Introduktionsutbildning-behörighetsgivande kurs i svenska

Kursen har ersatts av Introduktionsutbildning-behörighetsgivande kurs i svenska [KB003F].

Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Öka dina kunskaper i svenska och få behörighet för högskolestudier på halvfart vilket innebär att du studerar 15hp per termin!

Kursen går på halvfart (kväll) under två terminer med ett stort inslag av datorstödda självstudier och vänder sig till dig som p g a arbete eller andra engagemang inte kan studera på dagtid. Du har en utländsk gymnasieutbildning men behöver fördjupade kunskaper i svenska för att få grundläggande och särskild behörighet i svenska för högskolestudier. Vidare syftar kursen till att förbereda dig för fortsatta högskole- och universitetsstudier. Kursen bedrivs på halvfart med studier förlagda till kvällstid och med ett stort inslag av IT-stödda självstudier.

Godkänt resultat på hela kursen ger behörighet i svenska (HSVFS 2009:1, §4 samt UHR/studera.nu) – motsvarande Svenska som andra språk 3 (Gy 11) eller Svenska som andra språk B i tidigare läroplan.

Kursen startar på höstterminen.

Behörighetskrav

Avslutad fullständig utländsk gymnasieutbildning samt godkänt resultat på de obligatoriska inträdesproven i svenska.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016, höst 2015, höst 2014

Kurskod:
KB003S version 1,1
Engelsk benämning:
Qualifying Course in Swedish for University Studies 30 credits
Fördjupningsnivå
GXX
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
10 februari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter kursplan fastställd:
10 februari 2014

Förkunskapskrav

Avslutad fullständig utländsk gymnasieutbildning samt godkänt resultat på de obligatoriska inträdesproven i svenska.

Syfte

Kursen syftar till att förbereda studenten för akademiska studier på svenska. Kursen bedrivs på halvfart med studier förlagda till kvällstid och med ett stort inslag av IT-stödda självstudier. Godkänt resultat på hela kursen ger behörighet i svenska (HSVFS 2009:1, §4 samt UHR/studera.nu) – motsvarande Sv 3 (Gy 11) tidigare Svenska B.

Innehåll

Studenten tränar att utveckla kunskaperna i svenska språket genom övningar i muntlig och skriftlig färdighet och läsförståelse. Dessa tre delar examineras vid kursens slut genom prov som är gemensamma för de universitet som samarbetar kring den behörighetsgivande kursen. Kursen är uppdelad i fyra delmoment:

1. Läsförståelse och skriftlig färdighet I
2. Kommunikation ur ett omvärldsperspektiv
3. Vetenskaplig metod och projektarbete
4. Läsförståelse och skriftlig färdighet II

Lärandemål

Läsförståelse och skriftlig färdighet I 7,5 hp

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. visa förståelse av termer och begrepp relevanta för svensk grammatik
2. visa fördjupad kunskap om argumenterande texters uppbyggnad.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

3. identifiera och beskriva strukturer i svensk grammatik
4. analysera och förstå nutidsorienterande texter
5. använda ett adekvat ordförråd i dess rätta kontext
6. skriva argumenterande texter.Arbetsformer
Texter utifrån kurslitteraturen läses, analyseras och bearbetas i gruppdiskussioner och i skrivande av övningstexter. Arbete med skriftliga övningsuppgifter understöds av föreläsningar i grammatik. Skrivande av argumenterande texter bearbetas processinriktat.

Examinationsformer
Lärandemål 1 och 2 examineras genom ett prov där studentens läsförståelse av nutidsorienterande text samt kunskap om dessa texters grammatiska uppbyggnad prövas.
Lärandemål 3, 4, 5 och 6 bedöms genom att studenten skriver en argumenterande uppsats.

Kommunikation ur ett omvärldsperspektiv 7,5 hp
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. redogöra för huvudtrenderna inom svensk 1900-talslitteratur
2. beskriva svensk arbetsmarknad och regelverk för välfärdssamhället.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

3. känna till och använda strategier vid muntlig argumentation
4. visa förmåga att analysera skönlitteratur i förhållande till litterär genre
5. visa förmåga att diskutera samhällsinriktade ämnen.

Arbetsformer
Föreläsningar ges som stöd för inhämtandet av kunskap om svensk skönlitteratur från 1900-talet. Inläsning av två skönlitterära böcker understöds av instuderingsfrågor vilka bearbetas i ett forum på nätet. I detta forum analyseras vad som är kännetecknande drag för genren och hur detta framkommer i de inlästa böckerna. De instuderade böckerna utgår från ett gemensamt ämne vilket analyseras ur olika synvinklar och perspektiv.

I studien av svensk arbetsmarknad och regelverk för det svenska välfärdssamhället ingår föreläsningar och seminarier. I seminarierna kan studenten analysera och göra egna jämförelser av den ”svenska modellen” med tidigare kunskaper från andra länder och diskutera aktuella samhällsfrågor i mindre grupper.

Examinationsformer
Lärandemål 1 och 4 examineras dels genom en hemtentamen i 1900-talslitteratur, dels genom en muntlig examination i grupp där två skönlitterära böcker jämförs, diskuteras och relateras till genre. Studenten ska även skriftligt redogöra för en frågeställning i anslutning till litteraturen.

Lärandemål 2, 3 och 5 examineras genom en muntlig tentamen i mindre grupp där svensk arbetsmarknad och regelverk för välfärdssystemet analyseras och diskuteras. Studenten ska även individuellt redogöra för en fråga i anslutning till ämnet.
Vetenskaplig metod och projektarbete 7,5 hp

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. beskriva vad vetenskaplig metod innebär
2. söka och kritiskt granska information
3. skilja på akademiskt skrivande och vardagsprosa.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten

4. kunna tillämpa de akademiska krav som ställs på skrivande vid högskola i ett projektarbete
5. visa förmåga att opponera, respektive respondera på projektarbeten.

Arbetsformer
Föreläsningar ges för inhämtandet av kunskap om vetenskaplig metod, akademiskt skrivande samt hur man opponerar och responderar på projektarbeten. Studenten ska även delta i workshops med biblioteket där sökmetoder övas. Studenterna formar grupper som grundas på intresse av olika ämnen och gör en plan för projektskrivandet. I seminarier tränas studenten att kritiskt granska och jämföra källor. Studenten skriver ett projektarbete där skrivprocessen stöds av kontinuerlig handledning.

Examinationsformer
Lärandemål 1 och 2 examineras genom en hemtentamen i vetenskaplig metod där kritisk källgranskning ingår.
Lärandemål 3 och 4 examineras genom ett projektarbete skrivet i grupp. Studenten ska även individuellt skriva en reflekterande text om projektarbetets olika moment och genomförande. Lärandemål 5 examineras genom att studenterna ska respondera eget projektarbete och opponera på ett annat projektarbete. Studenten ska även individuellt lämna in en skriftlig redogörelse för hur länkningen mellan frågeställning och svar knyts ihop i det arbete som opponeras på.


Läsförståelse och skriftlig färdighet II 7,5 hp

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. identifiera och beskriva grammatiska särdrag.

//Färdighet och förmåga://
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

2. tillämpa olika typer av lästeknik för när- och översiktsläsning
3. praktisera reglerna i svensk grammatik i tal och skrift


4. tolka och kommentera diagram och tabeller och skriftligt sammanställa och redovisa uppgifter på ett korrekt och objektivt sätt
5. aktivt delta i diskussioner och uttrycka åsikter utan att missförstånd av innehållet uppstår.

Arbetsformer
Varierade arbetsformer används där studenten arbetar mot målen på olika sätt genom inläsning och analys av texter i kurslitteraturen samt genom diskussioner och aktivt deltagande i ett nätforum. Studenten utvecklar sin kunskap i grammatik genom deltagande i föreläsningar och genom skriftliga övningsuppgifter samt i den processinriktade uppsatsskrivningen där även formen för slutprovet i skriftlig färdighet tränas.
I diagnostiska läsförståelseprov tränas studenten inför slutprovet i läsförståelse. I diskussioner av aktuella ämnen tränas studenten inför slutprovet i muntlig färdighet.


Examinationsformer
Lärandemål 1 examineras genom ett slutprov i när- och översiktsläsning.
Lärandemål 2 examineras genom ett prov i ordkunskap och grammatik.
Lärandemål 3 examineras genom ett slutprov där studenten skriver en resonerande uppsats där uppgifter hämtas och tolkas från ett faktablad.
Lärandemål 4 examineras genom ett slutprov i muntlig färdighet vilket dels sker i grupp, dels individuellt.

Lärandemålen 1,3 och 4 examineras genom slutprov som till formen är utformade som Tisus-testet (Test i svenska för universitet och högskola; www.mah.se/tisus). Dessa delar prövar läsförståelse, muntlig och skriftlig färdighet.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Andersson, Jan-Olof & Andersson, Anna (2011) Exposé Aktiv. Stockholm: Liber
Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015) Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur
Fasth, Cecilia & Kannermark, Anita ( 1998) Form i fokus, del C med facit. Lund: Folkuniversitets förlag.
Mathlein, Marianne (2007) Avancera Grammatik. Stockholm: Liber
Thuren, Torsten (2007) Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm:Liber AB (s. 16-34)
Åström, Monika (2012) Språkporten. Svenska som andra språk 1, 2, 3. Lund: Studentlitteratur
Två skönlitterära böcker, ca 800 sidor (Kurserna: KB001s; KB003s)
Fyra skönlitterära böcker, ca 1500 sidor (Kursen: KB002s)
Extra instuderingsmaterial
Referenslitteratur
Holm, Britta & Nylund, Elizabeth (2007) Deskriptiv grammatik. Stockholm: Liber
Oreström, Bengt (2013) Svenska Ordboken, Gustavaserien. Lund: Studentlitteratur
SAOL. Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. 2015. 14 uppl. Stockholm: Norstedts (finns på Malmö högskolas e-bibliotek och som App).
Svenskt språkbruk (2016) Stockholm: Nordstedts.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Övrigt

Undervisningsspråk är svenska.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Språkstudier.

Mer information om utbildningen

Christina Waern, Kursansvarig
Telefon: 040-6657195
Anita Marttila, studieadministratör
Telefon: 040-6657345