Fastighetsvetenskap: Bostadsrätt

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper gällande bostadsrätt ur ett juridiskt perspektiv.

Behörighetskrav

JU107A Juridisk översiktskurs samt FF131A Mäklarrätt.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018, vår 2018, höst 2017, vår 2017, höst 2016

Kurskod:
JU303U version 2
Engelsk benämning:
Real Estate Science: Co-operative Housing
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Fastighetsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
08 juni 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

JU107A Juridisk översiktskurs samt FF131A Mäklarrätt.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Fastighetsvetenskap på nivå 1-30.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper gällande bostadsrätt ur ett juridiskt perspektiv.

Innehåll

 • bostadsrättens juridiska natur och föreningsrättsliga grundsatser
 • boendefrågor
 • överlåtelse och medlemskap i bostadsrättsförening
 • köprättsliga perspektivet
 • nyproduktion och ombildning av hyresrätt till bostadsrätt
 • panträtt, exekution och likvidation

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. visa kunskap om aktuella rättsregler gällande bostadsrättens juridiska natur, föreningsrättsliga grundsatser, reglerna för bildande, ombildning av och nyproduktion för bostadsrättsföreningar samt panträtt och exekutivt förfarande beträffande bostadsrätt
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
2. visa förmåga att självständigt identifiera och formulera juridisk problemställning, tolka lagtext, analysera rättsfall, kritiskt diskutera och argumentera för en juridisk lösning av praktikfall
3. visa förmåga att på ett förståeligt sätt kunna förklara rättsreglerna gällande bostadsrätt även för personer som saknar specialkunskaper i ämnet

Arbetsformer

Föreläsningar, gruppövningar samt självstudietid.

Bedömningsformer

Samtliga lärandemål i kursen, 1-3 examineras med en skriftlig individuell salstentamen med praktikfall där studentens förmåga att identifiera den juridiska problemställningen, tolka lagtext, analysera rättsfall, kritiskt diskutera och argumentera för en juridisk lösning och förklara lösningen på ett förståeligt sätt bedöms.

Krav för godkänd: godkänt resultat på skriftlig individuell tentamen.
Krav för väl godkänd: väl godkänt resultat på skriftlig individuell tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


 • Tegelberg, L. (senaste upplagan). Köp och förmedling av bostadsrätt. En introduktion. Wolter Kluwer Förlag, Stockholm.
 • Victorin, A. (senaste upplagan). Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt. Iustus förlag, Uppsala.
Övrigt
 • Vad som framkommit vid undervisningen samt material utdelat vid undervisningen eller utlagt på It’s learning.
Gällande lagtext (lagbok), t.ex. en av nedanstående (senaste utgåvan av lagbok):
 • Sveriges Rikes Lag. Norstedts Juridik (blå), Stockholm.
 • Svensk lag. Iustus förlag (grön), Uppsala.
 • Sveriges lag. Studentlitteratur (svart), Lund.
Referenslitteratur:
 • Grauers, F. (senaste upplagan). Nyttjanderätt. Juristförlaget i Lund, Lund.
 • Grauers, P. H., Rosén, M. & Tegelberg, L. (senaste upplagan). Fastighetsmäklaren - en vägledning. Norstedts Juridik, Stockholm.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Ewa-Marie Siwerson, studieadministratör
Telefon: 040-66 57268
Susanna Weibull, kursansvarig
Telefon: 040-66 57380

Anmälan

06 november 2017 - 14 januari 2018 Veckoslut 33% Malmö

26 mars 2018 - 03 juni 2018 Veckoslut 34% Malmö

12 november 2018 - 20 januari 2019 Veckoslut 33% Malmö