Bostadsrätt

Sammanfattning

Behörighetskrav

FF301F Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, FF303F Styrning av fastighetsföretag samt JU107A Juridisk översiktskurs.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019, vår 2018, vår 2017

Kurskod:
JU303F version 2
Engelsk benämning:
Co-operative Housing
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
08 juni 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017

Förkunskapskrav

FF301F Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, FF303F Styrning av fastighetsföretag samt JU107A Juridisk översiktskurs.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i programmet Fastighetsförmedling.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper gällande bostadsrätt ur ett juridiskt perspektiv.

Innehåll

 • bostadsrättens juridiska natur och föreningsrättsliga grundsatser
 • boendefrågor
 • överlåtelse och medlemskap i bostadsrättsförening
 • köprättsliga perspektivet
 • nyproduktion och ombildning av hyresrätt till bostadsrätt
 • panträtt, exekution och likvidation

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten

 • visa kunskap om aktuella rättsregler gällande bostadsrättens juridiska natur, föreningsrättsliga grundsatser, reglerna för bildande, ombildning av och nyproduktion för bostadsrättsföreningar samt panträtt och exekutivt förfarande beträffande bostadsrätt.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten

 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera juridisk problemställning, tolka lagtext, analysera rättsfall, kritiskt diskutera och argumentera för en juridisk lösning av praktikfall.
 • visa förmåga att på ett förståeligt sätt kunna förklara rättsreglerna gällande bostadsrätt även för personer som saknar specialkunskaper i ämnet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten

 • visa insikt om hur rättsreglerna gällande bostadsrätt förhåller sig till andra rättsområden samt rättsprocessens betydelse i frågor gällande bostadsrätt.
 • kunna identifiera sitt behov av ytterligare juridiska kunskaper och att utveckla sin kompetens i frågor gällande bostadsrätt.

Arbetsformer

Föreläsningar ca 18 tim, gruppövningar ca 12 tim samt självstudietid ca 105 tim.

Bedömningsformer

Examination sker genom skriftlig sluttentamen med praktikfall där studentens förmåga att identifiera den juridiska problemställningen, tolka lagtext, analysera rättsfall, kritiskt diskutera och argumentera för en juridisk lösning och förklara lösningen på ett förståeligt sätt bedöms.

Krav för godkänd: godkänt resultat på skriftlig tentamen.

Krav för väl godkänd: väl godkänt resultat på skriftlig tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Tegelberg, L. (senaste upplagan). Köp och förmedling av bostadsrätt. En introduktion. Wolter Kluwer Förlag, Stockholm.
 • Victorin, A. (senaste upplagan). Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt. Iustus förlag, Uppsala.
Övrigt
 • Vad som framkommit vid undervisningen samt material utdelat vid undervisningen eller utlagt på it’s learning.
Gällande lagtext (lagbok), t.ex. en av nedanstående (senaste utgåvan av lagbok):
 • Sveriges Rikes Lag. Norstedts Juridik (blå), Stockholm.
 • Svensk lag. Iustus förlag (grön), Uppsala.
 • Sveriges lag. Studentlitteratur (svart), Lund.
Referenslitteratur:
 • Grauers, F. (senaste upplagan). Nyttjanderätt. Juristförlaget i Lund, Lund.
 • Grauers, P. H., Rosén, M. & Tegelberg, L. (senaste upplagan). Fastighetsmäklaren - en vägledning. Norstedts Juridik, Stockholm.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Susanna Weibull, Kursansvarig
Telefon: 040-6657380
Annette Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-6657181

Anmälan

08 mars 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

07 mars 2022 - 27 mars 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program