Design för hållbar utveckling

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter vår 2010, vår 2009, vår 2008

Kurskod:
KD109A version 1,1
Engelsk benämning:
Design for sustainable development
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
13 september 2007
Fastställandedatum:
28 november 2008
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
19 januari 2009
Ersätter kursplan fastställd:
13 september 2007

Kursbeskrivning

Kursens huvudsyfte är att ge både yrkesverksamma och blivande praktiker inom designprofessionerna (industri-, interaktions-, grafiska designer, arkitekter, ingenjörer mfl) en djupare förståelse för ämnet hållbar utveckling samt en ökad förmåga att utveckla innovativa koncept. Kursen riktar sig också till yrkesverksamma och studenter från det miljövetenskapliga området som vill ha insikt i designmetodik. Både design och hållbar utveckling är komplexa områden som kräver tvärvetenskapligt arbete i grupp. Därför riktar sig kursen även till yrkesverksamma och studenter från andra områden som kan tänkas delta i designprocesser eller som vill ha ökad insikt i vad man kan uppnå med designtänkande.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
Efter genomgången kurs ska studenten:
- kunna redogöra för hållbar utveckling utifrån sociala-, ekologiska- och ekonomiska aspekter. (lärandemål 1)
- kunna redogöra för hur man med nytt designtänkande kan bidra till att skapa innovativa lösningar som stödjer en hållbar utveckling. (lärandemål 2)

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
Efter genomgången kurs ska studenten:
- kunna analysera komplexa situationer och samband och ur dessa skapa synteser och lösningar (lärandemål 3)
- kunna konsultera externa experter och samarbeta med andra professioner och brukare (lärandemål 4)
- kunna bruka media och enklare programvara för att dokumentera situationer samt visualisera och kommunicera idéer (lärandemål 5)
- beroende på situation kunna utveckla förslag till lösningar som kan bidra till en hållbar utveckling genom att vara resurseffektiva och ofarliga för människa och miljö (teknik) eller stödja ett förändrat beteende (etik) eller lösningar där båda dessa aspekter kombineras (lärandemål 6)
- med designmetoder och verktyg kunna arbeta fram relevanta och attraktiva designkoncept för produkter, tjänster, system mm, samt scenarier för hur dessa kan
tillämpas i vardagslivet (lärandemål 7)
- ta fram en plan för hur ett koncept eller scenario ska implementeras i verkligheten (lärandemål 8)

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Efter genomgången kurs ska studenten:
- kunna förhålla sig kritisk till fakta och lösningar (lärandemål 9)
- kunna reflektera över hur kursens innehåll kan tillämpas praktiskt (lärandemål 10)
- tillämpa kursens kunskap för att konstruktivt peka på och formulera nya möjligheter för utveckling av produkter och tjänster (lärandemål 11)

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Lärandemål 1 examineras inom delkurs 1 genom enskild skriftlig framställning
Lärandemål 9, 10 och 11 examineras inom delkurs 6 genom enskild reflekterande rapport. Övriga lärandemål examineras inom delkurs 1-6 genom enskild skriftlig framställning, deltagande i seminarier samt genom gestaltande arbete i grupp.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av sex delkurser

Delkurs 1 (6 hp): Introduktion.
Delkurs 2 (3 hp): Miljöanalys och designmetoder
Delkurs 3 (3hp): Tjänstedesign och social innovation - teori
Delkurs 4 (6 hp): Projekt 1 - Produkt-tjänste-system
Delkurs 5 (9 hp): Projekt 2 - Kreativa gemenskaper och social innovation
Delkurs 6 (3 hp): Reflektion

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, workshops och projektarbeten i grupp. Kursen bygger på studentaktivt och projektbaserat lärande. Utöver schemalagd arbetstid förväntas studenten/gruppen arbeta självständigt med kompletterande informationssökning och kunskapsinhämtning. Studenten/gruppen förväntas också att söka kontakt och samarbete med externa experter, organisationer eller företag. Som underlag till slutrapporten samlar studenten reflektioner i en kursdagbok. Projekten är både fiktiva och med uppdragsgivare. Lärarna bidrar med analys- och designverktyg, processguidning och handledning.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hela kursen

Design för hållbar utveckling : ekologi, ekonomi, kultur av Thorpe, Ann
Raster förlag, 2008 (9789187215803)

Massive Change av Mau, Bruce
Hardback. Phaidon Press Ltd, USA, 2004 (9780714844015)

Cradle To Cradle av Mcdonough, William/Braungart, Michael
Hardback. Rodale Press, USA, 2003 (9780865475878)

In The Bubble av Thackara, John
Paperback. Mit Press Ltd, USA, 2006 (9780262701150)

Getting to Maybe: How the World Is Changed av Westley, Frances, Zimmerman, Brenda, Patton, Michael Quinn
Vintage Book,s Canada, 2007 (9780679314448)

+ aktuella hemsidor, artiklar, rapporter m.m.

Kursvärdering

I samband med kursens avslutning genomförs en kursvärdering inriktad på att bestämma hur väl kursens utformning stöder studentens arbete att uppnå kursmålen. Kursvärderingen är skriftlig.