Design för hållbar utveckling

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020

Kurskod:
KD109A version 5,3
Engelsk benämning:
Design for Sustainable Development
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
31 oktober 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
15 november 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå.

Syfte

Kursens huvudsyfte är att ge både yrkesverksamma och blivande praktiker inom designprofessionerna (industri-, interaktions-, grafiska designer, arkitekter, ingenjörer mfl) en djupare förståelse för ämnet hållbar utveckling samt en ökad förmåga att utveckla innovativa koncept. Kursen riktar sig också till yrkesverksamma och studenter från det miljövetenskapliga området som vill ha insikt i designmetodik. Både design och hållbar utveckling är komplexa områden som kräver tvärvetenskapligt arbete i grupp. Därför riktar sig kursen även till yrkesverksamma och studenter från andra områden som kan tänkas delta i designprocesser eller som vill ha ökad insikt i vad man kan uppnå med designtänkande.

Innehåll

Kursen består av sex delkurser
Delkurs 1 (6 hp): Introduktion.
Delkurs 2 (3 hp): Miljöanalys och designmetoder - urbana perspektiv
Delkurs 3 (3hp): Tjänstedesign och social innovation - teori
Delkurs 4 (6 hp): Projekt 1 - Produkt-tjänste-system
Delkurs 5 (9 hp): Projekt 2 - Kreativa gemenskaper och social innovation
Delkurs 6 (3 hp): Reflektion

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
Efter genomgången kurs ska studenten:
- kunna redogöra för hållbar utveckling utifrån sociala-, ekologiska- och ekonomiska aspekter. (lärandemål 1)
- kunna redogöra för hur man med nytt designtänkande kan bidra till att skapa innovativa lösningar som stödjer en hållbar utveckling. (lärandemål 2)
FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
Efter genomgången kurs ska studenten:
- kunna analysera komplexa situationer och samband och ur dessa skapa synteser och lösningar (lärandemål 3) - kunna konsultera externa experter och samarbeta med andra professioner och brukare (lärandemål 4)
- kunna bruka media och enklare programvara för att dokumentera situationer samt visualisera och kommunicera idéer (lärandemål 5)
- beroende på situation kunna utveckla förslag till lösningar som kan bidra till en hållbar utveckling genom att vara resurseffektiva och ofarliga för människa och miljö (teknik) eller stödja ett förändrat beteende (etik) eller lösningar där båda dessa aspekter kombineras (lärandemål 6)
- med designmetoder och verktyg kunna arbeta fram relevanta och attraktiva designkoncept för produkter, tjänster, system mm, samt scenarier för hur dessa kan
tillämpas i vardagslivet (lärandemål 7)
- ta fram en plan för hur ett koncept eller scenario ska implementeras i verkligheten (lärandemål 8)
VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Efter genomgången kurs ska studenten:
- kunna förhålla sig kritisk till fakta och lösningar (lärandemål 9)
- kunna reflektera över hur kursens innehåll kan tillämpas praktiskt (lärandemål 10)
- tillämpa kursens kunskap för att konstruktivt peka på och formulera nya möjligheter för utveckling av produkter och tjänster (lärandemål 11)

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, workshops och projektarbeten i grupp. Kursen bygger på studentaktivt och projektbaserat lärande. Utöver schemalagd arbetstid förväntas studenten/gruppen arbeta självständigt med kompletterande informationssökning och kunskapsinhämtning. Studenten/gruppen förväntas också att söka kontakt och samarbete med externa experter, organisationer eller företag. Som underlag till slutrapporten samlar studenten reflektioner i en kursdagbok. Projekten är både fiktiva och med uppdragsgivare. Lärarna bidrar med analys- och designverktyg, processguidning och handledning.

Bedömningsformer

Lärandemål 1 examineras inom delkurs 1 genom enskild skriftlig framställning
Lärandemål 9, 10 och 11 examineras inom delkurs 6 genom enskild reflekterande rapport. Övriga lärandemål examineras inom delkurs 1-6 genom enskild skriftlig framställning, deltagande i seminarier samt genom gestaltande arbete i grupp.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Böcker
 • Agnafors, Marcus och Levinsson, Magnus (2019) Att tänka uppsats
 • Jonstad, David (2012): Kollaps, Ordfront
 • Manzini, Ezio (2015) Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for Social Innovation, MIT Press (e-bok)
 • Thackara, John (2015): How to Thrive in the Next Economy, Thames & Hudson
Kapitelutdrag tillgängliga på kurshemsidan
 • Jackson, Tim (2011): Välfärd utan tillväxt, Ordfront Förlag
 • Scarry, Elaine (1985) The Body in Pain. Ch. 5
 • Thorpe, Ann (2008): Design för hållbar utveckling. Kapitel 4.
 • Wilkinson, Richard; Pickett, Kate (2010): Jämlikhetsanden, Karneval förlag
Artiklar
 • Buchanan, R (1992) “Wicked Problems in Design Thinking”. Design Issues, Cambridge, MA: The MIT Press. http://web.mit.edu/jrankin/www/engin_as_lib_art/Design_thinking.pdf
 • Buwert, Peter (2015) An/Aesth/Ethics: the ethical potential of design https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/artifact/article/view/3960/26342
 • Ehn; Nilsson; Topgaard (eds) (2014): Making Futures, MIT Press (Prolog hämtas från MITs hemsida) https://mitpress.mit.edu/books/making-futures
 • llich, Ivan (1973 ) Tools for Conviviality http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/arq_interface/3a_aula/illich_tools_for_conviviality.pdf
 • Irwin, Terry; Kossoff, Gideon and Tonkinwise, Cameron (2015) “Transition Design Provocation” i Design Philosophy Papers, 13:1 http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14487136.2015.1085688
 • Kostakis, Vasilis; Roos, Andreas and Bauwens, Michel (2016) “Towards a political ecology of the digital economy: Socio-environmental implications of two competing value models”. Environmental Innovation and Societal Transitions. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210422415300150
 • Markussen, Thomas (2012) “The Disruptive Aesthetics of Design Activism: Enacting Design Between Art and Politics”. Design Issues, MIT Press http://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/DESI_a_00195
 • Parker, Peter and Schmidt, Staffan (2017) “Enabling Urban Commons”. CoDesign. http://muep.mau.se/handle/2043/23194?show=full
 • Winner, Langdon (1980) “Do Artifacts Have Politics?”. Daedalus, MIT Press http://innovate.ucsb.edu/wp-content/uploads/2010/02/Winner-Do-Artifacts-Have-Politics-1980.pdf
 • WWF (2017) ”WWF Earth Hour. Tillsammans för klimatet” (Bilen, Biffen, Bostaden, Börsen, Butiken). http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/earth-hour/1415461-earth-hour
Artiklar hittar du lättast genom att söka efter fulltext via Malmö universitets bibliotek eller via Google Scholar (ange då i preferenserna att du vill se länkar till fulltext som är tillgängliga via Malmö universitet).

Kursvärdering

I samband med kursens avslutning genomförs en kursvärdering inriktad på att bestämma hur väl kursens utformning stöder studentens arbete att uppnå kursmålen. Kursvärderingen är skriftlig.