Beskattningsrätt

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om det skatterättsliga regelsystemet med särskilt fokus på beskattning av innehav och avyttring av fastigheter och bostadsrätter.

Behörighetskrav

JU107A Juridisk översiktskurs, 15 hp
FF310F Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp.
Förkunskaper i extern redovisning rekommenderas.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2022, höst 2021, höst 2020, höst 2019

Kurskod:
JU305F version 1
Engelsk benämning:
Taxation Law
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
28 mars 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2019

Förkunskapskrav

JU107A Juridisk översiktskurs, 15 hp
FF310F Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp.
Förkunskaper i extern redovisning rekommenderas.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i fastighetsförmedlingsprogrammet.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om det skatterättsliga regelsystemet med särskilt fokus på beskattning av innehav och avyttring av fastigheter och bostadsrätter.

Innehåll

Följande moment berörs:

  • beskattningens funktion och syften
  • inkomstbeskattningens utformning
  • inkomst av tjänst
  • bostadsbeskattningen
  • inkomst av näringsverksamhet översiktligt men noggrant i fråga om fastigheter

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten
Kunskap och förståelse
1. känna till och kunna beskriva skattesystemets grunddrag
2. känna till och förstå reglerna om inkomstslagen tjänst, kapital samt i någon mån förstå reglerna i inkomstslaget näringsverksamhet
3. förstå hur de olika delarna av skattesystemet förhåller sig till varandra
4. förstå förhållandet mellan inkomstslagen
5. särskilt känna till och förstå rättsregler på för en fastighetsmäklare viktiga områden som handlar om beskattningens funktion och utformning
Färdighet och förmåga
6. kunna bedöma beskattningskonsekvenserna av olika juridiska förhållanden som ligger inom kursens rättsområden
7. kunna räkna ut beskattningskonsekvenserna såväl av ett visst inkomstförhållande som en fastighets- eller lägenhetsöverlåtelse
8. på ett förståeligt sätt kunna utbyta kunskaper även med personer som saknar specialkunskaper inom området
Värderingsförmåga och förhållningssätt
9. veta hur och var man inhämtar information om nya rättsregler

Arbetsformer

Föreläsningar ca 22 timmar, övningar 16 timmar samt självstudietid ca 165 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänd kurs: Godkänd skriftlig tentamen omfattande hela kursen 7,5 hp (U, G, VG) (lärandemål 1-9).
Krav för väl godkänd: Väl godkänd skriftlig tentamen omfattande hela kursen 7,5 hp.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Grauers, P. H., Rosén, M. & Tegelberg, L. Fastighetsmäklaren – en vägledning. Norstedts Juridik, Stockholm.
  • Hiort af Ornäs, L., Kristoffersson, E., Gyland, C. & Lewén, G. Övningar i skatterätt. Iustus Förlag, Uppsala.
  • Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., Silfverberg, Ch. & Simon-Almendal, T. Inkomstkatt – en läro- och handbok i skatterätt. Del I. Studentlitteratur.
  • Rabe, G. Skattelagstiftning. Norstedts Juridik, Stockholm.
Kompendiematerial kan tillkomma. (tillhandahålles)
All litteratur i senaste upplagan.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Per Larsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657118
Annette Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-6657181

Anmälan

31 augusti 2020 - 04 oktober 2020 Dagtid 100% Malmö Schema Schema (1) Schema (2) Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 augusti 2021 - 03 oktober 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 augusti 2022 - 02 oktober 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program