Design för hållbar utveckling

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter vår 2014

Kurskod:
KD109A version 4
Engelsk benämning:
Design for sustainable development
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
29 november 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
02 december 2011

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå.

Syfte

Kursens huvudsyfte är att ge både yrkesverksamma och blivande praktiker inom designprofessionerna (industri-, interaktions-, grafiska designer, arkitekter, ingenjörer mfl) en djupare förståelse för ämnet hållbar utveckling samt en ökad förmåga att utveckla innovativa koncept. Kursen riktar sig också till yrkesverksamma och studenter från det miljövetenskapliga området som vill ha insikt i designmetodik. Både design och hållbar utveckling är komplexa områden som kräver tvärvetenskapligt arbete i grupp. Därför riktar sig kursen även till yrkesverksamma och studenter från andra områden som kan tänkas delta i designprocesser eller som vill ha ökad insikt i vad man kan uppnå med designtänkande.

Innehåll

Kursen består av sex delkurser

Delkurs 1 (6 hp): Introduktion.

Delkurs 2 (3 hp): Miljöanalys och designmetoder - urbana perspektiv

Delkurs 3 (3hp): Tjänstedesign och social innovation - teori

Delkurs 4 (6 hp): Projekt 1 - Produkt-tjänste-system

Delkurs 5 (9 hp): Projekt 2 - Kreativa gemenskaper och social innovation

Delkurs 6 (3 hp): Reflektion

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

Efter genomgången kurs ska studenten:

- kunna redogöra för hållbar utveckling utifrån sociala-, ekologiska- och ekonomiska aspekter. (lärandemål 1)

- kunna redogöra för hur man med nytt designtänkande kan bidra till att skapa innovativa lösningar som stödjer en hållbar utveckling. (lärandemål 2)

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA

Efter genomgången kurs ska studenten:

- kunna analysera komplexa situationer och samband och ur dessa skapa synteser och lösningar (lärandemål 3) - kunna konsultera externa experter och samarbeta med andra professioner och brukare (lärandemål 4)

- kunna bruka media och enklare programvara för att dokumentera situationer samt visualisera och kommunicera idéer (lärandemål 5)

- beroende på situation kunna utveckla förslag till lösningar som kan bidra till en hållbar utveckling genom att vara resurseffektiva och ofarliga för människa och miljö (teknik) eller stödja ett förändrat beteende (etik) eller lösningar där båda dessa aspekter kombineras (lärandemål 6)

- med designmetoder och verktyg kunna arbeta fram relevanta och attraktiva designkoncept för produkter, tjänster, system mm, samt scenarier för hur dessa kan

tillämpas i vardagslivet (lärandemål 7)

- ta fram en plan för hur ett koncept eller scenario ska implementeras i verkligheten (lärandemål 8)

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Efter genomgången kurs ska studenten:

- kunna förhålla sig kritisk till fakta och lösningar (lärandemål 9)

- kunna reflektera över hur kursens innehåll kan tillämpas praktiskt (lärandemål 10)

- tillämpa kursens kunskap för att konstruktivt peka på och formulera nya möjligheter för utveckling av produkter och tjänster (lärandemål 11)

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, workshops och projektarbeten i grupp. Kursen bygger på studentaktivt och projektbaserat lärande. Utöver schemalagd arbetstid förväntas studenten/gruppen arbeta självständigt med kompletterande informationssökning och kunskapsinhämtning. Studenten/gruppen förväntas också att söka kontakt och samarbete med externa experter, organisationer eller företag. Som underlag till slutrapporten samlar studenten reflektioner i en kursdagbok. Projekten är både fiktiva och med uppdragsgivare. Lärarna bidrar med analys- och designverktyg, processguidning och handledning.

Bedömningsformer

Lärandemål 1 examineras inom delkurs 1 genom enskild skriftlig framställning

Lärandemål 9, 10 och 11 examineras inom delkurs 6 genom enskild reflekterande rapport. Övriga lärandemål examineras inom delkurs 1-6 genom enskild skriftlig framställning, deltagande i seminarier samt genom gestaltande arbete i grupp.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ejvegård, Rolf: Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, 2009

Jackson, Tim: Välfärd utan tillväxt, Ordfront Förlag, 2011 (Kapitelutdrag i kompendium)

Jonstad, David: Kollaps, Ordfront, 2012

Mcdonough, William; Braungart, Michael: Cradle To Cradle, Hardback. Rodale Press, USA, 2003

Mcdonough, William; Braungart, Michael: The Upcycle, North Point Press, 2013

McKibben, Bill: The End of Nature, Random House, 2006 (Kapitelutdrag i kompendium)

Thackara, John: In The Bubble, Paperback. Mit Press Ltd, USA, 2006

Thorpe, Ann: Design för hållbar utveckling : ekologi, ekonomi, kultur, Raster förlag, 2008

Wilkinson, Richard; Pickett, Kate: Jämlikhetsanden, Karneval förlag, 2010 (Kapitelutdrag i kompendium)

Frances, Zimmerman; Brenda, Patton; Michael Quinn: Getting to Maybe: How the World Is Changed, Frances Westley Vintage Books, Canada, 2007

+ aktuella hemsidor, artiklar, rapporter m.m.

Referenslitteratur

Gullikson, Håkan & Holmgren, Ulf: Hållbar utveckling, Studentlitteratur, 2011

McKibben, Bill: Oil and Honey, Times Books, 2013

Kursvärdering

I samband med kursens avslutning genomförs en kursvärdering inriktad på att bestämma hur väl kursens utformning stöder studentens arbete att uppnå kursmålen. Kursvärderingen är skriftlig.