Scenproduktion: Examensarbete

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter vår 2017, vår 2016, vår 2015, vår 2014, vår 2013, vår 2012

Kurskod:
KD302B version 2
Engelsk benämning:
Performing Arts Design: Degree Project
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Scenproduktion
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
12 november 2009
Fastställandedatum:
02 december 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2012
Ersätter kursplan fastställd:
18 december 2009

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att studenterna självständigt ska planera och genomföra ett komplext projekt på professionell nivå. Projektet ska vara en på vetenskapligt grund utförd produktion och/eller gestaltning inom området scenproduktion.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är obligatorisk i kandidatexamen i Scenproduktion. Kursen ges inom ramen för programmet Scenproduktion, 180 hp.

Förkunskapskrav

Antagen till Scenproduktion och avklarade kurser om minst 120 hp inom programmet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:
1. visa kunskap och förståelse om scenproduktionsområdets ur ett vetenskapligt perspektiv
2. visa fördjupade kunskaper om metoder och arbetssätt inom scenproduktion.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
3. söka, samla, värdera och kritiskt tolka information i en problemställning relaterad till scenproduktion samt kunna kritiskt diskutera frågeställningar metodval, analys och resultat.
4. planera, genomföra och utvärdera projekt inom scenproduktion på ett professionellt sätt, både självständigt och i samarbete med andra yrkeskompetenser.
5. muntligt, skriftligt och med, för projektet relevanta medel, presentera och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.
6. presentera sitt arbete i en vetenskaplig uppsats och vid muntliga presentationer
7. självständigt och självreflexivt analysera, diskutera och granska de resultat som framkommer i sitt eget och andras arbeten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
8. vara medveten om sitt agerande som yrkesperson utifrån etiska, demokratiska och miljörelaterade perspektiv.
9. resonera kring scenproduktionens roll inom kultur och samhälle.
10. identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Studenternas studiepresentationer kommer att bedömas genom följande moment:

I. Projektbeskrivning: Denna ska innehålla problemformulering, målgruppsbeskrivning, metodbeskrivning, beskrivning av teoretiskt perspektiv samt tidsplan för examensarbetet. Lärandemål som bedöms: 4 och 5
II. Mellanseminarium: Studenten ska vid mellanseminariet presentera sitt arbete. Vid tillfället diskuteras studentens arbete utifrån relevans och kvalitet. Studenten ska även granska och opponera på ett annat examensarbete inom kursen. Lärandemål som bedöms:1-8
III. Slutseminarium: Vid slutseminariet bedöms examensarbetets helhet både gällande vetenskaplig rapport och projektgenomförande. Lärandemål som bedöms: 1-10

Spridning av resultat: De resultat som kommer fram under examensarbetet ska spridas i lämpligt vald form. Detta kan till exempel vara i form av en utställning, konferens eller annat medium.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen kommer att innehålla följande moment:
1. Förproduktion, inom vilken studenterna arbetar med sitt projektämne och sin projektbeskrivning. Momentet avslutas med bedömning av projektbeskrivningen som görs med handledaren.
2. Produktion: Studenten arbetar med stöd av en eller flera handledare för att färdigställa det projekt som bestämts under första delmomentet. Momentet avslutas med inlämning av hela examensarbetet för granskning.
3. Examination. Den sista delen av terminen bedöms examensarbetet som helhet, justeras av studenten i enlighet med bedömarnas och opponenters kritik, samt examineras slutligt. I anslutning till detta moment sprids även arbetet i lämpligt vald form.

Arbetsformer

Studenten arbetar självständigt under kursens gång. Arbetet kan ske i samarbete med eventuella externa uppdragsgivare, publikgrupper och andra intressenter. Studenten har stöd för det självständiga arbetet i såväl gemensamma seminarier som individuell handledning, både i form av process- och fackhandledning.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


Studenten ställer samman sin litteraturlista i samråd med sin handledare utifrån relevans till det egna arbetsområdet.

Rekommenderad litteratur
Asplund, Johan. (2003). Hur låter åskan? : Förstudium till en vetenskapsteori. Korpen. Göteborg.

Ejvegård, Rolf (2009) Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur AB

Lindstedt, Inger (2002) Textens hantverk. Lund: Studentlitteratur AB

Molander, Bengt. (1996). Kunskap i handling. Daidalos. Göteborg.

Sohlberg, Peter & Britt-Marie. (2002). Kunskapens former:Vetenskapsteori och forskningsmetod. Liber. Stockholm.

Wallén, Göran (1996) Vetekapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur AB

Kursvärdering

I slutet av kursen görs en skriftlig kursutvärdering med fokus på kursen som helhet i förhållande till lärandemålen.