Mäklarrätt och EU-rätt

Sammanfattning

Behörighetskrav

JU107A, Juridisk översiktskurs, 15 hp.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019, vår 2018, vår 2017, vår 2016, vår 2015

Kurskod:
JU301F version 3,1
Engelsk benämning:
Real Estate Brokerage Law and EU Law
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
12 november 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015
Ersätter kursplan fastställd:
12 november 2014

Förkunskapskrav

JU107A, Juridisk översiktskurs, 15 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i Fastighetsförmedlingsprogrammet.

Syfte

Kursen introducerar mäklarrätt. Den syftar till att studenten ska utveckla kunskap om de förutsättningar som krävs för att verka som fastighetsmäklare samt de lagregler och praxis som omger fastighetsmäklarprofessionen. Kursen syftar även till att studenten ska utveckla nödvändiga kunskaper för att verka på en globaliserad fastighetsmarknad (EU:s inre marknad).

Innehåll

 • Fastighetsmäklarlagen och praxis
 • Etik i rollen som fastighetsmäklare
 • EU-rätt

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa:

 • kunskap om fastighetsmäklarlagen
 • förståelse av fastighetsmäklarens yrkesroll som opartisk mellanman
 • förståelse av den nya globaliserade fastighetsmarknaden med speciell inriktning på EU:s inre marknad

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • göra självständiga rättsliga bedömningar av aktuella situtioner
 • förklara innebörden av mäklarens yrkesroll och rättsliga relation till köpare och säljare
 • visa förmåga att läsa och analysera rättsfall från såväl svenska domstolar som EU-domstolen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • visa ett förhållningssätt till fastighetsmäklarrollen som inbegriper ansvar, god fastighetsmäklarsed samt rollen som opartisk mellanman

Arbetsformer

Föreläsningar ca 45 timmar, obligatoriskt seminarium ca 4 timmar, övningar ca 6 timmar samt självstudietid ca 145 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänd på delmomentet mäklarrätt 5 hp: Godkänd skriftlig tentamen.
Krav för godkänd på delmomentet EU-rätt 2,5 hp: Godkänd seminarieuppgift som redovisas i grupp såväl skriftligen som muntligen.

Betygsbedömning: För slutbetyget väl godkänd krävs godkänd seminarieuppgift samt väl godkänd skriftlig tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Bernitz, U. & Kjellgren, A. (senaste uppl.). Introduktion till EU. Norstedts juridik, Stockholm.
 • Grauers, P.H., Katzin, J., Rosén, M. & Tegelberg, L. (senaste uppl.)Fastighetsmäklaren - en vägledning. Norstedts juridik, Stockholm.
 • Jingryd, O. & Segergren, L. (senaste uppl.). Fastighetsförmedling. Studentlitteratur, Lund.
 • Jingryd, O. & Kjellström, A. (2013). Övningsbok i fastighetsförmedling. Studentlitteratur, Lund.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Susanna Weibull, Kursansvarig
Telefon: 040-6657380
Annette Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-6657181

Anmälan

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program