Studieteknik - RASK

Kurs - grundnivå - 3 hp

Kursplan för studenter höst 2018, vår 2018, höst 2017, vår 2017, höst 2016, vår 2016, höst 2015, vår 2015, höst 2014, vår 2014, höst 2013

Kurskod:
KB153S version 1
Engelsk benämning:
Study Skills - RASK
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
07 mars 2013
Fastställandedatum:
07 mars 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
07 mars 2013
Ersätter kursplan fastställd:
07 mars 2013

Kursbeskrivning

Utifrån teorier om studieteknik, kognition och minnesteknik syftar kursen till att studenten skaffar sig verktyg för att kunna reflektera och finna strategier för sin individuella studieteknik.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- känna till olika sätt att planera sina studier och välja sätt efter rådande omständigheter
- reflektera över sin egen studieteknik och förmåga att lära i en akademisk miljö
- känna till hur man kan använda minnestekniker
- sortera och strukturera information i en lärsituation/examination
- använda högskolans lärplattform

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Studentens prestationer bedöms i en individuell skriftlig hemtenta. För att erhålla betyget Godkänd på ett kursmoment krävs att studenten har fullgjort uppgiften.

Det ges minst två omtentamenstillfällen för studenter som inte slutfört tentamen med godkänt resultat vid ordinarie tentamensperiod. Omtentamen ges i samma examinationsform som vid det ordinarie examinationstillfället.

Innehåll eller kursinnehåll

Viktiga moment är tidsplanering, att söka information och hur man arbetar med stora textmängder, sortera och strukturera kunskap samt att kommunicera denna i olika, för högskolan relevanta, sammanhang och former.

Kursen innehåller ämnen som: kunskapssyn, individuell lärstil, minnesteknik, anteckningsteknik, snabbläsning.

Studenten lär sig att lära och förbereder sig därmed för sina akademiska studier och för ett livslångt lärande i arbetslivet.

Arbetsformer

Föreläsningar och självstudier.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Liljeqvist, Björn, 2006. (197 sid) Plugga smart och lär dig mer!, Lund, Studentlitteratur. ISBN978-91-44-01725-9

Du har även möjlighet att, använda annan litteratur eller webbsidor som komplement till den obligatoriska kurslitteraturen.

Utöver detta tillkommer kompletterande artiklar och föreläsningsmaterial omfattande ca 50 sidor som tillhandahålles digitalt av kursansvarig.

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga eller muntliga kommenterar.