Redskap för akademiska studier och karriär, Studieteknik

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Det övergripande syftet med kurserna i RASK är att du ska utveckla dina färdigheter inom centrala områden för akademiker. Målet är att du ska utveckla verktyg för att lyckas med dina studier och fokusera din kompetensutveckling mot arbetslivet.

Utifrån rådande teorier om studieteknik, utvecklar du verktyg för att identifiera din individuella lärstil. Tekniken ger dig verktyg för att planera din tid, söka och bearbeta information, sortera och strukturera kunskap samt att kommunicera denna i olika, för högskolan relevanta, sammanhang och former. Du lär dig att lära och förbereder dig inför dina akademiska studier och för ett livslångt lärande i arbetslivet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2013, vår 2013, höst 2012, vår 2012, höst 2011, vår 2011, höst 2010, vår 2010

Kurskod:
KB133S version 1
Engelsk benämning:
Academic Tools, Study Skills
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
24 augusti 2009
Fastställandedatum:
24 augusti 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2009

Kursbeskrivning

Utifrån teorier om studieteknik, kognition och minnesteknik syftar kursen till att studenten skaffar sig verktyg för att kunna reflektera och finna strategier för sin individuella studieteknik.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan ingå i generell examen på grundnivå om utrymme finns och kursen godkänns av programansvarig eller motsvarande person.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- planera sina studier
- reflektera över sin egen studieteknik och förmåga att lära
- använda sig av minnestekniker
- sortera och strukturera information i en lärsituation/examination
- använda bibliotekets webbplats och resurser
- använda högskolans vanligaste IT-verktyg
- beskriva högskolans roll i samhället, högskolans uppdrag samt målet för högre utbildning.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Studentens prestationer bedöms i en individuell skriftlig hemtenta. För att erhålla betyget Godkänd på ett kursmoment krävs att studenten har fullgjort uppgiften.

Det ges minst två omtentamenstillfällen för studenter som inte slutfört tentamen med godkänt resultat vid ordinarie tentamensperiod. Omtentamen ges i samma examinationsform som vid det ordinarie examinationstillfället.

Innehåll eller kursinnehåll

Viktiga moment är tidsplanering, att söka och bearbeta information, sortera och strukturera kunskap samt att kommunicera denna i olika, för högskolan relevanta, sammanhang och former.

Kursen innehåller ämnen som: kunskapssyn, lärstilar, minnesteknik, anteckningsteknik, snabbläsning, MAH's IT värld inklusive lärplattform, informationssökning, biblioteksanvändning.

Studenten lär sig att lära och förbereder sig därmed för sina akademiska studier och för ett livslångt lärande i arbetslivet.

Arbetsformer

Föreläsningar och självstudier.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kellquist M & M, Eneroth, 2000. (113 sid) Studieteknik för Universitet/högskola. Svenska studieteknikförlaget. ISBN10: 9163083388

Franke-Wikberg, S 1994. (kap 2 sid 58-78) Vetandets vägar. Studentlitteratur AB. ISBN10: 9144383215

Utöver detta tillkommer kompletterande artiklar och föreläsningsmaterial omfattande 50 sidor som tillhandahålles av kursansvarig.

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga eller muntliga kommenterar.

Studentinflytande utövas genom kursråd.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Språkstudier.

Mer information om utbildningen

Lasse Lindhagen, Kursansvarig
Telefon: 040-6657353
Anita Marttila, studieadministratör
Telefon: 040-6657345