Karriär - RASK

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018

Kurskod:
KB154S version 1,1
Engelsk benämning:
Career - RASK
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
07 mars 2013
Fastställandedatum:
07 mars 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter kursplan fastställd:
07 mars 2013

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att studenten skall utveckla färdigheter för att beskriva sin akademiska kompetens, personlighet och värderingar i förhållande till olika arbetsrelaterade områden.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- beskriva sina kompetenser med utgångspunkt i studier och annan erfarenhet
- reflektera över sina kompetenser i relation till relevanta arbetsområden
- kommunicera sina kompetenser efter mottagarens behov
- utforma en ansökan med CV och personligt brev
- ha kännedom om vilka delar av arbetsmarkanden som är relevanta med utgångspunkt i studier, intresse och önskad karriärväg.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Studentens prestationer bedöms i en individuell skriftlig hemtenta. För att erhålla betyget Godkänd på ett kursmoment krävs att studenten har fullgjort uppgiften.

Det ges minst två omtentamenstillfällen för studenter som inte slutfört tentamen med godkänt resultat vid ordinarie tentamensperiod. Omtentamen ges i samma examinationsform som vid det ordinarie examinationstillfället.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller praktiska övningar och föreläsningar där studenten utvecklar sin självkännedom och får reflektera kring sina akademiska studiers relation till arbetsmarknadens krav samt att marknadsföra sin kompetens och kvalifikation.

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar, övningar, självstudier.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Carlsson, Torild, 2006. Äntligen måndag? : myter och möjligheter i arbetslivet. Stockholm. Bokförlaget Langenskiöld. ISBN: 91-97-57183-0

Referenslitteratur:

Schwieler, E. 2007. (16 sid) Anställningsbarhet – Begrepp, principer och premisser, UPC-rapport 2007:2, Universitetspedagogiskt centrum, Stockholms universitet

Utöver detta tillkommer föreläsningsmaterial och artiklar som tilhandahålles av kursansvarig omfattande 50 sidor.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Språkstudier.

Mer information om utbildningen