Illustrera med ljud

Sammanfattning

Kursen är en praktisk och teoretisk introduktion i att illustrera med ljud för olika sammanhang. Studenten arbetar med ljud, både som ett självständigt uttryck och i samverkan med bilder, rum och föremål. Syftet är att dessa kunskaper ska öka medvetenheten om hur vi uppfattar ljud och hur ljud kan samverka med andra medieformer.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019

Kurskod:
KD103B version 1
Engelsk benämning:
Sound Illustration
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 augusti 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå.

Syfte

Kursen är en praktisk och teoretisk introduktion i att illustrera med ljud för olika sammanhang. Studenten skall arbeta med ljud, både som ett självständigt uttryck och i samverkan med bilder, rum och föremål. Syftet är att dessa kunskaper ska öka medvetenheten om hur vi uppfattar ljud och hur ljud kan samverka med andra medieformer.

Innehåll

Kursen är uppbyggd av moment med praktisk och teoretisk introduktion till ljudkonst och ljuddesign för film. Den innehåller övningsmoment i inspelningsteknik, redigering och mix av inspelade ljud, och interaktionsdesign.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. behärska grunderna i ljudupptagning och digital ljudredigering
2. planera och genomföra ett mindre ljudverk
3. genomföra en ljudläggning av en filmsekvens
4. skapa ett rum eller skeende genom att designa ljud
5. designa och genomföra en interaktiv platsspecifik ljudinstallation
6. visa förmåga att i tal och skrift reflektera kring perception av ljud och ljudkomposition.
7. Dokumentera sitt arbete och reflektera över kunskaperna

Arbetsformer

Betoningen ligger på praktiska uppgifter genomförda självständigt och i grupp med handledning. Momenten introduceras i föreläsningar och arbetet stöds av litteratur, studentgruppens reflektioner i labbrapportering, seminarier och muntliga redovisningar.

Bedömningsformer

Lärandemålen 1, 2 och 6 examineras i två muntliga redovisningar samt två reflekterande texter av genomförda gestaltningar som består av ett Soundscape och en Audiowalk. (4 hp)
Lärandemål 3 examineras i en muntlig presentation samt en reflekterande text över arbetet med en av studenten vald filmsekvens. (3 hp)
Lärandemål 4 och 5 examineras i en muntlig presentation av ljudinstallationen samt inlämning av en labbrapport. (5 hp)
Lärandemål 7 examineras genom inlämning av all dokumentation samt en personlig reflekterande text över arbetet med installationen. (3 hp)
För att bli godkänd på kursen krävs godkänt på varje prov.
Omexamination kan ske i annan form, t ex en skriftlig diskussion om förstaexaminationen bygger på en muntlig examination i grupp. Det kan också förekomma individuell inlämning av projekt där första examinationen krävt en inlämning i grupp.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Sonnenschein, David (2001) Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema, Studio City: Michael Wiese Productions
Övrig rekommenderad litteratur
Blesser, Barry och Ruth Salter, Linda (2006) Spaces Speak, Are You listening? Experiencing Aural Architecture, The MIT Press
Chion, Michel (1994) Audio-Vision, Sound on Screen, Columbia University Press
Labelle, Brandon (2006) Background Noise: A History of Sound Art, Bloomsbury Publishing
Schafer, R. Murray (1999) The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the world, Rochester: Destiny Books
Kompletterade artiklar kan tillkomma.

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,