Akademisk text - RASK

Sammanfattning

Det övergripande syftet med kurserna i RASK är att utveckla studentens färdigheter inom centrala områden för akademiker. Målet är att studenten ska utveckla verktyg för att lyckas med sina studier och fokusera sin kompetensutveckling mot arbetslivet.

Kursen tar upp frågor kring att läsa och bekanta sig med olika texter från olika akademiska discipliner. Betoningen ligger på förståelsen för texternas syfte, form och funktion. Syfte är att du ska utveckla din förmåga att identifiera och förstå den akademiska textens utmärkande drag, med tyngdpunkt på innehåll, form och verkan, hur olika texter disponeras och formuleras och för vilket ändamål.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018, vår 2018, höst 2017, vår 2017, höst 2016, vår 2016, höst 2015, vår 2015, höst 2014, vår 2014

Kurskod:
KB155S version 1
Engelsk benämning:
Academic Text - RASK
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
07 mars 2013
Fastställandedatum:
07 mars 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
09 februari 2013
Ersätter kursplan fastställd:
07 mars 2013

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att öka studentens förmåga att identifiera och förstå den akademiska textens utmärkande drag, med tyngdpunkt på innehåll, form och verkan, hur olika texter disponeras och fomuleras och i vilket ändamål.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

- ha förståelse för olika akademiska texters innehåll, form och verkan
- ha förmåga att resonera om och identifiera olika typer av akademiska texter och dispositionsprinciper, t.ex. beskrivande, utredande, argumenterande och diskuterande texter
- ha förmåga att utifrån en texts innehåll, form och verkan välja ut relevant information
- ha förståelse för vikten av språklig precision och referenshantering.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Studentens prestationer bedöms i en individuell skriftlig hemtenta. För att erhålla betyget Godkänd på ett kursmoment krävs att studenten har fullgjort uppgiften.

Det ges minst två omtentamenstillfällen för studenter som inte slutfört tentamen med godkänt resultat vid ordinarie tentamensperiod. Omtentamen ges i samma examinationsform som vid det ordinarie examinationstillfället.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen tar upp frågor kring att läsa och bekanta sig med olika texter från olika akademiska discipliner. Betoningen ligger på förståelsen för texternas syfte, form och funktion.

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar, självstudier och diskussionsseminarier där studenten utvecklar färdigheter i att förstå och reflektera över texternas innehåll, syfte och mål.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ask, Sofia (2005) Akademisk skriftspråkskompetens i praktiken. Studenter möter universitetets textvärldar (s. 93-115) i Lindgren, Maria (red.) Den skrivande studenten. Idéer, erfarenheter och forskning från Textverkstaden vid Växjö universitet. Rapporter från Växjö universitet. Humaniora Nr 15 2005. (18 sidor)

Lindstedt, Inger (2002) Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Studentlitteratur. Lund. (146 sidor)

Utöver litteraturlistan kommer ca 200 sidor att tillkomma.

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga eller muntliga kommenterar.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Språkstudier.

Mer information om utbildningen

Lasse Lindhagen, Kursansvarig
Telefon: 040-6657353
Anita Marttila, studieadministratör
Telefon: 040-6657345