Beskattningsrätt

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om det skatterättsliga regelsystemet med särskilt fokus på beskattning av innehav och avyttring av fastigheter och bostadsrätter.

Behörighetskrav

JU107A Juridisk översiktskurs, 15 hp
FF310F Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp.
Förkunskaper i extern redovisning rekommenderas.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015, vår 2015, höst 2014, höst 2013

Kurskod:
JU304F version 1
Engelsk benämning:
Taxation Law
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
09 december 2010
Fastställandedatum:
07 mars 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2013

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om det skatterättsliga regelsystemet med särskilt fokus på beskattning av innehav och avyttring av fastigheter och bostadsrätter.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i fastighetsförmedlingsprogrammet.

Förkunskapskrav

JU107A Juridisk översiktskurs, 15 hp
FF310F Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp.
Förkunskaper i extern redovisning rekommenderas.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna visa:

 • grundläggande förståelse av skattesystemet
 • förståelse av den grundläggande rättsliga systematiken och förhållandet mellan inkomstslagen
 • förståelse av hur de olika delarna av skattesystemet förhåller sig till varandra
 • kunskap om och förståelse av reglerna om inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet
 • kunskap om och förståelse av rättsregler på områden som är viktiga för en fastighetsmäklare
 • kunskap om hur och var man inhämtar information om nya rättsregler

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • bedöma beskattningskonsekvenserna av olika juridiska förhållanden som ligger inom kursens rättsområden
 • söka och finna information om de tillämpliga juridiska reglerna
 • räkna ut beskattningskonsekvenserna såväl av ett visst inkomstförhållande som av en fastighets- eller bostadsrättsöverlåtelse
 • redogöra för och diskutera skatterättsliga problem samt föreslå adekvata lösningar på dessa
 • på ett förståeligt sätt förmedla information till personer som saknar specialkunskaper inom området

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • visa förmåga att göra adekvata bedömningar av skattemässiga problem

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd kurs: Godkänd skriftlig tentamen 10 hp.
Krav för väl godkänd: Väl godkänd skriftlig tentamen 10 hp.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller följande delar:

 • översikt över det svenska skattesystemet
 • beskattningens funktion och syften
 • utformningen av de olika inkomstslagen
 • skillnaderna vid beskattning av de olika inkomstslagen
 • bostadsbeskattningen
 • skattereglerna för fåmansföretag

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar 40 – 50 timmar samt självstudietid ca 220 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Eriksson, A. Praktisk beskattningsrätt. Studentlitteratur, Lund.
 • Grauers, P. H., Rosén, M. & Tegelberg, L. Fastighetsmäklaren – en vägledning. Norstedts Juridik, Stockholm.
 • Hiort af Ornäs, L., Kristoffersson, E., Gyland, C. & Lewén, G. Övningar i skatterätt. Iustus Förlag, Uppsala.
 • Rabe, G. Skattelagstiftning. Norstedts Juridik, Stockholm.

Kompendiematerial kan tillkomma. (tillhandahålles)

All litteratur i senaste upplagan.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,