Utställningsdesign

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter höst 2018, vår 2018

Kurskod:
KD107A version 3,1
Engelsk benämning:
Expo Design
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
14 september 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017
Ersätter kursplan fastställd:
14 september 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till utställningsdesign och innehåller fyra delmoment med olika fokus där det sista momentet för ihop kunskaper och erfarenheter från de övriga tre. [GP1] Teori och reflektion ingår i varje moment, liksom designträning för varje moments specifika krav.
Del 1: Introduktion till utställningsdesign. Modell, skiss och analysverktyg (3 hp)
Del 2: Studie av form i relation till innehåll. Laboration med föremål, monter och rum (3 hp)
Del 3: Studie av några verkningsmedel inom utställningsdesign. Laboration med ljus- ljud, text och dokumentation (3 hp)
Del 4: Studie av designprocessen. Design av helt utställningskoncept. Planering och presentation av ett utställningsförslag på ett givet tema. (6 hp)

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

Efter avslutad kurs ska studenten på en grundläggande nivå kunna:
- redogöra för olika utställningsformer och deras funktioner (1)
- beskriva relationen mellan föremål, monter och rum i en utställning (2)
- redogöra för olika strategier att styra besökare genom utställningar (3)

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA:

Efter avslutad kurs ska studenten på en grundläggande nivå kunna:
- arbeta med modell, skiss och rittekniker i produktion av utställningar (4)
- planera och presentera ett utställningsförslag på ett givet tema (5)
- laborera med verkningsmedel som ljus- ljud och text i design av utställning (6)
- dokumentera och reflektera över sitt egna arbete (7)

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Efter avslutad kurs ska studenten:
-kunna reflektera över sin egen designprocess i relation till etik, estetik och beställare (8)

Arbetsformer

Praktiska övningar, i grupp och individuellt, föreläsningar, seminarier och studiebesök.

Bedömningsformer

I del 1 examineras lärandemål 1 och 4 med en skriftlig inlämningsuppgift och inlämnad modell som diskuteras i ett seminarium. (3 hp)

I del 2 examineras lärandemål 2 och 3 med inlämningsuppgift i form av skiss och rapport från laboration som redogörs muntligt i ett seminarium. (3 hp)

I del 3 examineras lärandemål 6 där det dokumenterade resultatet från laborationer med ljus, ljud och text jämte reflektioner lämnas i en rapport vilken det redogörs muntligt för i ett examinerade seminarium. (3hp)

I del 4 examineras lärandemål 5, 7 och 8 i en muntlig presentation av inlämnat utställningsförslag med skriftlig rapport. (6 hp)

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bie, Kristin, Reflektionshandboken för pedagoger 2014 Gleerups
Dean, David, Museum Exhibition Theory and Practice (1996) Routledge

Jansson, Mikael, Boken Mässguru - En idébok om konsten att ställa ut på mässa! (2004) Failink AB

O’ Doherty, Brian, Iside the White Cube, University of California Press

Delas ut som kompendium: Black Box Illuminated, Editors Sara Arrhenius, Magdalena Malm &
Cristina Ricupero, Propexus 2003 sid. 25-35 Sara Arrhenius, On Visibility and Spatiality in the Art of Ann-Sofi Sidén and Magnus Wallin sid. 63-75 Magdalena Malm: The idea of linearity bothers me: an interview with Eija-Liisa Ahtila

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övrigt

Vissa kostnader utöver litteratur kan tillkomma, så som:
-material för modell, skiss och dokumentation
-resekostnader till utställningar i regionen
-inträdesavgifter till utställningar