Skatterätt för mäklare

Sammanfattning

...

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018, vår 2018, höst 2017, vår 2017, höst 2016, vår 2016, höst 2015, vår 2015, höst 2014, vår 2014, höst 2013, vår 2013, vår 2012, höst 2011, vår 2011, höst 2010, vår 2010, höst 2009

Kurskod:
JU105A version 3
Engelsk benämning:
Taxation Law for Real Estate Agents
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
21 juni 2006
Fastställandedatum:
10 juni 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2009
Ersätter kursplan fastställd:
30 oktober 2006

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper i skatterätt särskilt regler avseende beskattning av innehav och avyttring av fastigheter samt lägenheter innehavda med nyttjanderätt såsom bostadsrätt.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i progammen för fastighetsmäklare

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten

Kunskap och förståelse

 • känna till och kunna beskriva skattesystemets grunddrag
 • känna till och förstå reglerna om inkomstslagen tjänst, kapital samt i någon mån förstå reglerna i inkomstslaget näringsverksamhet
 • förstå hur de olika delarna av skattesystemet förhåller sig till varandra
 • förstå förhållandet mellan inkomstslagen
 • särskilt känna till och förstå rättsregler på för en fastighetsmäklare viktiga områden som handlar om beskattningens funktion och utformning.

Färdighet och förmåga

 • kunna bedöma beskattningskonsekvenserna av olika juridiska förhållanden som ligger inom kursens rättsområden,
 • kunna räkna ut beskattningskonsekvenserna såväl av ett visst inkomstförhållande som en fastighets- eller lägenhetsöverlåtelse,
 • på ett förståeligt sätt kunna utbyta kunskaper även med personer som saknar specialkunskaper inom området

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • veta hur och var man inhämtar information om nya rättsregler

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd kurs: Godkänd skriftlig tentamen omfattande hela kursen.

Krav för väl godkänd: Väl godkänd skriftlig tentamen omfattande hela kursen.

Innehåll eller kursinnehåll

Följande moment berörs:

 • beskattningens funktion och syften
 • inkomstbeskattningens utformning
 • inkomst av tjänst
 • inkomst av kapital
 • bostadsbeskattningen
 • inkomst av näringsverksamhet översiktligt men noggrant i fråga om fastigheter

Arbetsformer

Föreläsningar ca 22 timmar, övningar 16 timmar samt självstudietid ca 165 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


 • Grauers P H, Katzin J, Rosén M & Tegelberg L: Fastighetsmäklaren - en vägledning. Norstedts Juridik.
 • Gyland Ch & Lewén G: Övningar i skatterätt. Iustus Förlag.
 • Lodin S O, Lindencrona G, Melz P & Silfverberg Ch: Inkomstskatt, del 1. Studentlitteratur.
 • Rabe, G: Skattelagstiftning. Norstedts Juridik.

Kompendiematerial kan tillkomma.

All litteratur i senaste upplagan.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig på området. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Annette Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-6657181
Ewa-Marie Siwerson, studieadministratör
Telefon: 040-6657268

Anmälan

15 januari 2018 - 25 mars 2018 Veckoslut 50% Malmö

03 september 2018 - 11 november 2018 Veckoslut 50% Malmö