Svenska för utländska akademiker

Sammanfattning

Kursen består av olika moment som behandlar språkets struktur och funktion, språkriktighet, svenskt uttal, texttyper samt färdighetsträning och syftar till att studenterna ska öka sin språkliga medvetenhet och med större säkerhet kunna använda och förstå kommunikation i olika genrer.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt avslutad utländsk högskoleutbildning motsvarande minst 2 års heltidsstudier inom område som kan hänföras till något av Malmö högskolas utbildningsområden.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2016, vår 2015, vår 2014, höst 2013, vår 2013, höst 2012, vår 2012, höst 2011, vår 2011, höst 2010, vår 2010, höst 2009

Kurskod:
KB124S version 1,1
Engelsk benämning:
Swedish for Foreign Scholars
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
26 mars 2009
Fastställandedatum:
08 juni 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
19 januari 2010
Ersätter kursplan fastställd:
06 april 2009

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska öka sin språkliga medvetenhet och med större säkerhet kunna använda och förstå kommunikation i olika genrer.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutad utländsk högskoleutbildning motsvarande minst 2 års heltidsstudier inom område som kan hänföras till något av Malmö högskolas utbildningsområden.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
- visa kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och fonologi;
- kunna reflektera över språkriktighet i förhållande till genre;
- kunna genomföra mottagaranpassade skriftliga presentationer samt
- kunna värdera andras och egna texter utifrån genre och språk-
riktighet.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

För att erhålla betyget Godkänd på ett kursmoment krävs att studenten tillägnat sig momentets centrala teoretiska begrepp. För att erhålla betyget Väl Godkänd fordras dessutom att studenten visat prov på god självständig analysförmåga.

Studenternas studieprestationer bedöms genom individuella inlämningsuppgifter (texter med olika genre och stil) och muntliga redovisningar.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av olika moment som behandlar språkets struktur och funktion, språkriktighet, svenskt uttal, texttyper samt färdighetsträning.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av lektioner och praktiska övningar – individuellt och i grupp. Schemalagd tid kompletteras med självstudier, färdighetsträning och grammatikövningar. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt i kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och kursledare.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Garlén, Claes & Sundberg, Gunlög (2008), Handbok i svenska som andraspråk, Stockholm: Norstedts akademiska förlag

Lindström, Fredrik (2000), Världens dåligaste språk, tankar om språket och människan i dag. Stockholm: Albert Bonniers Förlag AB

Utöver detta tillkommer annat material om max 100 sidor som delas ut av läraren.

Referenslitteratur:

Fasth, Cecilia & Kannermark, Anita (1997), Form i fokus. Övningsbok i svensk grammatik. Del B. Lund: Kursverksamhetens förlag.

Fasth, Cecilia & Kannermark, Anita (1997), Form i fokus. Övningsbok i svensk grammatik. Del C. Lund: Kursverksamhetens förlag.

Strömquist, S. (2005), Skrivboken. Lund: Studentlitteratur. (Senaste upplagan)

Svenska skrivregler (2000), Utg. Svenska språknämnden. Stockholm: Svenska språknämnden och Liber AB. (Senaste upplagan)

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga och muntliga kommenterar. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig på områdets datornät.

Studentinflytandet utövas genom kursråd.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Språkstudier.

Mer information om utbildningen

Teresa Tomasevic, Kursansvarig
Telefon: 040-6657211
Anita Marttila, studieadministratör
Telefon: 040-6657345