Bostadsrätt

Sammanfattning

Behörighetskrav

FF301G Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7,5 hp.
FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, 7,5 hp.
JU107A Juridisk översiktskurs, 15 hp.

Se även rekommendation under rubriken Övrigt.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022, vår 2021, vår 2020

Kurskod:
JU303F version 3
Engelsk benämning:
Co-operative Housing
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 april 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 mars 2020
Ersätter kursplan fastställd:
08 juni 2016

Förkunskapskrav

FF301G Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7,5 hp.
FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, 7,5 hp.
JU107A Juridisk översiktskurs, 15 hp.

Se även rekommendation under rubriken Övrigt.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i programmet Fastighetsförmedling.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper gällande bostadsrätt ur ett juridiskt perspektiv.

Innehåll

 • bostadsrättens juridiska natur och föreningsrättsliga grundsatser
 • boendefrågor
 • överlåtelse och medlemskap i bostadsrättsförening
 • köprättsliga perspektivet
 • nyproduktion och ombildning av hyresrätt till bostadsrätt
 • panträtt, exekution och likvidation

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten

 • visa kunskap om aktuella rättsregler gällande bostadsrättens juridiska natur, föreningsrättsliga grundsatser, reglerna för bildande, ombildning av och nyproduktion för bostadsrättsföreningar samt panträtt och exekutivt förfarande beträffande bostadsrätt.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera juridisk problemställning, tolka lagtext, analysera rättsfall, kritiskt diskutera och argumentera för en juridisk lösning av praktikfall.
 • visa förmåga att på ett förståeligt sätt kunna förklara rättsreglerna gällande bostadsrätt även för personer som saknar specialkunskaper i ämnet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
 • visa insikt om hur rättsreglerna gällande bostadsrätt förhåller sig till andra rättsområden samt rättsprocessens betydelse i frågor gällande bostadsrätt.
 • kunna identifiera sitt behov av ytterligare juridiska kunskaper och att utveckla sin kompetens i frågor gällande bostadsrätt.

Arbetsformer

Föreläsningar ca 18 tim, gruppövningar ca 12 tim samt självstudietid ca 105 tim.

Bedömningsformer

Examination sker genom skriftlig sluttentamen med praktikfall där studentens förmåga att identifiera den juridiska problemställningen, tolka lagtext, analysera rättsfall, kritiskt diskutera och argumentera för en juridisk lösning och förklara lösningen på ett förståeligt sätt bedöms.
Krav för godkänd: godkänt resultat på skriftlig tentamen.
Krav för väl godkänd: väl godkänt resultat på skriftlig tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Tegelberg, L. (senaste upplagan). Köp och förmedling av bostadsrätt. En introduktion. Wolter Kluwer Förlag, Stockholm.
 • Victorin, A. (senaste upplagan). Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt. Iustus förlag, Uppsala.
Övrigt
 • Vad som framkommit vid undervisningen samt material utdelat vid undervisningen eller utlagt på kursens lärplattform.
Gällande lagtext (lagbok), t.ex. en av nedanstående (senaste utgåvan av lagbok):
 • Sveriges Rikes Lag. Norstedts Juridik (blå), Stockholm.
 • Svensk lag. Iustus förlag (grön), Uppsala.
 • Sveriges lag. Studentlitteratur (svart), Lund.
Referenslitteratur:
 • Grauers, F. (senaste upplagan). Nyttjanderätt. Juristförlaget i Lund, Lund.
 • Grauers, P. H., Rosén, M. & Tegelberg, L. (senaste upplagan). Fastighetsmäklaren - en vägledning. Norstedts Juridik, Stockholm.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Övrigt

Förutom förkunskapskrav angivna ovan rekommenderas kunskaper från följande kurs:
FF310F Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt 10 hp.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Susanna Weibull, Kursansvarig
Telefon: 040-6657380

Anmälan

08 mars 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

07 mars 2022 - 27 mars 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program