Utställningsdesign

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter vår 2016, vår 2011

Kurskod:
KD107A version 2
Engelsk benämning:
Expo Design
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
05 oktober 2007
Fastställandedatum:
26 november 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
19 januari 2011
Ersätter kursplan fastställd:
05 oktober 2007

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

Efter avslutad kurs ska studenten:
-kunna redogöra för olika utställningsformer och dess funktioner
-kunna beskriva relationen mellan föremål, monter och rum
-kunna redgöra för olika strategier att styra besökare genom utställningen

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA:

Efter avslutad kurs ska studenten:
-kunna arbeta med modell, skiss och rittekniker i produktion av utställningar
-kunna planera och genomföra en utställning i olika format
-kunna ljus- och ljudlägga en utställning
-kunna dokumentera och reflektera över sitt egna arbete

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Efter avslutad kurs ska studenten:
-kunna reflektera över gruppdynamik och kollektivt arbete
-kunna reflektera över sin egen designprocess i relation till etik, estetik och samhälle
-kunna reflektera över sin egen roll som medskapare till kategorisering av människor

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Övningar och uppgifter löses individuellt och/eller i grupp och examineras löpande. Examinationsformerna innhåller både praktiska designuppgifter, som redovisas i modell och fullskaliga uppställningar, skriftliga reflektioner över arbetsprocessen, samt munliga presentationer av individuellt arbete och grupparbete. Övningar, uppgifter, handledning och seminarier utgör underlag för bedömning av studentens prestationer.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller fem delmoment med olika fokus där det sista momentet för ihop kunskaper och erfarenheter från de övriga fyra. Teori och reflektion ingår i varje moment, liksom designträning för varje moments specifika krav.
Del 1: Introduktion till utställningsdesign. Modell, skiss och analysverktyg
Del 2: Utställningsföremålet. Design av ljud, ljus och placering
Del 3: Föremål och monter. Design av ljud, ljus och placering
Del 4: Utställningstext. Att skriva och formge text
Del 5: Föremål, monter, text och rum. Design av helt utställningskoncept

Arbetsformer

Praktiska övningar, i grupp och individuellt, föreläsningar, seminarier och studiebesök.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hela kursen
David Dean Museum Exhibition Theory and Practice (1996)

Mikael Jansson Boken Mässguru - En idébok om konsten att ställa ut på mässa! (2004)

Kompendium. Innehållande utdrag ur exempelvis följande:
Feireiss, Kristin: The Art of Architecture Exhibitions (2001)

Widbom, Mats: MUSEUM 2000 – Confirmation or Challenge? Seminarieserie (2001)

Bergström, Inger: Rummet och människans rörelse. Avhandling (1996)

Lennart Palmqvist Utställningsrum ( Stockholm, 2005)

Peter Cornell Saker om tingens synlighet (Gidlunds, , 1993)

Peter Greenaway Flyga över vatten Flying over water

Monica Cassel Museipedagogik konsten att visa en utställning (Studentlitteratur, Lund, 2001)

Ref.
Jan Hjort Exhibitions! The nature of exhibitions. What are they and could they be better? The Swedish travelling exhibitions experience Sutherland, Martha: Model Making: A Basic Guide (1999)

Persson, Eva: Utställningsform (1994)

Länkar:
www.massguru.se/index.htm

www.riksutstallningar.se

www.ueforum.se
UE-utställningsestetiskt forum sätter de kultur- och naturhistoriska museernas utställningar i fokus.

www.forumforutstallare.se
FORUM för Utställare är ett nätverk och en mötesplats för alla som sysslar med utställningar

Kursvärdering

Skriftlig kursvärdering sker i slutet av kursen.

Övrigt

Vissa kostnader utöver litteratur kan tillkomma, så som:
-material för modell, skiss och dokumentation
-resekostnader
-inträdesavgifter till utställningar