Juridisk översiktskurs

Sammanfattning

Kursen syftar till att du skall utveckla en grundläggande förtrogenhet med juridisk terminologi (facktermer och uttryckssätt) och en översiktlig kunskap om gällande rättsregler på centrala rättsområden. I kursen utvecklar du även dina grundläggande färdigheter i arbete med lagtext och annat juridiskt material, samt övar dig i juridisk analys.
Förutom att få kunskaper på olika viktiga och centrala områden är kursens huvudsyfte att du till viss del skall förstå hur en jurist arbetar och resonerar. Du skall förstå hur olika rättsregler är uppbyggda och att man måste kunna tolka lagtext och rättsregler för att rätt kunna förstå vad som gäller i rättsligt hänseende. Detta är av avgörande betydelse för att du skall få stor nytta av kursen.
Undervisningen består av föreläsningar för att underlätta inläsning av kurslitteraturen. En juridisk problemlösningsmodell förklaras för att hjälpa dig att förstå det juridiska tankesättet. Träning på att tillämpa dina juridiska kunskaper ges på till de olika ämnesområdena kopplade övningstillfällen, varigenom du fördjupar dina inhämtade kunskaper och utvecklar förmågan att använda dessa praktiskt.
Vid övningstillfällenas problemlösning tränas din förmåga till juridisk analys samt presentation av och argumentation för olika lösningsalternativ. Kursen examineras genom en salstenta, varigenom studenterna i huvudsak får lösa olika juridiska problem och därigenom visa prov på att de tillgodogjort sig ovan nämnda kunskaper och färdigheter.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Denna kurs ges som en del av program:

Om utbildningen

Detta är en kurs på fastighetsmäklarprogrammet. Vi använder det pedagogiska verktyget It's learning. Det får du tillgång till när du är registrerad på kursen. Där finns all löpande information samt PM och föreläsningsmaterial. 

Om kursen

Kursen syftar till att du skall utveckla en grundläggande förtrogenhet med juridisk terminologi (facktermer och uttryckssätt) och en översiktlig kunskap om gällande rättsregler på centrala rättsområden, särskilt dem som är viktiga för fastighetsinriktade yrken. I kursen utvecklar du även dina grundläggande färdigheter i arbete med lagtext och annat juridiskt material, samt övar dig i juridisk analys.

Förutom att få kunskaper på olika viktiga och centrala områden är kursens huvudsyfte att du till viss del skall förstå hur en jurist arbetar och resonerar. Du skall förstå hur olika rättsregler är uppbyggda och att man måste kunna tolka lagtext och rättsregler för att rätt kunna förstå vad som gäller i rättsligt hänseende. Detta är av avgörande betydelse för att du skall få stor nytta av kursen.  

Undervisningen består av föreläsningar för att underlätta inläsning av kurslitteraturen. En juridisk problemlösningsmodell förklaras för att hjälpa dig att förstå det juridiska tankesättet. Träning på att tillämpa dina juridiska kunskaper ges på till de olika ämnesområdena kopplade övningstillfällen, varigenom du fördjupar dina inhämtade kunskaper och utvecklar förmågan att använda dessa praktiskt.

Vid övningstillfällenas problemlösning tränas din förmåga till juridisk analys samt presentation av och argumentation för olika lösningsalternativ. Du får även tillfälle att utveckla dina juridiska färdigheter genom ett uppskattat rättegångsspel. Kursen examineras genom en salstenta, varigenom studenterna i huvudsak får lösa olika juridiska problem och därigenom visa prov på att de tillgodogjort sig ovan nämnda kunskaper och färdigheter.

Tanken är att du skall använda dig av kunskaperna från Jöken för att lättare kunna inhämta kunskaper på efterföljande kurser på det program du läser på.  

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018, vår 2018, höst 2017, vår 2017, höst 2016, vår 2016, höst 2015, vår 2015, höst 2014, vår 2014

Kurskod:
JU107A version 7
Engelsk benämning:
Survey Course in Law
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
24 januari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
07 november 2012

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i Fastighetsförmedlings- och Fastighetsföretagarprogrammen. Ges öven som fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar en grundläggande förtrogenhet med juridisk terminologi och en översiktlig kunskap om gällande rättsregler på centrala rättsområden. I kursen utvecklar även studenten grundläggande färdigheter i arbete med lagtext och annat juridiskt material, samt övning i juridisk analys.

Innehåll

Kursen inleds med en presentation av lagstiftningsproceduren, rättskällorna, rättssystemet och domstolsväsendet, varefter undervisning och övning på flertalet av ovan i lärandemålen nämnda rättsområden följer. Tonvikt läggs på det förmögenhetsrättsliga området inom civilrätten.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna visa kunskap om grundläggande juridiska begrepp
 • kunna redogöra för aktuella grundläggande rättsregler inom följande civilrättsliga områden: personrätt, avtalsrätt, köprätt, fordringsrätt, krediträtt, immaterialrätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt, arbetsrätt, associationsrätt, fastighetsrätt, familjerätt och successionsrätt
 • kunna redogöra för aktuella grundläggande rättsregler inom marknadsrätt, straffrätt, processrätt, utsökningsrätt och obeståndsrätt
 • kunna visa grundläggande kännedom om internationell rätt och EU-rätt
 • kunna visa förståelse av hur reglerna inom olika rättsområden förhåller sig till varandra

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna analysera och kritiskt tillämpa reglerna vid lösning av juridiska problem som ligger inom kursens rättsområden
 • på ett förståeligt sätt kunna utbyta kunskaper även med personer som saknar specialkunskaper inom området
 • kunna visa hur och var man inhämtar information om nya rättsregler

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar ca 75 timmar samt självstudietid ca 325 timmar.

Bedömningsformer

Efter avslutad kurs ska studenten genom skriftlig tentamen kunna visa att hon/han behärskar vad som anges i lärandemålen.

Krav för godkänd: Godkänd skriftlig tentamen (15 hp).
Krav för väl godkänd: Väl godkänd skriftlig tentamen (15 hp).

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Agell, A., Malmström, Å., Ramberg, C. & Sigeman, T. (senaste uppl). Civilrätt. Liber, Stockholm.
 • Grauers, P. H. (senaste uppl). Person och avtal. Liber Ekonomi, Stockholm.
 • Grauers, P. H. & Kjellström, A. (senaste uppl.). Tentamensfrågor med lösningar för juridiska grundkurser. Studentlitteratur, Lund.
 • Hemström, C. & Giertz, M. (senaste uppl.). Bolag - föreningar - stiftelser: en introduktion. Norstedts Juridik, Stockholm.
 • Heuman, L. (senaste uppl.). Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs. Norstedts Juridik, Stockholm.
 • Nordell, P. J. (senaste uppl.). Marknadsrätt för Juridisk översiktskurs. Norstedts Juridik, Stockholm.

Övrigt
 • Vad som framkommit vid undervisningen samt material utdelat vid undervisningen eller utlagt på it's learning.Gällande lagtext (lagbok), en av nedanstående (senaste utgåvan av lagbok):
 • Sveriges Rikes lag. Norstedts Juridik (blå), Stockholm.
 • Svensk Lag. Iustus Förlag (grön), Uppsala.
 • Sveriges lag. Studentlitteratur (svart), Lund.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Per Larsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657118
Ewa-Marie Siwerson, studieadministratör
Telefon: 040-6657268
Ola Püschel, studievägledare
Telefon: 040-6658199

Anmälan

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Schema Schema (1) Schema (2) Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Schema Schema (1) Schema (2) Schema (3) Detta kurstillfälle ges som en del av ett program