (2007). Den nya kapitalismens kultur. Stockholm: Atlas. (144 s.) Walter, Lars (red.) (2016). Mellan jobb. Omställningsavtal och stöd till uppsagda i Sverige. Stockholm: SNS. (135 s.)
Widigson, Mats (2013). Från miljonprogram till högskoleprogram. Plats, agentskap och villkorad valfrihet Doktorsavhandling. Göteborg: Göteborgs universitet. (322 s)
Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Peter Gladoic Håkansson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658227
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Kvällstid 25% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Kvällstid 25% Malmö